20 metų globėjiškos Lietuvos „SOS vaikų kaimų“ veiklos
„SOS vai­kų kai­mai“ Lie­tu­vo­je šiais me­tais šven­čia 20-ąjį gim­ta­die­nį. Šia pro­ga or­ga­ni­za­ci­jos pa­da­li­nys Vil­niu­je pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su or­ga­ni­za­ci­jos veik­la. 

Rem­da­mie­si šei­mos mo­de­liu, „SOS vai­kų kai­mai“ rū­pi­na­si tė­vų glo­bos ne­te­ku­siais vai­kais ir naš­lai­čiais. „SOS ma­mos“ su glo­bo­ja­mais vai­kais gy­ve­na at­ski­ro­se šei­mo­se, skir­tin­guo­se na­muo­se, kur au­gan­tiems vai­kams su­tei­kia­mi il­ga­lai­kiai tar­pu­sa­vio san­ty­kiai. Or­ga­ni­za­ci­ja yra tarp­tau­ti­nė, vei­kian­ti net 134 ša­ly­se. Pir­mie­ji žings­niai ženg­ti Aus­tri­jo­je 1949 me­tais. Ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja vei­kia ir „karš­to­sio­se“ zo­no­se, kur vyks­ta ka­ri­niai konf­lik­tai: Ukrai­no­je, Si­ri­jo­je, Ni­ge­ri­jo­je, Ka­me­rū­ne, Sau­do Ara­bi­jo­je, Mek­si­ko­je, So­ma­ly­je, Pa­kis­ta­ne ir ki­to­se ša­ly­se.

Auk­lė­jant vai­kus rei­kia žinių

Or­ga­ni­za­ci­jos šven­tės me­tu „SOS ma­ma“ Ire­na pa­sa­ko­jo apie 21 me­tų pa­tir­tį dir­bant „SOS vai­kų kai­me“. Jos šei­mo­je šiuo me­tu gy­ve­na 6 vai­kai. Ire­na pa­sa­ko­jo, kad ta­po „SOS ma­ma“, nes no­rė­jo glo­bo­ti vai­kus, ta­čiau bu­vo su­nku gau­ti tam lei­di­mą. At­ei­da­ma į „SOS vai­kų kai­mą“ Ire­na pa­tir­ties tu­rė­jo tik su sū­nė­nais ir duk­te­rė­čio­mis. Kai ku­rie jos klau­sia, ko­dėl per daug me­tų vai­kų glo­bo­ja­ma tiek ma­žai. Ire­na at­sa­ko, jog čia vis­kas vyks­ta ne kon­ve­je­riu: „Vai­kai au­gi­na­mi tam, kad iš­aug­tų ge­ri pi­lie­čiai. Vis­kas vyks­ta kaip šei­mo­je, ne­ga­li vai­ko lai­ky­ti prie sa­vęs iki 50 me­tų. Pa­si­tai­ko, kad da­rau klai­dų tiek aš, tiek vai­kai. Auk­lė­jant vien tik mei­lės ne­už­ten­ka – rei­kia ži­nių, kan­try­bės, pa­lai­ky­mo iš ap­lin­kos“.

Ži­nių, rei­ka­lin­gų bū­nant ma­ma, Ire­na ga­vo iš mo­ky­mų, be to, šiuo me­tu stu­di­juo­ja so­cia­li­nį dar­bą. „Man pa­tin­ka mo­ky­mo­si pro­ce­sas, tik eg­za­mi­nai ne, - juo­kia­si. - Ga­lų ga­le gau­nu kon­sul­ta­ci­jas, jei­gu pri­rei­kia. Pas mus yra psi­cho­lo­gas, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Pa­gal­bos gau­nu iš tie­sų daug.“ „SOS vai­kų kai­mų“ Lie­tu­vo­je drau­gi­jos di­rek­to­rė Liu­do­vi­ka Pa­kal­kai­tė pri­du­ria, kad ma­moms or­ga­ni­zuo­ja­mos at­ran­kos, o pra­kti­ka trun­ka apie vie­ne­rius me­tus. Nuo įsi­kū­ri­mo pra­džios Lie­tu­vos „SOS vai­kų kai­me“ vai­kų, ku­rie gy­ve­na be tė­vų, skai­čius iš­li­ko toks pats – apie 10 tūks­tan­čių. Ne­te­ku­sių­jų tė­vų glo­bos am­žius jau­nė­ja. „SOS vai­kų kai­muo­se“ per 20 me­tų jau iš­au­go apie 120 vai­kų.

„SOS mama“ Irena, draugijos direktorė Liudovika Pakalkaitė.

„SOS mama“ Irena, draugijos direktorė Liudovika Pakalkaitė.

Mar­ga­ri­ta, bu­vu­si „SOS vai­kų kai­mo“ glo­bo­ti­nė, į kai­mą at­vy­ko, kai jai bu­vo 10 me­tų. „Kai­me­ly­je gy­ve­nau 7 vai­kų šei­mo­je. Kar­tu gy­ve­no ir ma­no bio­lo­gi­nis bro­lis“,- pa­sa­ko­jo mer­gi­na. Jų mo­čiu­tė, mi­rus vai­kų tė­vams, nu­spren­dė, kad su­nku au­gin­ti 3 vai­kus, dėl to pa­si­li­ko vie­ną se­sę, o Mar­ga­ri­tą su bro­liu ati­da­vė „SOS vai­kų kai­mo“ glo­bai. „Su vai­kais gy­ve­nant čia krės­da­vo­me daug iš­dai­gų. Pri­si­gal­vo­da­vo­me daug veik­los“, – pri­si­me­na Mar­ga­ri­ta.

„SOS vai­kų kai­me“ mer­gi­na gy­ve­no, kol jai su­ėjo 16 me­tų. Po to per­si­kė­lė gy­ven­ti į „SOS jau­ni­mo na­mus“. „Tai eta­pas, kai pra­si­dė­jo sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mo mo­ky­ma­sis. Gy­ve­na­me vie­ni su pa­aug­liais, nė­ra ma­žiu­kų. Jau­ni­mo na­muo­se ma­mų nė­ra – va­ka­rie­nę da­rai­si pats. Ki­to­kios tai­syk­lės“, – pa­tir­ti­mi da­li­na­si ji. Jau­ni­mo na­muo­se duo­da­mi sa­vai­tės maist­pi­ni­giai: „Iš pra­džių bu­vo su­nko­ka tvar­ky­tis su san­tau­po­mis. Jau­ni­mo na­mai ren­gia se­mi­na­rus apie pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mus, fi­nan­sų val­dy­mus – tai la­bai pa­dė­jo.“ Jau­ni­mo na­muo­se už­ti­kri­na­ma pa­ly­di­mo­ji glo­ba – su jau­ni­mu kar­tu gy­ve­na pe­da­go­gai, ku­rie dir­ba pa­mai­no­mis. Pa­aug­liai mo­ko­si, dir­ba, gau­na rei­ka­lin­gą spe­cia­lis­tų pa­gal­bą ir ma­te­ria­li­nę par­amą gy­ve­na­mo­sios vie­tos nuo­mai ar būs­to įsi­gi­ji­mui. Mar­ga­ri­ta „SOS jau­ni­mo na­muo­se“ gy­ve­no 4 me­tus. Po pir­mo stu­di­jų kur­so iš­si­kraus­tė iš jau­ni­mo na­mų.

Stu­di­jų me­tais dau­gu­ma Mar­ga­ri­tos kur­sio­kų iš Vil­niaus gy­ve­no su tė­vais, to­dėl jiems bu­vo keis­ta, kad Mar­ga­ri­ta gy­ve­na nuo­muo­ja­ma­me kam­ba­ry­je: „Jiems bu­vo su­nkiai su­pran­ta­mas ma­no gy­ve­ni­mas. Ma­žai kas gir­dė­jo apie „SOS vai­kų kai­mus“. Da­bar dau­giau rek­la­mos“. Mer­gi­na pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je ga­vo kir­pė­jos spe­cia­ly­bės dip­lo­mą. Pa­skui Vil­niaus ko­le­gi­jo­je stu­di­ja­vo bio­me­di­ci­ni­nę diag­nos­ti­ką, o da­bar dir­ba Vals­ty­bi­nė­je teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bo­je, tok­si­ko­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je.

Ga­li­my­bė mo­ky­tis ir už­siim­ti veiklomis

Šiuo me­tu „SOS vai­kų kai­mų“ glo­bo­ti­niai mo­ko­si 16-oje skir­tin­gų mo­kyk­lų. Lė­šų pri­trau­ki­mo ir ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­da­li­nio va­do­vė Ais­tė La­ci­tė tei­gia, kad or­ga­ni­za­ci­ja ne­kon­cen­truo­ja vai­kų į vie­ną vie­tą, nes, kai at­si­tin­ka kas nors blo­go, „SOS vai­kų kai­mo“ glo­bo­ti­niams kli­juo­ja­ma kal­tės eti­ke­tė. Be to, ši­taip jie ska­ti­na­mi so­cia­li­zuo­tis su ki­tais, o ne tik bend­rau­ti tar­pu­sa­vy­je. „To­kias pa­mo­kas mes iš­mo­ko­me per 10-15 me­tų“, - sa­ko A. La­ci­tė.

„Vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­ka ta­pau 2014 me­tais“, - pa­sa­ko­ja Mar­ga­ri­ta. Su „SOS ma­ma“ ji kar­tais su­sis­kam­bi­na, kaip ir su ti­kra mo­čiu­te. Bro­lis – vis dar ša­lia. Mar­ga­ri­ta tei­gia, kad „SOS vai­kų kai­mo“ sis­te­ma, žiū­rint iš su­au­gu­sio žmo­gaus pers­pek­ty­vos, at­ro­do ge­res­nė nei vals­ty­bi­nių vai­kų na­mų. Mer­gi­na pri­du­ria, kad jai te­ko pa­gy­ven­ti ir se­no­viš­ka­me in­ter­na­te, kur vie­na­me pa­sta­te įkur­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos kar­tu su mo­kyk­la. „SOS vai­kų kai­me“ vai­kas gau­na daug prie­žiū­ros, pa­gal­bos, po­pa­mo­ki­nės veik­los – vyks­ta daug bū­re­lių, pa­vyz­džiui, žy­gei­vių, ke­ra­mi­kos, flo­ris­ti­kos, ar net žve­jų bū­re­lis. Mar­ga­ri­ta pa­sa­ko­jo, kad iš­ban­dė dau­gy­bę veik­lų, ku­rių siū­ly­ta ak­ty­vių vai­kų ug­dy­mui.

Margarita.

Margarita.

„SOS vai­kų kai­me“ Vil­niu­je vei­kia So­cia­li­nių pa­slau­gų šei­mai pa­da­li­nys. Jo tiks­las – pre­ven­ci­nis dar­bas su so­cia­li­nės ri­zi­kos ir so­cia­li­nius su­nku­mus pa­ti­rian­čio­mis šei­mo­mis. L. Pa­kal­kai­tė tei­gia, kad su kiek­vie­na šei­ma dir­ba­ma in­di­vi­dua­liai tam, kad ne­pra­ras­tų sa­vo vai­kų. Pa­da­li­ny­je kiek­vie­ną sa­vai­tę vyks­ta tė­vys­tės įgū­džių stip­ri­ni­mo už­siė­mi­mai. Gru­pė­se ir in­di­vi­dua­liai tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba, šei­moms or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų se­mi­na­rai. Jei­gu at­si­tin­ka taip, kad tė­vų įga­lio­ji­mai ap­ri­bo­ja­mi, „SOS vai­kų kai­me“ yra na­mas „in­ki­las“, kur vai­kai gy­ve­na nuo pu­sės me­tų iki me­tų lai­ko. Jo tiks­las - grą­žin­ti vai­kus į šei­mą. Pa­sta­ruo­sius me­tus „in­ki­le“ gy­ve­no 16 vai­kų, iš jų 14 pa­vy­ko su­grįž­ti į sau­ges­nę, su­stip­rė­ju­sią šei­mą. L. Pa­kal­kai­tė džiau­gia­si, kad SOS vai­kų kai­mai pa­sie­kė to­kių re­zul­ta­tų.

L. Pa­kal­kai­tė sa­ko, kad ki­tas „SOS vai­kų kai­mo“ žings­nis – įsta­ty­mas, ku­ris leis­tų glo­bė­jams įsit­vir­tin­ti Lie­tu­vo­je. Jis or­ga­ni­za­ci­jai la­bai svar­bus. Da­bar ieš­ko­ma dau­giau glo­bė­jų. „Siek­si­me, kad glo­bė­jais ga­lė­tų bū­ti tiek šei­ma, tiek vie­nas glo­bė­jas, ir kad šei­mo­je gy­ven­tų ne 6, o 3 vai­kai. Iš glo­bė­jų bus ga­li­my­bė vai­kus grą­žin­ti šei­mai, įsi­vai­kin­ti ar­ba pa­si­lik­ti pas „SOS vai­kų kai­mų“ glo­bė­jus.“ A. La­ci­tė an­tri­na: „Da­bar­ti­nis tiks­las – sie­kis, kad vai­ko ne­rei­kė­tų kel­ti į di­de­lius glo­bos na­mus, kad vai­kai pa­kliū­tų į ap­lin­ką, po to jau bū­tų grą­ži­na­mi į šei­mą ar­ba pa­lie­ka­mi SOS glo­bė­jams.“

Da­lį fi­nan­sa­vi­mo „SOS vai­kų kai­mai“ Lie­tu­vo­je gau­na iš tarp­tau­ti­nės SOS or­ga­ni­za­ci­jos, ki­tą da­lį – iš in­di­vi­dua­lių rė­mė­jų, įmo­nių, sa­vi­val­dy­bių. Da­bar­ti­nis or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las, kaip tei­gia L. Pa­kal­kai­tė, yra tap­ti fi­nan­siš­kai sa­va­ran­kiš­kes­niais.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė bir­že­lio 1-ąją, Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną ap­si­lan­kė Vil­niaus „SOS vai­kų kai­me“ ir bend­ra­vo su glo­bo­ja­mais vai­kais bei „SOS ma­mo­mis“. Ša­lies va­do­vė sa­ko, kad „SOS vai­kų kai­mai“ yra vie­na iš ins­ti­tu­ci­nės glo­bos al­ter­na­ty­vų. Pa­sak jos, pri­nci­pais, ku­riais va­do­vau­ja­si „SOS vai­kų kai­mai“, sa­vo veik­lo­je ga­lė­tų rem­tis ir nau­jai ku­ria­mos ne­di­de­lės vai­kų glo­bos na­mus pa­kei­sian­čios įstai­gos.