12 politinių partijų yra inicijuotas likvidavimas
Pra­dė­jus lik­vi­duo­ti rea­lios veik­los ne­vyk­dan­čias par­ti­jas, jų Lie­tu­vo­je su­ma­žės treč­da­liu.

„Šiuo me­tu 12 po­li­ti­nių par­ti­jų yra ini­ci­juo­tas lik­vi­da­vi­mas Re­gis­trų cen­tro ini­cia­ty­va. Šios par­ti­jos tu­rė­tų bū­ti lik­vi­duo­tos per vie­ne­rius me­tus“, – BNS sa­kė tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Pa­go­jus.

Nuo šių me­tų spa­lio, ne­įvyk­džius prie­vo­lės pa­teik­ti na­rių są­ra­šų, lik­vi­da­vi­mas ini­ci­juo­ja­mas dvy­li­kai par­ti­jų. Vi­sos jos dau­giau nei me­tus ne­pa­tei­kė mi­nis­te­ri­jai sa­vo są­ra­šų.

Taip pat dar dviem par­ti­joms iš 38 ofi­cia­liai re­gis­truo­tų lik­vi­da­vi­mo pro­ce­sas pra­dė­tas anks­čiau. Tai Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių par­ti­ja bei Tau­tos vie­ny­bės są­jun­ga, jos Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai sa­vo na­rių są­ra­šų ne­tei­kė ke­le­rius me­tus iš ei­lės.

Pa­si­bai­gus lik­vi­da­ci­jos pro­ce­sui, Lie­tu­vo­je tu­rė­tų lik­ti 24 po­li­ti­nės par­ti­jos.

Spa­lio 1-osios duo­me­ni­mis, bend­ras par­ti­jom pri­klau­san­čių žmo­nių skai­čius Lie­tu­vo­je nuo ko­vo su­ma­žė­jo – nuo 122 tūkst. 456 iki 121 tūkst. 747 na­rių.

Dau­giau­siai na­rių ša­ly­je tu­ri So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, bet jos gre­tos per pus­me­tį šiek tiek ap­tir­po nuo 21,4 tūkst. iki 21 tūkst. 2 na­rių. Dar­bo par­ti­ja, ko­vą dek­la­ra­vu­si 21,3 tūkst. na­rių, spa­lį nu­ro­dė sa­vo gre­to­se tu­rin­ti 20,6 tūkst. na­rių.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų gre­tos pa­gau­sė­jo nuo 14,7 iki 14,9 tūkst. na­rių, Li­be­ra­lų są­jū­džio – nuo 7,6 iki 7,9 tūkst. na­rių, o par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rių ma­žė­jo nuo 13 iki 12,8 tūkst. na­rių. Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) na­rių skai­čius ne­si­kei­tė, jie tu­ri 4,4 tūst. na­rių.

Smar­kiau­siai per pus­me­tį iš­au­go Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja: ko­vą par­ti­ja tu­rė­jo 2,1 tūkst. na­rių, o ge­gu­žę par­ti­jos ved­liu iš­rin­kus anks­čiau sa­vo par­ti­ją kur­ti ban­džiu­sį par­la­men­ta­rą Nag­lį Pu­tei­kį, spa­lį „cen­tris­tai“ jau tu­rė­jo 3,4 tūkst. na­rių. Be­veik šim­tu nau­jų na­rių pa­gau­sė­jo ir Drą­sos ke­lio gre­tos – iki 2,4 tūkst. na­rių.

Par­ti­jos kas­met, iki ko­vo 1 ir spa­lio 1 die­nos, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai tu­ri pa­teik­ti sa­vo na­rių są­ra­šus. Įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja, kad par­ti­ja tu­rė­tų ne ma­žiau kaip du tūks­tan­čius na­rių.

Anks­čiau par­ti­jai pa­kak­da­vo tu­rė­ti tūks­tan­tį na­rių, ta­čiau Sei­mas prieš ke­le­tą me­tų pa­di­di­no rei­ka­la­vi­mus, jų įsi­ga­lio­ji­mą nu­kel­da­mas 2016 me­tams. Taip pat rei­kia­mo na­rių skai­čiaus ne­su­rin­ku­sioms par­ti­joms bu­vo pa­lik­tas pus­me­čio ter­mi­nas per­sit­var­ky­ti, o to ne­pa­da­rius pra­de­da­ma lik­vi­da­ci­jos pro­ce­dū­ra.

Nuo 1990 me­tų Lie­tu­vo­je iš vi­so bu­vo įsteig­tos 73 po­li­ti­nės par­ti­jos. Da­lis jų nu­trau­kė veik­lą, da­lis su­si­jun­gė su ki­to­mis, reor­ga­ni­za­vo­si.