2,7 mln. eurų dotaciją padalijo pagal 2012 metų rinkimų rezultatus
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) tre­čia­die­nį par­ti­joms pa­skir­tė an­tro­jo pus­me­čio biu­dže­to do­ta­ci­ją – 2,7 mln. eu­rų.

De­vy­niais bal­sais prieš tris ko­mi­si­jos na­riai nu­spren­dė, kad pi­ni­gai tu­rė­tų bū­ti pa­skirs­to­mi dar pa­gal 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, nes nau­ja­sis par­la­men­tas dar ne­įgi­jo įga­lio­ji­mų.

Dau­giau­siai lė­šų – per 570 tūkst. eu­rų – gaus So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams te­ko per 550 tūkst. eu­rų.

Dar­bo par­ti­ja iš biu­dže­to tu­rė­tų su­lauk­ti per 480 tūkst. eu­rų, Li­be­ra­lų są­jū­dis – per 320 tūkst. eu­rų. Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­ten­duo­ja į dau­giau kaip 250 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų Šei­mų są­jun­ga – apie 187 tūkst. eu­rų.

Nau­jau­sių rin­ki­mų lai­mė­to­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga gaus maž­daug 147 tūkst. eu­rų, „Drą­sos ke­lias“ – apie 128 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) – apie 92 tūkst. eu­rų.

Tuo me­tu pir­mi­nia­me ko­mi­si­jos par­eng­ta­me spren­di­mo pro­jek­te siū­ly­ta pi­ni­gus skirs­ty­ti jau pa­gal nau­jų­jų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, to­dėl smar­kiai bū­tų iš­au­gu­si „vals­tie­čių“ gau­na­ma su­ma, tai pat iš da­ly­bų bū­tų iš­kri­tu­si Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai) bei „Drą­sos ke­lias“.

Biu­dže­to do­ta­ci­ją skai­čiuo­jant pa­gal nau­jau­sius Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, „vals­tie­čių“ gau­na­ma su­ma bū­tų iš­au­gu­si iki pu­sės mi­li­jo­no eu­rų, dau­giau bū­tų ga­vę kon­ser­va­to­riai bei Li­be­ra­lų są­jū­dis, o Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos gau­na­ma su­ma šiek tiek ma­žė­tų.

Taip pat bū­tų ma­žė­ju­si Dar­bo par­ti­jos gau­na­ma do­ta­ci­ja bei vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“, o Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai biu­dže­to asig­na­vi­mų da­lis keis­tų­si ne­daug.

Šie­met spren­džiant dėl do­ta­ci­jos VRK ki­lo dis­ku­si­jos, ar pi­ni­gus skai­čiuo­ti pa­gal šių me­tų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ar im­ti 2012-ųjų bal­sus, taip pat pa­siū­ly­tas ir tre­čias va­rian­tas, da­lį su­mos pa­skirs­ty­ti pa­gal 2012-ųjų ir už pa­sku­ti­nius šių me­tų mė­ne­sius – pa­gal 2016-ųjų me­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

Va­rian­tui, kad bū­tų im­ami 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai, prieš­ino­si Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), ar­gu­men­tuo­da­ma tei­sė­tais lū­kes­čiais.

„Par­ti­jos pla­nuo­ja me­ti­nes iš­lai­das, kaip ga­li­ma pla­nuo­ti me­ti­nį biu­dže­tą, kai ne­ži­nai, ko­kį gau­si?“ – ko­mi­si­jos po­sė­dy­je sa­kė par­ti­jos at­sto­vas Al­gis Čap­li­kas.

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga ža­dė­jo skųs­tis teis­mui, jei pi­ni­gai bū­tų pa­skirs­ty­ti pa­gal 2016 me­tų re­zul­ta­tus, nors ko­mi­si­jos na­riai svars­tė, kad ko­kį spren­di­mą bep­riim­tų, vis ti­ke ki­lu­si di­le­ma bus spren­džia­ma teis­me, spren­di­mą aps­kun­dus di­des­nės do­ta­ci­jos da­lies sie­kian­čioms par­ti­joms.

Vals­ty­bės do­ta­ci­jos ski­ria­mos par­ti­joms, ku­rios ati­tin­ka įsta­ty­mu ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus bei yra ga­vu­sios ne ma­žiau kaip 3 proc. bal­sų per pa­sta­ruo­sius Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus.

Iš vi­so par­ti­joms šių me­tų biu­dže­te skir­ta apie 5,5 mln. eu­rų, pus­me­čiui pa­skirs­to­ma apie 2,7 mln. eu­rų. Po­li­ti­nėms par­ti­joms do­ta­ci­jos per­ve­da­mos du kar­tus per me­tus, iki kiek­vie­nų me­tų ba­lan­džio 15 ir lap­kri­čio 15 die­nos.