10 išradingiausių Lietuvos Valstybės gimtadienio šventimo idėjų
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vi­sus Lie­tu­vos pi­lie­čius ra­gi­na su­ma­niai pa­mi­nė­ti Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną – da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Va­sa­rio 16-ąją švęsk links­mai ir iš­ra­din­gai“. LŽ ati­džiai perž­vel­gė vi­sas mū­sų tau­tie­čių pa­teik­tas idė­jas ir at­rin­ko 10 iš­ra­din­giau­sių. Tie­sa, iš­si­rink­ti ne­bu­vo leng­va, nes lie­tu­viai ti­krai ini­cia­ty­vūs ir iš­ra­din­gi – už­re­gis­truo­tų įdo­mių idė­jų jau per du šim­tus ir skai­čius tik au­ga.

Šiuo me­tu in­ter­ne­to svetainėje www.lrp.lt/va­sa­rio16 yra už­re­gis­truo­ta 268 ori­gi­na­lūs Vals­ty­bės gim­ta­die­nio šven­ti­mo su­ma­ny­mai. Daž­niau­sios idė­jos – bend­ruo­me­nių su­si­bū­ri­mai, ei­se­nos, žy­giai, him­no gie­do­ji­mas, iš­kil­min­gas tris­pal­vės iš­kė­li­mas, kon­cer­tai, pie­ši­nių kon­kur­sai mo­kyk­lo­se, šach­ma­tų ir šaš­kių tur­ny­rai, pro­tų mū­šiai, spor­to var­žy­bos, šven­ti­nis bė­gi­mas.

Tie­sa, yra ir ti­krai iš­ra­din­gų su­ma­ny­mų, to­kių kaip le­do ri­tu­lio var­žy­bos žai­džiant be pa­čiū­žų, as­me­nu­kė su Jo­nu Ba­sa­na­vi­čiu­mi, is­to­ri­nės par­ti­za­nų Dek­la­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­mo ins­ce­ni­za­ci­ja ar dvie­jų ka­rių sa­va­no­rių žy­gis per Lie­tu­vą.

Pa­žy­mė­ti­na, kad šie­met ša­lies va­do­vė siū­lo svei­ki­nant sa­vo ša­lį kar­tu ruo­štis ir Lie­tu­vos šimt­me­čiui. Tad ne­ma­ža da­lis Va­sa­rio 16-ąjai pa­mi­nė­ti skir­tų idė­jų yra su­si­ju­sios su ki­tais me­tais vyk­sian­čiu Lie­tu­vos šimt­me­čiu, o kai ku­rios ir su Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mu.

LŽ pa­tei­kia 10 iš­ra­din­giau­sių Vals­ty­bės gim­ta­die­nio šven­ti­mo idė­jų:

1.Vie­ny­bės žy­gis per Lietuvą

Do­na­tas Vai­čiur­gis ir Dei­vi­das Žvink­lys sau­sio 31 die­ną pra­dė­jo Vie­ny­bės žy­gį per Lie­tu­vą, ku­rio tiks­las ska­tin­ti pa­trio­tiš­ku­mą, pri­min­ti tau­tie­čiams Va­sa­rio 16-osios svar­bą ir reikš­mę Lie­tu­vos vals­ty­bei, bei įro­dy­ti, kad mū­sų tau­tie­čiai ga­li bū­ti vie­nin­gi. Ka­riai sa­va­no­riai, ap­lan­ky­da­mi de­vy­nio­li­ka Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių, dar dau­giau kai­mų, ren­ka tau­tie­čių par­ašus ant bal­tos dro­bės, ku­ri sim­bo­li­zuo­ja Lie­tu­vių vie­ny­bę ir pa­trio­tiš­ku­mą.

Donatas Vaičiurgis ir Deividas Žvinklys sausio 31 dieną pradėjo Vienybės žygį per Lietuvą/Sigito Strazdausko nuotrauka

Žy­gio marš­ru­tas: Ma­žei­kiai, Viekš­niai, Ven­ta, Pa­pi­le, Kur­šė­nai, Šiau­liai, Kai­riai, Rad­vi­liš­kis, Še­du­va, Bai­so­ga­la, Dot­nu­va, Kė­dai­niai, Jo­na­va, Kar­mė­la­va, Kau­nas, Rum­šiš­kės, Žiež­ma­riai, Elek­trė­nai, Vie­vis, Gri­giš­kės, Vil­nius. Ga­lu­ti­nė žy­gio sto­te­lė Tri­jų Kry­žių kal­nas, kur bus iš­skleis­ta Lie­tu­vos vė­lia­va. Do­na­tas ir Dei­vi­das ti­ki­si bal­tą dro­bę su tau­tie­čių par­ašais, kaip vie­ny­bės ir pa­trio­tiš­ku­mo sim­bo­lį įteik­ti pre­zi­den­tei D. Gry­baus­kai­tei.

2. Is­to­ri­nės par­ti­za­nų Dek­la­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­mo inscenizacija

Šioje vietoje Mėnaičiuose 1949 m. stovėjo bunkeris, kuriame buvo pasirašyta 1949 m. vasario 16-ąją istorinė partizanų Deklaracija buvo pasirašyta. Vasario 15 d. čia vyks Deklaracijos pasirašymo inscenizacija./Radviliškio viešosios bibliotekos nuotrauka

1949 m. va­sa­rio 16-ąją is­to­ri­nė par­ti­za­nų Dek­la­ra­ci­ja bu­vo pa­si­ra­šy­ta Mi­nai­čiuo­se, bun­ke­ry­je prie tris­pal­vės, de­gant ži­ba­li­nei lem­pai. Va­sa­rio 15 d. Mi­nai­čiuo­se, Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio me­mo­ria­le, vyks Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio ta­ry­bos 1949 m. va­sa­rio 16 d. Dek­la­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­mo ins­ce­ni­za­ci­ja. Ją pri­sta­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro is­to­ri­nių ty­ri­mų prog­ra­mų sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Da­rius Juo­dis. Vai­dins Šiau­lių dra­mos tea­tro ak­to­riai. Ins­ce­ni­za­ci­jos re­ži­sie­rius – Juo­zas Ži­bū­da. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus re­kons­truk­to­rių klu­bas „Par­ti­za­nas“, mu­zi­ki­nius kū­ri­nius at­liks Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cen­tro at­li­kė­jai.

3. Žy­gis pės­čio­mis knyg­ne­šiu taku

Ki­du­lių kai­me esan­tis Ki­du­lių dva­ras Va­sa­rio 16-ąją Ša­kių ra­jo­ne su­rengs žy­gį pės­čio­mis knyg­ne­šiu ta­ku. Ren­gi­nio tiks­las – pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės die­ną ei­nant knyg­ne­šių ta­ku, ne­šant li­te­ra­tū­ros ry­šu­lė­lius to­kiu bū­du at­ku­riant is­to­ri­nį knyg­ne­šių veik­los mo­men­tą.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, šiuo žy­giu no­ri­ma pa­gerb­ti knyg­ne­šius, ku­rie ne­pai­sy­da­mi sa­vo gy­vy­bei gre­sian­čių pa­vo­jų ko­vo­jo už tau­tos iš­li­ki­mą. Taip pat vie­nas iš tiks­lų ska­tin­ti jau­ni­mo pa­trio­tiš­ku­mą ir do­mė­ji­mą­si Lie­tu­vos is­to­ri­ja. Žy­gis pės­čio­mis pra­si­dės knyg­ne­šių ta­ku nuo Su­dar­go kai­mo ir tę­sis iki Ki­du­lių kai­me esan­čio Ki­du­lių dva­ro. 12.00 val. Su­si­rin­kę Su­dar­ge žy­gei­viai ap­lan­kys knyg­ne­šių tė­vu va­din­to ku­ni­go Mar­ty­no Su­de­re­vi­čiaus ka­pą, už­degs žva­ke­lę. To­liau žy­gis bus tę­sia­mas Ne­mu­no kran­tais link Ki­du­lių. Po žy­gio Ki­du­lių dva­re žy­gio da­ly­viams bus įteik­ti pa­žy­mė­ji­mai. Taip pat žy­gio da­ly­viams ir vi­sai Ki­du­lių kai­mo bend­ruo­mė­niei skam­bės Ki­du­lių dva­ro gy­vo gar­so an­samb­lio par­eng­tas pa­trio­ti­nių dai­nų kon­cer­tas.

4. Žy­gis par­ti­za­nų keliais

Bu­tri­mo­nių kai­mo gy­ven­to­jai or­ga­ni­zuo­ja šiau­rie­tiš­ko ėji­mo žy­gį par­ti­za­nų ke­liais. Bu­tri­mo­niš­kai žy­giuo­si į Alek­sand­ra­vos kai­mą Pu­nios se­niū­ni­jo­je, kur Inos Ka­vo­ly­nai­tės– Kaš­ko­nie­nės ir Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Aly­taus sky­riaus ini­cia­ty­va ati­deng­tas pa­mink­las Dzū­kų rink­ti­nės Mar­gio gru­pės šta­bo par­ti­za­nams. Vi­sas šiau­rie­tiš­ko ėji­mo ke­lias bus pa­ženk­lin­tas tris­pal­vė­mis vė­lia­vė­lė­mis. Prie pa­mink­lo bus gie­da­mas him­nas, iš­kel­ta Tris­pal­vė, pri­si­mi­ni­mais pa­si­da­lins žu­vu­sių jau­nų par­ti­za­nų gi­mi­nai­čiai.

5. As­me­nu­kė su J. Basanavičiumi

Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cen­tras pra­de­da ren­gi­nių cik­lą „Lie­tu­vą at­si­ne­šėm į šir­dį“, ak­ci­ja „Pa­sė­dėk su Jo­nu Ba­sa­na­vi­čiu­mi“ yra šio pro­jek­to da­lis. Ak­ci­jos da­ly­viai kvie­čia­mi ei­ti į dr. J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tę Vil­ka­viš­ky­je ir pa­si­da­ry­ti as­me­nu­kę (angl. sel­fie) su Tau­tos pa­triar­chu. Vi­sų da­ly­vių su­rink­tų nuo­trau­kų ko­lia­žas pa­puoš Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos ren­gi­nį „Tu – skam­biau­sia dai­na“, ku­ris vyks Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cen­tre ko­vo 11 d.

Vilkaviškio miesto gyventojai kviečiami eiti į dr. J. Basanavičiaus aikštę Vilkaviškyje ir pasidaryti asmenukę (angl. selfie) su Tautos patriarchu/etnografija.vilkaviskis.lt nuotrauka

6. 99 vė­lia­vos, 99 komp­li­men­tai, 99...

Šie­met su­kan­ka 99 me­tai, kuo­met pa­si­ra­šy­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tas, tad dau­ge­lis Va­sa­rio 16-osios su­ma­ny­mų su­si­ję su skai­čiu­mi 99.

Tel­šių Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je vyks kiek ne­įp­ras­ta vė­lia­vos iš­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja: iš at­ski­rų Lie­tu­vos vė­lia­vų bus for­muo­ja­ma bend­ra tris­pal­vė. Ke­ti­na­ma aikš­tė­je kar­tu iš­skleis­ti ne ma­žiau kaip 99 vė­lia­vas.

Prei­los mies­te­lio gy­ven­to­jai ren­gia ke­lio­nę, ku­rios tiks­las pa­bū­ti su bend­ruo­me­ne ir vie­nin­gai įveik­ti apie 10 km pės­tu­te . Ak­ci­jos da­ly­viai tu­rės kop­ti į Ve­ce­kru­go ko­pą, ku­rios aukš­tis 622 me­trai ir tai tu­rės pa­da­ry­ti per 99 mi­nu­tes. Vir­šū­nė­je, kaip ti­kriems al­pi­nis­tams pri­de­ra, ke­lio­nės da­ly­viai pa­liks žy­mę – di­de­lę sa­vo­mis ran­ke­lė­mis iš ma­žų da­le­lių ga­min­tą vė­lia­vą.

Jo­na­vos mies­to San­tar­vės aikš­tė­je jo­na­vie­čiai, Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro gy­ven­to­jai, Lie­tu­vos ir są­jun­gi­nin­kų ka­riai, su­sto­ję į skai­čių 99 kar­tu su­gie­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos him­ną.

Vil­niaus lop­še­lį – dar­že­lį „Van­de­nis“ lan­kan­tys vai­kai kar­tu su sa­vo tė­ve­liais ir auk­lė­to­jo­mis Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 99-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti pie­šia, ra­šo, spal­vi­na, kar­po, kli­juo­ja de­vy­nias­de­šimt de­vy­nis komp­li­men­tus ir lin­kė­ji­mus Lie­tu­vai. Šia sim­bo­li­ne ak­ci­ja „99 komp­li­men­tai Lie­tu­vai“ ma­žie­ji Lie­tu­vos pi­lie­čiai pra­ti­na­mi nuo ma­žų die­nų iš­ra­din­gai ir pra­smin­gai, o tuo pa­čiu la­bai links­mai ir kū­ry­bin­gai pa­žy­mė­ti vie­ną iš svar­biau­sių Lie­tu­vos vals­ty­bės da­tų. Kiek­vie­nas dar­že­lio auk­lė­ti­nis pa­de­da­mas sa­vo tė­ve­lių ir auk­lė­to­jų reng­da­ma­sis švęs­ti Va­sa­rio 16-ąją po­pie­riaus la­pe kvie­čia­mas iš­reikš­ti sa­vo su­pra­ti­mą, po­žiū­rį ir mei­lę Lie­tu­vai, ra­šy­ti ir kur­ti komp­li­men­tus ir lin­kė­ji­mus sa­vo Tė­vy­nei, ku­rio­je gi­mė ir au­ga.

7. Le­do ri­tu­lys be pačiūžų

Griumb­lių kai­me Plun­gės ra­jo­ne jau ke­lis me­tus iš ei­lės va­sa­rio 16-ąją ren­gia­mos „Ne­tra­di­ci­nio le­do ri­tu­lio var­žy­bos se­niū­no tau­rei lai­mė­ti“. Pa­si­ro­do, šios var­žy­bos ne vel­tui pa­va­din­tos ne­tra­di­ci­nė­mis, mat jo­se žai­džia­ma be pa­čiū­žų. Se­niū­nas par­ūpi­na vai­kams le­do ri­tu­lio laz­dų, ku­rias po var­žy­bų vėl kli­juo­ja, tai­so ir par­uo­šia ki­toms var­žy­boms. Net sir­ga­liai ste­bė­da­mi var­žy­bas pa­jau­čia azar­tą ir grei­tai, čia pat vie­to­je su­rin­kę ko­man­dą, iš­ei­na į aikš­te­lę.

Griumblių kaime Plungės rajone jau kelis metus iš eilės vasario 16-ąją rengiamos „Netradicinio ledo ritulio varžybos seniūno taurei laimėti“/Alinos Bružienės nuotrauka

8. Iš­siųs 2000 ran­ka ra­šy­tų laiš­kų

Anykš­čiai svei­kins Lie­tu­vos žmo­nes siųs­da­mi ži­nią – 2000 laiš­kų, ku­riuos par­ašė Anykš­čių kraš­to moks­lei­viai. Laiš­kuo­se jų min­tys, lin­kė­ji­mai, vil­tys ir svei­ki­ni­mai sa­vo lais­vos ša­lies žmo­nėms. Šios ini­cia­ty­vos me­tu ži­nu­tes laiš­kais gaus ne kon­kre­tūs as­me­nys, o at­si­tik­ti­niu bū­du iš­rink­ti ad­re­sa­tai. Anot ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riaus Anykš­čių kul­tū­ros cen­tro, tai vil­ties ir džiu­ge­sio laiš­kai, ku­rie va­sa­rio 16 die­ną iš­ke­liaus pa­vie­niams žmo­nėms, įstai­goms, įmo­nėms. Tai reiš­kia, kad ap­do­va­no­tas jau­nų­jų anykš­tė­nų ši­lu­ma ga­li bū­ti bet ku­ris Lie­tu­vos gy­ven­to­jas mies­te, kai­me, vien­kie­my­je.

Anykščiai sveikins Lietuvos žmones siųsdami žinią – 2000 laiškų, kuriuos parašė Anykščių krašto moksleiviai./Andriaus Falkausko nuotrauka

9. Lie­tu­vos var­das kitaip

Aly­taus aps­kri­ties po­li­ci­ja va­sa­rio 16-ąjai pa­mi­nė­ti ren­gia ak­ci­ją „Pa­ra­šyk Lie­tu­vos var­dą ki­taip“. Prie ak­ci­jos kvie­čia­mi pri­si­jung­ti ne tik aly­tiš­kiai, bet ir ki­tų mies­tų gy­ven­to­jai. Or­ga­ni­za­to­riai ra­gi­na „į­jung­ti“ fan­ta­zi­ją ir var­dą Lie­tu­va už­ra­šy­ti iš­ra­din­gai, kaž­kaip ypa­tin­gai: iš­aus­ti, nu­megz­ti, pa­siū­ti, nu­lip­dy­ti, su­kons­truo­ti, iš­bėg­ti ar iš­va­žiuo­ti, iš­drož­ti, o gal iš­rai­žy­ti. Bū­ti­na vi­sa tai nu­fo­tog­ra­fuo­ti ir pa­si­da­lin­ti so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“.

Birštono miesto stadione spalvingą žodis „Lietuva“ buvo sudėliotas iš daugiau nei 400 žmonių/Birštono savivaldybės nuotrauka

O lie­tu­viai ti­krai iš­ties iš­ra­din­gi – Aly­tu­je Lie­tu­vos var­das su­spin­do per vi­są vie­nuo­li­kaaukš­čio na­mo aukš­tį, vie­nos Ši­lu­tės įmo­nės ko­lek­ty­vas lan­ky­da­ma­sis Ita­li­jos al­pių šlai­te Lie­tu­vos var­dą su­dė­lio­jo iš sli­džių, Birš­to­no mies­to sta­dio­ne spal­vin­gą žo­dis „Lie­tu­va“ bu­vo su­dė­lio­tas iš dau­giau nei 400 žmo­nių, o Drus­ki­nin­kų van­dens par­kas Lie­tu­vos var­dą par­ašė nau­do­da­mas pa­plū­di­mio kė­des. Vi­sus ne­įp­ras­tai par­ašy­tus, iš­dė­lio­tus, su­kons­truo­tus var­dus „Lie­tu­va“ ga­li­te pa­ma­ty­ti čia: https://www.fa­ce­book.com/parasyklietuvakitaip/.

10. Plau­ki­mas baidarėmis

Uk­mer­gės dvi­ra­čių mė­gė­jų ra­tas „Žai­bas“ or­ga­ni­zuo­ja žy­gį bai­da­rė­mis Sie­sar­ties ir Šven­to­sios upė­mis. Žy­gio me­tu, upė­je, iš bai­da­rių bus for­muo­ja­mas Lie­tu­vos gim­ta­die­nio skai­čius „99“ ir įam­žin­tas iš aukš­tes­nių vie­tų.

Kau­no VŠĮ „Van­dens tu­ris­tai“ or­ga­ni­zuo­ja plau­ki­mą bai­da­rė­mis Ne­mu­nu nuo Kau­no hid­roe­lek­tri­nės iki Alek­so­to til­to. Taip or­ga­ni­za­to­riai no­ri pri­min­ti sau ir vi­sam Kau­nui, kad yra lais­vi.

Pra­ėję me­tai bu­vo rekordiniai

Pra­ėję ak­ci­jos „Va­sa­rio 16-ąją švęsk links­mai ir iš­ra­din­gai“ me­tai bu­vo re­kor­di­niai – bu­vo už­re­gis­truo­ta 650 ori­gi­na­lių Vals­ty­bės gim­ta­die­nio šven­ti­mo su­ma­ny­mų. Už idė­jos ori­gi­na­lu­mą, pi­lie­tiš­ku­mą, ge­bė­ji­mą su­telk­ti ir mei­lės Lie­tu­vai puo­se­lė­ji­mą ša­lies va­do­vė pra­ėju­siais me­tais ap­do­va­no­jo 20 pi­lie­ti­nių ini­cia­ty­vų, su­reng­tų ak­ci­jos me­tu.

Šiais me­tais ori­gi­na­liau­siai Va­sa­rio 16-ąją pa­mi­nė­ju­sius ša­lies va­do­vė taip pat tra­di­ciš­kai pa­kvies į ren­gi­nį Pre­zi­den­to rū­muo­se ir įteiks ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos ir jos žmo­nių sim­bo­lį – vals­ty­bės tris­pal­vę.