2017-ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais
Šian­dien Sei­mas 2017 me­tus pa­skel­bė Ma­žo­sios Lie­tu­vos ra­šy­to­jos Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės me­tais.

Sei­mas, įver­tin­da­mas tai, kad Ie­va Si­mo­nai­ty­tė yra pa­sku­ti­nio­ji Ma­žo­sios Lie­tu­vos me­traš­ti­nin­kė, uni­ka­li, ta­len­tin­ga ra­šy­to­ja, sa­vo kū­ri­niuo­se vaiz­da­vu­si iš­skir­ti­nius lie­tuv­nin­kų li­ki­mus ir gar­si­nu­si Klai­pė­dos kraš­to et­nog­ra­fi­nį sa­vi­tu­mą, nu­ta­rė 2017-uo­sius pa­skelb­ti Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės me­tais, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Už tai nu­ma­tan­tį Sei­mo nu­ta­ri­mą (pro­jek­tas Nr. XIIP-3987(2) bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 par­la­men­ta­ras.

Pri­im­tu Sei­mo nu­ta­ri­mu Vy­riau­sy­bei pa­siū­ly­ta iki 2016 m. gruo­džio 31 d. par­eng­ti ir pa­tvir­tin­ti Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės 120-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo prog­ra­mą, skir­tą so­cia­li­nes, kul­tū­ros nau­jo­ves pra­len­ku­sių gar­sios as­me­ny­bės idė­jų tęs­ti­nu­mui įpras­min­ti, vi­suo­me­nės vals­ty­bi­nei sa­vi­vo­kai ir pi­lie­ti­nei at­sa­ko­my­bei ug­dy­ti, kul­tū­ros pa­vel­do is­to­ri­jai tur­tin­ti, kul­tū­ri­niams ry­šiams plė­to­ti, ir 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šų šiai prog­ra­mai įgy­ven­din­ti.