2018-uosius siūloma paskelbti Lietuvos skautų judėjimo metais
Sei­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pra­dė­jo svars­ty­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­siū­ly­mą 2018-uo­sius pa­skelb­ti Lie­tu­vos skau­tų ju­dė­ji­mo me­tais. 

Nu­ta­ri­mo pro­jek­te kvie­čia­ma at­siž­velg­ti į tai, kad 2018 me­tais su­kan­ka 100 me­tų, kai Lie­tu­vo­je bu­vo įkur­tas pir­ma­sis skau­tų vie­ne­tas, pa­dė­jęs pa­grin­dą skau­tų ju­dė­ji­mui Lie­tu­vo­je.

Sei­mo va­do­vė pa­brė­žė, kad skau­tai, už­siim­da­mi sa­va­no­riš­ka veik­la ir ne­gau­da­mi jo­kio fi­nan­sa­vi­mo iš vals­ty­bės, at­lie­ka di­džiu­lį ug­do­mą­jį pa­trio­ti­nį dar­bą.

Tei­kia­mu do­ku­men­to pro­jek­tu Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma su­da­ry­ti Lie­tu­vos skau­tų ju­dė­ji­mo me­tų ko­mi­si­ją, ku­ri iki 2016 m. gruo­džio 31 d. par­eng­tų Lie­tu­vos skau­tų ju­dė­ji­mo me­tų prog­ra­mą ir pra­dė­tų par­en­gia­muo­sius dar­bus jai įgy­ven­din­ti. Taip pat siū­lo­ma Vy­riau­sy­bei 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šų šiai prog­ra­mai įgy­ven­din­ti.

To­liau nu­ta­ri­mo pro­jek­tas bus svars­to­mas Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te. Prie šio klau­si­mo svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je pla­nuo­ja­ma su­grįž­ti spa­lio 20 d.