10 Seimo narių prašo vetuoti kai kurias alkoholio kontrolės pataisas
De­šimt par­la­men­ta­rų pa­si­ra­šė krei­pi­mą­si į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, pra­šan­tį ve­tuo­ti ket­vir­ta­die­nį Sei­me pri­im­tas al­ko­ho­lio kon­tro­lės pa­tai­sas, pa­gal ku­rias nuo ki­tų me­tų įsi­gy­ti, tu­rė­ti ar var­to­ti al­ko­ho­lį ga­lės tik su­lau­ku­sie­ji 20-ies.

Šį krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė sep­ty­ni Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­riai ir trys kon­ser­va­to­riai.

„Pra­šo­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę ve­tuo­ti Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­tas dėl am­žiaus ri­bo­ji­mo, nes jos yra ne­pro­por­cin­gos, per­tek­li­nės ir ro­do ne­pa­si­ti­kė­ji­mą jau­nais pil­na­me­čiais žmo­nė­mis“, – ra­šo­ma do­ku­men­te. Jį BNS per­da­vė li­be­ra­lė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė.

Be al­ko­ho­lio var­to­ji­mo am­žiaus cen­zo di­di­ni­mo Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė pa­tai­sas, trum­pi­nan­čias jo pre­ky­bos lai­ką. Dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais al­ko­ho­lio bus ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 10 iki 20 val., sek­ma­die­niais – nuo 10 iki 15 val., iš­sky­rus vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se pils­to­mą ar jo­se var­to­ja­mą al­ko­ho­lį.

Vi­suo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se nuo 2020 me­tų bus ga­li­ma pre­kiau­ti tik silp­nu – iki 7,5 laips­nio – al­ko­ho­liu. Ta­čiau bus drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu pa­plū­di­miuo­se.

Vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos (ka­vi­nės, pi­ce­ri­jos ar ba­rai) va­sa­rą ga­lės al­ko­ho­liu pre­kiau­ti lau­ke, iki 40 me­trų nuo pa­sta­to. Sa­vi­val­dy­bės ga­lės nu­sta­ty­ti ma­žes­nį at­stu­mą ar­ba užd­raus­ti pre­kiau­ti lau­ke.

Nuo 2018 me­tų bus drau­džia­ma bet ko­kia al­ko­ho­lio rek­la­ma, iš­sky­rus in­for­ma­ci­nius pra­ne­ši­mus, skir­tus šio vers­lo spe­cia­lis­tams, al­ko­ho­lio įmo­nių pa­va­di­ni­mus ir pre­kės ženk­lus iš­ka­bo­se ant jų pa­sta­tų ir trans­por­to, Lie­tu­vos trans­liuo­to­jų prog­ra­mo­se.