2 metrų aukščio tvora prie sienos su Rusija virsta realybe
Daug po­li­ti­nių ais­trų kė­lęs Lie­tu­vos su­ma­ny­mas at­sit­ver­ti nuo Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties ap­sau­gi­ne tvo­ra ne­tru­kus bus įgy­ven­di­na­mas – dar­bus pra­de­dan­čios Vil­ka­viš­kio bend­ro­vės „Gin­trė­ja“ dar­buo­to­jai per po­rą sa­vai­čių tu­rė­tų pa­sta­ty­ti pir­muo­sius tvo­ros stul­pus.

Nu­ma­ty­ta, kad dar­bai bus baig­ti iki šių me­tų gruo­džio 20 die­nos. Ka­li­ning­ra­do sri­ties gu­ber­na­to­riaus par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis An­to­nas Ali­cha­no­vas tvo­ros sta­ty­bai Lie­tu­vai siū­ly­tas ply­tas iš pa­sie­ny­je vei­kian­čios ga­myk­los ga­lės pa­si­lik­ti sa­viems po­rei­kiams, nes mū­sų ša­lies tve­ria­ma tvo­ra bus me­ta­li­nė.

Driek­sis sausuma

Pa­aiš­kė­jo Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) skelb­to inf­ras­truk­tū­ros dar­bų vie­šo kon­kur­so lai­mė­to­jas. Ap­sau­gi­nę tvo­rą prie sie­nos su Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi sta­tys UAB „Gin­trė­ja“. Su­tar­tis su ja įsi­ga­lio­jo šią sa­vai­tę, kai bend­ro­vės at­sto­vai pri­sta­tė pri­va­lo­mus ga­ran­ti­nius do­ku­men­tus dėl su­tar­ties įvyk­dy­mo. Jos su­ma – 1,335 mln. eu­rų.

Pa­skel­bus vie­šą­jį pir­ki­mą, VSAT su­lau­kė 27 įmo­nių pa­siū­ly­mų. „Gin­trė­ja“ pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną. Pa­sta­ty­ti tvo­rą už maž­daug 1,487 mln. eu­rų siū­lė bend­ro­vė „Bi­se­ris“, už maž­daug 1,633 mln. eu­rų – įmo­nė „Su­me­da“.

Anot VSAT Pre­ven­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko Gied­riaus Mi­šu­čio, sau­su­mo­je pa­lei vals­ty­bės sie­ną su Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi nu­sid­rieks 44,6 ki­lo­me­tro il­gio, apie 2 me­trų aukš­čio me­ta­li­nė seg­men­ti­nė tvo­ra su pa­pil­do­mais įren­gi­niais. Ji iš­kils ruo­žuo­se nuo tri­ša­lio Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos sie­nų san­kir­tos taš­ko ties Viš­ty­čiu ir at­kar­po­mis tę­sis Ša­kių bei Vil­ka­viš­kio ra­jo­nuo­se iki Ne­mu­no. Tvo­ra sta­to­ma pir­miau­sia sie­kiant pa­ža­bo­ti kon­tra­ban­dą ir ap­si­sau­go­ti nuo ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos.

G. Mi­šu­tis ne­slė­pė, kad sau­su­mo­je pa­sta­ty­ta tvo­ra ga­li kiek trik­dy­ti lau­ki­nių žvė­rių mig­ra­ci­ją, ta­čiau to­kio ob­jek­to sta­ty­bai ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne­prieš­ta­ra­vo. Mat ga­li bū­ti, kad dėl tvo­ros ma­žiau plis lau­ki­nių žvė­rių per­ne­ša­mos už­kre­čia­mo­sios li­gos.

Pa­tir­ties turi

Pa­sta­čius tvo­rą, anot G. Mi­šu­čio, bus spren­džia­ma, kur ir ko­kių sie­nos ste­bė­ji­mo sis­te­mų mi­nė­tuo­se ruo­žuo­se rei­kia. Pa­lei apie 109 ki­lo­me­trus Ne­mu­nu ei­nan­čią sie­ną su Ru­si­ja dar anks­čiau pa­sie­nie­čiai yra įren­gę tech­ni­nes jos ste­bė­ji­mo sis­te­mas.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas UAB „Gin­trė­ja“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras Bro­ke­vi­čius tei­gė, kad jiems tvo­ros sta­ty­ba ne­bus iš­šū­kis, nes jau tu­ri­ma pa­tir­ties tvar­kant pa­sie­nio inf­ras­truk­tū­rą. Kaip tik šiuo me­tu bend­ro­vė prie sie­nos su Ru­si­ja tie­sia ta­kus pa­tru­liuo­jan­tiems pa­sie­nie­čiams. „Juos įreng­ti gal net kiek su­dė­tin­giau. Ta­kus rei­kia ties­ti ir per už­pel­kė­ju­sias vie­tas“, – pa­žy­mė­jo G. Bro­ke­vi­čius.

Šie ta­kai ei­na ne­to­li bū­si­mos tvo­ros, to­dėl da­lis ga­lin­čių iš­kil­ti prob­le­mų vil­ka­viš­kie­čiams ži­no­ma. Tie­siant ta­kus iš­aiš­kė­jo daug ma­ti­nin­kų prieš de­šimt­me­tį ar anks­čiau pa­da­ry­tų klai­dų nu­sta­tant skly­pų ri­bas. Kai kur jie drie­kia­si iki pat vals­ty­bės sie­nos, kai kur vos ne­įsi­rė­žia į kai­my­nės ša­lies te­ri­to­ri­ją. To­dėl kiek il­giau, nei nu­ma­ty­ta, trun­ka do­ku­men­tų ko­re­ga­vi­mas.

„Ti­kiuo­si, kad sta­tant tvo­rą to­kių prob­le­mų ne­kils, to­dėl dar­bus tu­rė­tu­me baig­ti iki nu­ma­ty­to ter­mi­no“, – vy­lė­si UAB „Gin­trė­ja“ va­do­vas.

Dar šie­met pa­sie­ny­je su Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi bus pa­sta­ty­ta be­veik dvie­jų me­trų aukš­čio tvo­ra.

Geo­po­li­ti­niai interesai

Nors tei­gia­ma, kad tvo­ra sta­to­ma pir­miau­sia sie­kiant pa­ža­bo­ti kon­tra­ban­dą ir ap­si­sau­go­ti nuo ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos, dar me­tų pra­džio­je vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, kad ieš­ko­ti nau­jų vals­ty­bės sie­nos su Ru­si­ja ap­sau­gos spren­di­mų ver­čia ir ne­ge­rė­jan­ti geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja.

Anot E. Mi­siū­no, at­ve­jis, kai Ru­si­jos par­ei­gū­nai ne­tei­sė­tai pa­te­ko į Es­ti­jos te­ri­to­ri­ją, pa­gro­bė Es­ti­jos par­ei­gū­ną, par­si­ve­žė jį į sa­vo ša­lį ir ap­kal­ti­no ne­tei­sė­tai kir­tus vals­ty­bės sie­ną, ro­do, kad la­bai svar­bu ne­su­da­ry­ti są­ly­gų to­kiems in­ci­den­tams kil­ti. „Be to, tvo­ra – tar­si ženk­las, kad kai­my­nę vals­ty­bę ver­ti­na­me kaip ga­li­mą ag­re­so­rę“, – tuo­met tei­gė mi­nis­tras.

Lie­tu­vos su­ma­ny­mas nuo Ka­li­ning­ra­do sri­ties at­sit­ver­ti tvo­ra šio Ru­si­jos re­gio­no po­li­ti­kams su­kė­lė ko­ne is­te­ri­ją. Lai­ki­na­sis sri­ties gu­ber­na­to­rius A. Ali­cha­no­vas lei­do sau iro­niš­kai pa­siū­ly­ti pa­gal­bą Lie­tu­vai. „Dėl to, kas vyks­ta pa­sie­ny­je, pa­lai­ky­si­me bet ko­kias ko­le­gų ini­cia­ty­vas. Pa­sie­ny­je su Lie­tu­va sto­vi ply­tų ga­myk­los „Penk­tas ele­men­tas“. Jei­gu lie­tu­viai no­ri, ga­li­me pa­tiek­ti ply­tų šiai tvo­rai sta­ty­ti“, – vie­tos ži­niask­lai­dai par­eiš­kė jis.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko ti­ki­ni­mu, kai Lie­tu­va pir­mą­kart vie­šai pra­kal­bo apie ke­ti­ni­mą sta­ty­ti tvo­rą, Ru­si­jos in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je pa­si­ro­dė 79 ži­nu­tės, ku­rio­se abe­jo­ta to­kiais už­mo­jais ir Lie­tu­va iš­va­di­na­ma „nea­dek­va­čia, ru­so­fo­biš­ka vals­ty­be“. Ma­no­ma, kad pa­na­šių pra­ne­ši­mų at­si­ras ir da­bar, kai mū­sų ša­lis vie­šai pa­skel­bė apie tvo­ros sta­ty­bos ran­go­vą.

„To­kia Ru­si­jos reak­ci­ja reiš­kia ne ką ki­ta, o tik tai, kad to­kia tvo­ra bū­ti­na. Tai ge­ras spren­di­mas, tu­rint gal­vo­je ap­link Ru­si­ją vyks­tan­čius pro­ce­sus. Tvo­ra – prie­mo­nė, ku­ri ga­lė­tų mi­ni­mi­zuo­ti ga­li­mas grės­mes“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Sei­mo NSGK na­rys Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.