2017-ieji – Tautinio kostiumo metai
Ki­tus me­tus par­la­men­ta­rai nu­ta­rė pa­skelb­ti Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tais.

Už to­kią gru­pės Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vą an­tra­die­nį bal­sa­vo 64 po­li­ti­kai. Nie­kas ne­bu­vo prieš ir ne­su­si­lai­kė.

Anot šio nu­ta­ri­mo ini­cia­to­rių, to­kiu bū­du bū­tų pa­brėž­ta tau­ti­nio kos­tiu­mo, kaip vie­no iš tau­tos ir vals­ty­bės sim­bo­lių, et­ni­nio ta­pa­tu­mo ir na­cio­na­li­nės kul­tū­ros iš­raiš­kos for­mos svar­ba.

Pa­sak pro­jek­tą pri­sta­čiu­sio „dar­bie­čio“ Va­len­ti­no Bu­kaus­ko, ki­ti me­tai taip pat pa­skelb­ti Pi­lia­kal­nių me­tais, tad Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tai bū­tų la­bai su­si­ję.

Sei­mas pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei su­da­ry­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją, ku­ri iki šių me­tų rug­sė­jo 1-osios par­eng­tų ir pa­tvir­tin­tų Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tų prog­ra­mą ir pra­dė­tų par­en­gia­muo­sius dar­bus, o ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­tų lė­šų šiai prog­ra­mai įgy­ven­din­ti.

„Ti­kiuo­si, kad nau­ja­sis Sei­mas su­tiks duo­ti prie­sai­ką pa­si­puo­šęs tau­ti­niais kos­tiu­mais“, – pri­ėmus nu­ta­ri­mo pro­jek­tą sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.