13 profesoriaus Alvydo Jokubaičio priekaištų Europos Sąjungai
Eu­ro­pos Są­jun­ga fi­lo­so­fo pro­fe­so­riaus Al­vy­do Jo­ku­bai­čio nuo­mo­ne, tu­ri daug trū­ku­mų. Per dis­pu­tą te­ma „Ar šimt­me­tis rei­kia at­sis­vei­ki­ni­mą su Lie­tu­vos vals­ty­be?“ jis sky­rė da­lį lai­ko var­dy­da­mas prie­kaiš­tus ES. Siū­lo­me su­si­pa­žin­ti: 

1. Lieteuropiečiai:

„Pokomunistiniu laikotarpiu [...] lietuvių politikai pradėjo manyti, kad 1918 metų stiliaus Nepriklausomybė yra per didelis išbandymas ir todėl būtina sugalvoti kažką lengvesnio. ES davė progą Lietuvą paversti kažkuo kitu. Po valstybės priedanga ugdomi lieteuropiečiai.“

2. Paslaptingas valdytojas:

„Nežinia, kas valdo ES, tačiau šis paslaptingas valdytojas primetė savo religiją. Kartais atrodo, kad Lietuvą valdo Angela Merkel. Kartais jai į porą gali būti priskirtas Prancūzijos prezidentas. Kartais į šalį atvyksta mus savo reikalavimais dusinęs Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, dabar jau tapęs Europos prezidentu. Kartais Lietuviai pradeda kalbėti apie savivaldą. Nesikeičia tik vienas dalykas: tris dienas per metus kalbama apie meilę tautai, o likusias – viešpatauja individo religija.“

3. Kita filosofija:

„Lietuviai prieš 100 ir daugiau metų susibūrė tam, kad praturtintų save ir kitas tautas. ES šiandien vadovaujasi kita filosofija. Žmonijos praturtinimui nereikia tautos, nes individai tai gali padaryti tiesiogiai be jos tarpininkavimo.“

4. Iškilo aukščiau tautos:

„ES negali išsilaikyti ant savo kojų be tautinių valstybių. Tačiau Briuselio biurokratai ir tautinių valstybių Konstituciniai teismai iškilo aukščiau tautos. Toks įspūdis, kad ne tauta, o teisininkai sukūrė valstybę.“

5. Ne vaistas:

„ES yra tautinės valstybės patirtos krizės padarinys, o ne vaistas nuo ligų.“

6. Neveikia ir neveiks:

„ES problema yra viena ir didelė. Ji neveikia ir neveiks savo dabartiniu pavidalu.“

7. Posttapatybės darinys:

„ES pavojinga, nes kol kas neranda savęs. Ir nematyti, kad rastų. ES yra posttapatybės darinys.“

8. Nėra tokia reikšminga:

„ES realiai nėra tokia reikšminga, kaip visi ją nori pavaizduoti, ypač jos šalininkai. Jie bando sukurti tokį didelį jos mitą.“

9. Atmetė ryšį su Bažnyčia:

„Katalikų bažnyčia turėtų stoti tautinės valstybės pusėn. Kodėl? Todėl, kad krikščionybė sunkiai, bet nuo Valančiaus laikų turėjo ryšį su tautine valstybe. Šis ryšys gilus, o ES jį atmetė Konstitucijos lygmeniu. Demonstratyviai.“

10. Užgulė savo dideliu kūnu:

„Man atrodo, kad ES užgulė mus savo dideliu kūnu... Puikiai atsimenu, kas buvo prieš 30 metų ir kaip mums reikėjo ES pagalbos. Bet pagalba negali būti tokia, kad galėtų tave nudusinti.“

prof. Alvydas Jokubaitis. Alinos Ožič nuotrauka

11. Nauja kolonializmo forma:

„Žinodama, kokie mes silpni, pasimetę, žinodami mūsų istorinę patirtį, ES perėjo prie to, ką drįsčiau pavadinti davimo kolonializmu: imkit, bet... Atsirado nauja kolonializmo forma – ne plėšia, bet padeda ir duoda.“

12. Neturi pagrindo:

„ES neturi pagrindo. Kam ji atstovauja, niekas negali suprasti.“

13. Apsinuodijo fantazija:

„Tauta yra suverenas. Tauta gali keistis. Tauta yra suverenas, veikiantis istorinėse aplinkybėse. Atsirado individo filosofija ir žmogaus religija, kuri sako: nereikia tautos, užtenka, kad čia susirinko žmonės. Nereikia šio tarpininko, nereikia bažnyčios. Nereikia daugybės dalykų, yra nuogas, grynas individas. Tai yra ES utopija. Būtų gerai, jei nuo šios utopijos atsibustų. Tai tokia Europos narkomanijos rūšis. Šia fantazija save apnuodijo.“