2016-ieji paskelbti Prezidento K. Griniaus metais
Sei­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je nu­spren­dė 2016-uo­sius pa­skelb­ti Pre­zi­den­to Ka­zio Gri­niaus me­tais. Iš vi­so bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3 par­la­men­ta­rai.

Šį spren­di­mą Sei­mas pri­ėmė at­siž­velg­da­mas į tai, kad 2016 me­tų gruo­džio mė­ne­sį bus mi­ni­mos Pre­zi­den­to, Stei­gia­mo­jo Sei­mo ko­mi­te­to, ren­gu­sio Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ją, pir­mi­nin­ko, šeš­to­jo Lie­tu­vos prem­je­ro, gy­dy­to­jo, pub­li­cis­to Ka­zio Gri­niaus 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės.

Sei­mas pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei iki 2015 m. rug­sė­jo 1 d. par­eng­ti Pre­zi­den­to Ka­zio Gri­niaus me­tų prog­ra­mą, koor­di­nuo­ti jos įgy­ven­di­ni­mą bei nu­ma­ty­ti lė­šų šiai prog­ra­mai įgy­ven­din­ti.

K. Gri­nius gi­mė 1866 m. gruo­džio 17 d. Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je, Sas­na­vos vals­čiu­je, Se­le­mos Bū­dos kai­me. Bu­vo Stei­gia­mo­jo, I, II ir III Sei­mo na­rys. Rū­pi­no­si svei­ka­tos ap­sau­gos klau­si­mais, gy­nė tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sisp­ren­di­mo lais­vę, pi­lie­ti­nes tei­ses. Nuo 1920 m. bir­že­lio 19 d. iki 1922 m. va­sa­rio 2 d. va­do­va­vo VI Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui. 1926 m. bir­že­lio 7 d. III Sei­mas iš­rin­ko K. Gri­nių Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tu. Lie­tu­vos Res­pub­li­kai va­do­va­vo iki 1926 m. gruo­džio 17 d., kai bu­vo įvyk­dy­tas per­vers­mas ir per­vers­mi­nin­kai pri­ver­tė at­si­sa­ky­ti pre­zi­den­to par­ei­gų. Jis mi­rė 1950 m. bir­že­lio 4 d. Či­ka­go­je, 1994 m. pa­lai­kai bu­vo par­vež­ti į Lie­tu­vą ir pa­lai­do­ti jo gim­ti­nė­je.