13 konservatorių klausimų Sauliui Skverneliui dėl Dainoro Bradausko
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, My­ko­las Ma­jaus­kas ir And­rius Ku­bi­lius krei­pė­si į Mi­nis­trą Pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį pa­teik­da­mi ra­šy­ti­nius klau­si­mus dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tos Dai­no­ro Bra­daus­ko veik­los va­do­vau­jant Vals­ty­bi­nei  mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI). 

At­siž­velg­da­mi į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos tar­ny­bi­niam nu­si­žen­gi­mui tir­ti iš­va­dą „Dėl tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mo dėl Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vir­ši­nin­ko ga­li­mai pa­da­ry­to tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo“, siek­da­mi skaid­rios Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (to­liau – VMI) veik­los, lai­ky­da­mie­si nuo­sta­tos, kad vi­suo­me­nė pri­va­lo gau­ti vi­sus at­sa­ky­mus dėl ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, pa­da­ry­tų Dai­no­rui Bra­daus­kui va­do­vau­jant VMI, va­do­vau­da­mie­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 212 straips­niu, pra­šo­me at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus:

1. Dai­no­ras Bra­daus­kas VMI vir­ši­nin­ku ta­po 2015 m. balandį. Ar per jo va­do­va­vi­mo VMI lai­ko­tar­pį ši ins­ti­tu­ci­ja at­li­ko ko­kius nors veiks­mus, ku­rie bū­tų bu­vę tiks­lin­gai pa­lan­kūs UAB „Kon­cer­nas MG Bal­tic“, UAB „Vil­niaus pre­ky­ba“, UAB „Lek­si­ta“ ar ki­toms su­si­ju­sioms įmo­nėms ar­ba šių įmo­nių ak­ci­nin­kams?

2. Ko­kią įta­ką Dai­no­ro Bra­daus­ko Rai­mon­dui Kur­lians­kiui at­skleis­ta in­for­ma­ci­ja apie VMI at­lie­ka­mus UAB „Vil­niaus pre­ky­ba“, jos ak­ci­nin­kų ir UAB „Lek­si­ta“ kon­tro­lės veiks­mus pa­da­rė šių VMI at­lie­ka­mų ty­ri­mų baig­čiai? Ar to­kiu bū­du ne­bu­vo pa­kenk­ta VMI at­lie­ka­miems kon­tro­lės veiks­mams?

3. Ar per Dai­no­ro Bra­daus­ko va­do­va­vi­mo VMI lai­ko­tar­pį ši ins­ti­tu­ci­ja ty­čia ir se­lek­ty­viai ne­pa­si­rink­da­vo, ku­rių įmo­nių veik­lą tir­ti, o ku­rių – ne?

4. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­to­se iš­va­do­se mi­ni­ma, kad Dai­no­ras Bra­daus­kas „su­da­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas kon­kre­čiam mo­kes­čių mo­kė­to­jui“. Ko­kias kon­kre­čias iš­skir­ti­nes są­ly­gas su­da­rė Dai­no­ro Bra­daus­ko va­do­vau­ja­ma VMI mi­ni­miems mo­kes­čių mo­kė­to­jams ir kaip tai at­si­lie­pė tie­sio­gi­niams VMI veik­los re­zul­ta­tams?

5. Ko­kias mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas Dai­no­ras Bra­daus­kas ap­ta­ri­nė­jo su Rai­mon­du Kur­lians­kiu ir ar šios sche­mos bu­vo tai­ko­mos UAB „Kon­cer­nas MG Bal­tic“, UAB „Vil­niaus pre­ky­ba“, UAB „Lek­si­ta“ ar ki­toms su­si­ju­sioms įmo­nėms sie­kiant iš­veng­ti mo­kes­čių mo­kė­ji­mo?

6. Ku­rie Lie­tu­vos po­li­ti­kai bu­vo mi­ni­mi Dai­no­ro Bra­daus­ko ir Rai­mon­do Kur­lians­kio po­kal­biuo­se? Ku­riems iš šių po­li­ti­kų Dai­no­ras Bra­daus­kas ir Rai­mon­das Kur­lians­kis nu­ro­dė tu­rin­tys įta­kos?

7. Iš­va­do­se pa­brė­žia­ma, kad Rai­mon­das Kur­lians­kis siū­lė Dai­no­rui Bra­daus­kui pa­gal­bą ar tar­pi­nin­ka­vi­mą san­ty­kiuo­se su po­li­ti­kais. Su ku­riais po­li­ti­kais tar­pi­nin­kau­ti siū­lė­si Rai­mon­das Kur­lians­kis? Dėl ko­kių prie­žas­čių jis tei­gė ga­lin­tis tar­pi­nin­kau­ti san­ty­kiuo­se su šiais po­li­ti­kais?

8. 2016 m. va­sa­rį bu­vo pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie ne­dek­la­ruo­tas Lie­tu­vos pi­lie­čių tu­ri­mas sąs­kai­tas už­sie­nio ban­kuo­se. Tuo me­tu Dai­no­ro Bra­daus­ko va­do­vau­ja­ma VMI tei­gė, jog duo­me­nų apie Lie­tu­vos po­li­ti­kų ar ki­tų aukš­tų vals­ty­bės par­ei­gū­nų tu­ri­mas ne­dek­la­ruo­tas sąs­kai­tas už­sie­nio ban­kuo­se ji ne­tu­ri. At­siž­vel­giant į da­bar­ti­nę in­for­ma­ci­ją apie Dai­no­ro Bra­daus­ko ne­skaid­rią veik­lą, ne­tei­sė­tus ry­šius su stam­bio­mis vers­lo gru­pė­mis ir sie­kiu VMI tu­ri­mo­mis prie­mo­nė­mis da­ry­ti įta­ką po­li­ti­kams, ar ne­bu­vo nu­slėp­ta in­for­ma­ci­ja apie tu­ri­mas ir ne­dek­la­ruo­tas Lie­tu­vos po­li­ti­kų ir ki­tų aukš­tų vals­ty­bės par­ei­gū­nų sąs­kai­tas už­sie­nio ban­kuo­se?

9. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad Dai­no­ras Bra­daus­kas ne­tei­sė­tai de­rin­da­vo VMI po­zi­ci­ją kon­kre­čių mo­kes­ti­nių ty­ri­mų klau­si­mais su stam­baus vers­lo at­sto­vais. Iš pa­skelb­tų at­lik­to ty­ri­mo duo­me­nų ga­li­ma spė­ti, kad to­kios veik­los pra­kti­ka bu­vo pa­kan­ka­mai pa­pli­tu­si. Dai­no­rui Bra­daus­kui tie­sio­giai va­do­va­vo fi­nan­sų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Ša­džius bei Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, jo veik­lai ne­for­ma­lios įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti ir jo tė­vas, il­ga­me­tis Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas. Ar at­lik­ti ir at­lie­ka­mi Dai­no­ro Bra­daus­ko veik­los ty­ri­mai ne­su­tei­kia ga­li­my­bių teig­ti, kad to­kia ne­tei­sė­ta Dai­no­ro Bra­daus­ko veik­la san­ty­kiuo­se su stam­biu vers­lu bu­vo de­ri­na­ma su mi­nis­tru ir Vy­riau­sy­bės va­do­vu? Ar nė­ra duo­me­nų, kad ne­tei­sė­ti Dai­no­ro Bra­daus­ko veiks­mai bu­vo at­lie­ka­mi ga­vus mi­nė­tų va­do­vų nu­ro­dy­mus taip elg­tis? Ar nė­ra duo­me­nų, kad Dai­no­ro Bra­daus­ko pa­sky­ri­mas į VMI va­do­vo pos­tą Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vy­bės ir at­sa­kin­gų mi­nis­trų bei Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko bu­vo de­ri­na­mas su stam­bio­mis vers­lo gru­pė­mis, mi­ni­mo­mis Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mo iš­va­do­se, tam, kad są­mo­nin­gai bū­tų vyk­do­mi tie ne­tei­sė­ti Dai­no­ro Bra­daus­ko veiks­mai, ku­riuos nu­sta­tė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mas?

10. Dai­no­ro Bra­daus­ko ne­skaid­ri veik­la su­da­vė mil­ži­niš­ką smū­gį VMI vie­ša­jam au­to­ri­te­tui. Efek­ty­viai mo­kes­čių po­li­ti­kai bū­ti­nas vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be, jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, o ypač VMI veik­la, yra pra­ktiš­kai su­griau­tas. Ko­kių sis­te­mi­nių veiks­mų pla­nuo­ja­te im­tis, kad šį au­to­ri­te­tą per trum­piau­sią įma­no­mą lai­ko­tar­pį pa­vyk­tų at­kur­ti?

11. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­lik­to ty­ri­mo iš­va­do­se yra mi­ni­ma, kad Dai­no­ras Bra­daus­kas Ra­si­mon­dui Kur­lians­kiui yra pa­sa­kęs: „e­su pa­sa­kęs cheb­rai taip, sa­kau, fa­na­tiz­mo ne­rei­kia“. Re­mian­tis šiais jo žo­džiais ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad Dai­no­ras Bra­daus­kas vyk­dy­da­mas sa­vo ne­tei­sė­tą veik­lą, vei­kė ne vie­nas, o su ki­tais VMI va­do­vais ar dar­buo­to­jais, ku­riems nu­ro­dy­da­vo kaip elg­tis. Ar pa­si­ti­ki­te li­ku­siais dirb­ti VMI va­do­vais? Ar pla­nuo­ja­te at­lik­ti pla­tų ir iš­sa­mų VMI va­do­vų ir ki­tų aukš­tų šios ins­pek­ci­jos par­ei­gū­nų ry­šių su vers­lo gru­pė­mis ty­ri­mą bei ga­li­mus pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jus?

12. Dai­no­ro Bra­daus­ko ne­skaid­ri veik­la par­odė, kad VMI struk­tū­ro­je ir jos va­do­vy­bė­je ne­vei­kia VMI par­ei­gū­nų ir va­do­vų veik­los el­ge­sio nor­mas apib­rė­žian­tys aiš­kūs stan­dar­tai. Ar pla­nuo­ja­te įgy­ven­din­ti to­kius stan­dar­tus, ku­rie leis­tų ap­sau­go­ti VMI veik­lą nuo ne­tei­sė­tų po­li­ti­nių ir vers­lo įta­kų? Ar pla­nuo­ja­te VMI struk­tū­ro­je su­kur­ti efek­ty­vią im­uni­te­to sis­te­mą, ku­ri pa­dė­tų ins­ti­tu­ci­jos vi­du­je lai­ku už­kirs­ti to­kių ne­tei­sė­tų įta­kų, taip pat ir va­do­vy­bė­je, rea­li­za­vi­mą.

13. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ti ne­tei­sė­ti Dai­no­ro Bra­daus­ko veiks­mai at­sklei­džia bu­vu­sios Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės veik­los es­mi­nius bruo­žus: rei­kia­mos kom­pe­ten­ci­jos ne­tu­rin­čių ar­ti­mų žmo­nių komp­ro­mi­tuo­jan­tys pa­sky­ri­mai į at­sa­kin­gas par­ei­gas, ins­ti­tu­ci­jų veik­los ne­skaid­ru­mas, ne­tei­sė­tos stam­baus vers­lo ir ki­tų in­te­re­sų gru­pių įta­kos, sis­te­mi­nis sa­vi­val­džia­vi­mas. Tai at­sklei­džia UAB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, VMI bei ki­ti gar­siai nu­skam­bė­ję at­ve­jai. Ar bus at­lie­ka­mas svar­biau­sių su vers­lo dir­ban­čių ins­ti­tu­ci­jų veik­los Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės lai­ko­tar­piu au­di­tas ir sis­te­mi­nis pa­ti­kri­ni­mas – Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos – tam, kad jų iš anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės „pa­vel­dė­tos“ prob­le­mos ne­tap­tų kliū­ti­mi da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės dar­bui?