2016-aisiais Lietuva ruošiasi minėti K. Griniaus metus
Lie­tu­va ruo­šia­si 2016-ai­siais mi­nė­ti Lie­tu­vos pre­zi­den­to, gy­dy­to­jo ir pub­li­cis­to Ka­zio Gri­niaus me­tus.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja šia pro­ga siū­lo iš­leis­ti nau­jus K.Gri­niaus at­si­mi­ni­mų to­mus. Be nau­jo lei­di­nio ,,Dr. Ka­zys Gri­nius. At­si­mi­ni­mai ir min­tys. III ir IV to­mai“, taip pat pla­nuo­ja­ma pa­kar­to­ti­nai iš­leis­ti šio lei­di­nio I ir II to­mus.

Be ki­tų įvai­raus po­bū­džio ren­gi­nių, siū­lo­ma 2016 me­tais or­ga­ni­zuo­ti K.Gri­niaus, kaip vy­riau­sio­jo gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­do, at­mi­ni­mo pa­ger­bi­mą ka­riuo­me­nės Kau­no ir Vil­niaus įgu­lų ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­se, taip pat su­reng­ti pri­si­mi­ni­mų va­ka­rus apie K.Gri­nių Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se Pra­ncū­zi­jo­je ir Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se.

Taip pat ke­ti­na­ma su­reng­ti kon­fe­ren­ci­ją ,,Hu­ma­nis­to Ka­zio Gri­niaus di­le­ma: tarp tau­tos ir de­mo­kra­ti­jos“, par­odą ,,Pra­kti­nė de­mo­kra­ti­ja: Ka­zio Gri­niaus re­cep­tas” is­to­ri­nė­je Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ro­je Kau­ne.

Be to, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo iš­leis­ti pa­što ženk­lą, skir­tą K.Gri­niaus 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, ta pa­čia pro­ga su­reng­ti tarp­tau­ti­nį grei­tų­jų šach­ma­tų tur­ny­rą.

Sei­mas 2016 me­tus pa­skelb­ti K.Gri­niaus me­tais nu­spren­dė pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Spren­di­mą Sei­mas pri­ėmė at­siž­velg­da­mas į tai, kad 2016 me­tų gruo­džio mė­ne­sį bus mi­ni­mos K.Gri­niaus 150-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Vie­na iš spren­di­mo ini­cia­to­rių, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rė Ri­ma Baš­kie­nė sa­ko, kad K.Gri­nius tu­rė­jo ypa­tin­gą reikš­mę Lie­tu­vai, bū­da­mas tri­jų Sei­mų na­rys, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ir pre­zi­den­tas, ver­ty­bių puo­se­lė­to­jas.

„Jis puo­se­lė­jo ver­ty­bes, apie ku­rias kal­bė­jo kaip gy­dy­to­jas: už svei­ką Lie­tu­vą, blai­vią Lie­tu­vą, tau­ti­nių ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mą, - BNS sa­kė R.Baš­kie­nė. - Tai yra tos ver­ty­bes, ku­rias da­bar mes Lie­tu­vo­je ma­to­me kaip es­mi­nes, pa­ma­ti­nes mū­sų tau­tai“.

K.Gri­nius gi­mė 1866-ai­siais Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je, įgi­jo gy­dy­to­jo spe­cia­ly­bę. Jis bu­vo pir­mų­jų tri­jų Stei­gia­mų­jų Sei­mų na­rys, 1920-1922 me­tais va­do­va­vo Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui. Pre­zi­den­tu K.Gri­nių Tre­čia­sis Sei­mas iš­rin­ko 1926 me­tų bir­že­lio 7 die­ną - šio­se par­ei­go­se jis iš­bu­vo iki 1926 me­tų gruo­džio 17 die­nos, kai bu­vo įvyk­dy­tas per­vers­mas ir jis bu­vo pri­vers­tas at­si­sa­ky­ti pre­zi­den­to par­ei­gų.

K.Gri­nius mi­rė 1950 me­tų bir­že­lio 4 die­ną Či­ka­go­je, 1994 me­tais pa­lai­kai bu­vo par­vež­ti į Lie­tu­vą ir pa­lai­do­ti jo gim­ti­nė­je.