2015 metų valstybės skola – 42,5 proc. BVP
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, vals­ty­bės sko­la, po apd­rau­di­mo nuo va­liu­tų kur­sų svy­ra­vi­mo san­do­rių, 2015 m. pa­bai­go­je su­da­rė 15,815 mlrd. eu­rų ar­ba 42,5 proc. 2015 m. BVP (37,190 mlrd. eu­rų) ir bu­vo 0,1 proc. punk­to BVP ma­žes­nė nei prog­no­zuo­ta ren­giant pra­ėju­sių me­tų Vy­riau­sy­bės sko­li­ni­mo­si prog­ra­mą.

Vals­ty­bės sko­la iki apd­rau­di­mo nuo va­liu­tų kur­sų svy­ra­vi­mo san­do­rių 2015 me­tų pa­bai­go­je su­da­rė 16,790 mlrd. eu­rų ar­ba 45,1 proc. BVP, ra­šo­ma Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

2015 m. pa­bai­go­je kon­so­li­duo­ta cen­tri­nės val­džios sko­la su­da­rė 15,808 mlrd. eu­rų, kon­so­li­duo­ta vie­tos val­džios sko­la – 592,9 mln. eu­rų ir kon­so­li­duo­ta so­cia­li­nės ap­sau­gos fon­dų sko­la – 389,7 mln. eu­rų.

Už­sie­nio sko­la 2015 m. pa­bai­go­je su­da­rė 12,372 mlrd. eu­rų ar­ba 73,7 proc. vi­sos vals­ty­bės sko­los. Vi­daus sko­la su­da­rė 4,419 mlrd. eu­rų ar­ba 26,3 proc. vi­sos vals­ty­bės sko­los.

97,4 proc. vi­sos vals­ty­bės sko­los su­da­rė il­ga­lai­kė sko­la (16,347 mlrd. eu­rų), 2,6 proc. – trum­pa­lai­kė sko­la (443,5 mln. eu­rų).

Di­džią­ją vals­ty­bės sko­los da­lį su­da­rė ne­iš­pirk­ti ver­ty­bi­niai po­pie­riai – 13,506 mlrd. eu­rų, pa­sko­los sie­kė 2,812 mlrd. eu­rų, tau­py­mo lakš­tai su­da­rė 472,9 mln. eu­rų.

2015 m. spa­lį tarp­tau­ti­nė­se ka­pi­ta­lo rin­ko­se Lie­tu­va pa­sis­ko­li­no 1,5 mlrd. eu­rų, iš­leis­da­ma iš kar­to dvi (10 ir 20 me­tų truk­mės) eu­roob­li­ga­ci­jų emi­si­jas po 750 mln. eu­rų. Už 10 me­tų truk­mės eu­roob­li­ga­ci­jų emi­si­ją bus mo­ka­mos 1,25 proc. me­ti­nės pa­lū­ka­nos, tai že­miau­sia sko­li­ni­mo­si kai­na mū­sų ša­lies is­to­ri­jo­je. Už 20 me­tų (pir­mą­ją to­kios truk­mės) eu­roob­li­ga­ci­jų emi­si­ją Lie­tu­va mo­kės 2,125 proc. me­ti­nes pa­lū­ka­nas. Šių emi­si­jos lė­šo­mis Lie­tu­va iš­pir­ko tarp­tau­ti­nė­se ka­pi­ta­lo rin­ko­se 2005 m. va­sa­rį iš­leis­tą ir 2006 m. va­sa­rį pa­pil­dy­tą 1 mlrd. eu­rų eu­roob­li­ga­ci­jų emi­si­ją, už ku­rią bu­vo mo­ka­mos 3,75 proc. me­ti­nės pa­lū­ka­nos.

2016 m. Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja sko­lin­tis iki 1,7 mlrd. eu­rų, nu­ma­to­ma, kad vals­ty­bės sko­la šių me­tų pa­bai­go­je su­da­rys apie 40,9 proc. BVP.