2017 metų biudžeto išlaidas institucijos prašo didinti 1,8 mlrd. eurų
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, pra­dė­ju­si pla­nuo­ti 2017 me­tų biu­dže­tą, ga­vo pir­mi­nius asig­na­vi­mų val­dy­to­jų pra­šy­mus jiems ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą pa­di­din­ti dau­giau kaip 1,8 mlrd. eu­rų.

„Pir­mie­ji asig­na­vi­mų val­dy­to­jų pa­teik­ti pa­pil­do­mi asig­na­vi­mų po­rei­kiai, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tų biu­dže­tu, vir­ši­ja 1,8 mlrd. eu­rų. To­les­nis eta­pas, ku­ris jau pra­si­dė­jo – Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos de­ry­bos su asig­na­vi­mų val­dy­to­jais. Joms pa­si­bai­gus, bus ži­no­mos pla­ni­nės su­mos, ku­rios at­sis­pin­dės biu­dže­to pro­jek­te. Ir tai ti­krai ne­bus tas pre­li­mi­na­rus dy­dis, ku­ris da­bar yra pa­teik­tas pra­šy­muo­se“, – BNS sa­kė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Ka­ma­raus­kie­nė.

„Pab­rė­žiu, kad ki­tų me­tų biu­dže­tas, taip pat kaip ir šių­me­tis, bus su­da­ro­mas, griež­tai lai­kan­tis Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mo“, – pa­brė­žė D.Ka­ma­raus­kie­nė.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės sta­bi­lu­mo prog­ra­mą ki­tą­met ke­ti­na­ma pa­siek­ti su­ba­lan­suo­ta biu­dže­tą, o 2018–2019 me­tais pla­nuo­ja­mas jo per­vir­šis ati­tin­ka­mai 0,8 ir 0,9 pro­cen­to.

Pa­tvir­tin­tos 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos (be ES lė­šų) yra 5,945 mlrd. eu­rų, su ES lė­šo­mis – 8,046 mlrd. eu­rų.