2015-ieji Lietuvoje buvo šilčiausi per visą orų stebėjimo laikotarpį
2015-ie­ji bu­vo šil­čiau­si me­tai Lie­tu­vo­je per vi­są me­teo­ro­lo­gi­nių ste­bė­ji­mų lai­ko­tar­pį, pra­ne­šė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nė me­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra per­nai sie­kė 8,3 laips­nio Cel­si­jaus. Ji 0,1 laips­nio vir­ši­jo anks­tes­nį re­kor­dą, fik­suo­tą 2008 me­tais.

Anot pra­ne­ši­mo, to­kią aukš­tą vi­du­ti­nę oro tem­pe­ra­tū­rą lė­mė ne va­sa­ros karš­čiai, o la­bai šil­ta žie­ma. Sau­sis, va­sa­ris ir ko­vas stan­dar­ti­nę kli­ma­to nor­mą vir­ši­jo 4,7–4,8 laips­nio, o gruo­dis – 5,1 laips­nio Cel­si­jaus.

Už 2015-ųjų gruo­dį šil­tes­nis bu­vo tik 2006-ųjų gruo­dis, kai oro tem­pe­ra­tū­ra už stan­dar­ti­nę kli­ma­to nor­mą bu­vo aukš­tes­nė 6,7 laips­nio.

Be to, pra­ėję me­tai bu­vo la­bai per­mai­nin­gi: va­sa­rą po vė­saus bir­že­lio se­kė šil­ta lie­pa ir karš­tas rugp­jū­tis. Rugp­jū­čio 8-ąją ša­lį užp­lū­dus karš­čio ban­gai, Birš­to­ne oro tem­pe­ra­tū­ra pa­sie­kė 37,4 laips­nio Cel­si­jaus – be­veik pa­kar­to­tas ab­so­liu­tus Lie­tu­vos tem­pe­ra­tū­ros re­kor­das (37,5 laips­nio 1994 me­tų lie­pos 30 die­ną Za­ra­suo­se). Iš­skir­ti­nė bu­vo ir rug­sė­jo 1-oji, su­mu­šu­si vi­sus rug­sė­jo re­kor­dus: tem­pe­ra­tū­ra pie­ti­niuo­se ra­jo­nuo­se bu­vo pa­ki­lu­si iki 32–34 laips­nių, o Drus­ki­nin­kuo­se už­fik­suo­tas 35,1 laips­nio karš­tis.

2015 me­tai šil­čiau­si bu­vo ir pa­sau­ly­je. Vi­du­ti­nė me­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ros kli­ma­to nor­ma mū­sų pla­ne­to­je yra 14 laips­nių, o per­nai, JAV na­cio­na­li­nės van­de­ny­nų ir at­mos­fe­ros ad­mi­nis­tra­ci­jos duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 0,9 laips­nio aukš­tes­nė už XX am­žiaus vi­dur­kį.