13 Sausio 13-osios akimirkų
1991-ųjų sau­sio įvy­kiai Vil­niu­je su­stip­ri­no ir vi­sam pa­sau­liui par­odė lie­tu­vių tau­tos ryž­tą gin­ti Tė­vy­nės Ne­prik­lau­so­my­bę.

Jie tarp­tau­ti­nei bend­ruo­me­nei taip pat pa­de­mons­tra­vo So­vie­tų są­jun­gos ag­re­si­jos ly­gį, kuo­met „bend­ra­vi­mui“ su tau­ti­nes vė­lia­vas ir gė­les lai­kan­čiais, bei liau­dies dai­nas dai­nuo­jan­čiais žmo­nė­mis pa­si­tel­kia­mi spe­cia­lių­jų pa­jė­gų ka­riai ir su­nkio­ji gink­luo­tė.

Ne­ra­mų Sau­sį siū­lo­me pri­si­min­ti žvel­giant pro dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ fo­tog­ra­fo Ro­mo Jur­gai­čio fo­toa­pa­ra­to ob­jek­ty­vą.

.