2015 metais humanitarinei pagalbai Lietuva skyrė daugiau kaip 0,6 mln. eurų
2015 me­tais Lie­tu­vos skir­ta ofi­cia­li par­ama vys­ty­mui­si (OPV) su­da­rė dau­giau kaip 43,7 mln. eu­rų (0,12 proc. bend­rų­jų na­cio­na­li­nių pa­ja­mų (BNP). Hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos 2015 m. Lie­tu­va sky­rė už dau­giau kaip 0,6 mln. eu­rų. 

Dau­gia­ša­lė par­ama su­da­rė 35,4 mln. eu­rų (81 proc.), dvi­ša­lė – 8,3 mln. eu­rų (19 proc.). Di­džio­ji da­lis Lie­tu­vos OPV, dau­giau kaip 24,61 mln. eu­rų, bu­vo skir­ta įmo­koms į Eu­ro­pos plė­tros fon­dą ir da­liai įna­šo į bend­rą­jį Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­tą ES iš­orės po­li­ti­kai įgy­ven­din­ti. Dvi­ša­lė par­ama skir­ta Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lims ir ki­toms ša­lims (Pa­les­ti­nai, Af­ga­nis­ta­nui), įtrauk­toms į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) par­amos ga­vė­jų są­ra­šą, pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos 2015 m. Lie­tu­va sky­rė už dau­giau kaip 0,6 mln. eu­rų. Be­veik 0,4 mln. eu­rų par­amos te­ko Ukrai­nai. Hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba taip pat bu­vo skir­ta Si­ri­jos pa­bė­gė­liams, nuo di­de­lės hu­ma­ni­ta­ri­nės kri­zės ken­čian­čiam Je­me­nui, ko­vai su Ebo­los vi­ru­su ir nuo sti­chi­nių ne­lai­mių nu­ken­tė­ju­siems Ma­la­vy­je, Ne­pa­le, Gru­zi­jo­je, Etio­pi­jo­je. Kar­tu bu­vo su­mo­kė­ti sa­va­no­riš­ki įna­šai į Jung­ti­nių Tau­tų (JT) cen­tri­nio rea­ga­vi­mo į eks­tre­ma­lias si­tua­ci­jas fon­dą, JT vy­riau­sio­jo pa­bė­gė­lių rei­ka­lų ko­mi­sa­ro biu­rui.

Lie­tu­va, 2004 m. ta­pu­si ES na­re, įsi­pa­rei­go­jo teik­ti OPV. 2005 m. ge­gu­žės 24 d. Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos iš­va­do­se bu­vo nu­ma­ty­ta, kad ES vals­ty­bės na­rės, įsto­ju­sios į ES po 2004 m., iki 2015 m. OPV skirs ne ma­žiau kaip 0,33 proc. BNP, o ša­lys, ku­rios ES na­rė­mis ta­po iki 2004 m. – 0,7 proc. BNP. Ka­dan­gi 2015 m. tik pen­kios ES vals­ty­bės na­rės tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus įgy­ven­di­no, 2015 m. ge­gu­žės 26 d. Ta­ry­bos iš­va­do­se įsi­pa­rei­go­ji­mų įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nas bu­vo pra­tęs­tas iki 2030 m.

OPV – iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų ski­ria­ma par­ama ir hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba ša­lims par­amos ga­vė­joms, esan­čioms EB­PO par­amos ga­vė­jų są­ra­še. Re­mian­tis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­teik­ta sta­tis­ti­ka 2015 m. ES ša­lių na­rių ir ES ins­ti­tu­ci­jų OPV pa­di­dė­jo 15 proc. ir su­da­rė 68 mlrd. eu­rų (0,47 proc. BNP). ES – di­džiau­sia par­amos be­si­vys­tan­čioms ša­lims tei­kė­ja pa­sau­ly­je. In­for­ma­ci­ją apie ša­lies OPV Lie­tu­va kas­met tei­kia EB­PO Par­amos vys­ty­mui­si ko­mi­te­tui.