10 faktų ir vienas paneigimas, kaip geria lietuviai
Pa­gal Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­tus duo­me­nis apie al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ir pa­da­ri­nius 2016-ai­siais, vaiz­das nė­ra toks gąs­di­nan­tis, kaip nu­skam­bė­ju­siais Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) duo­me­ni­mis. Kiek ma­žiau, nei 2015-ai­siais, ge­ria­ma ir par­duo­da­ma al­ko­ho­lio, mirš­ta­ma dėl al­ko­ho­lio su­kel­tų prie­žas­čių, ma­žiau al­ko­ho­li­nių psi­cho­zių, ap­ma­žė­jo gir­tau­jan­čių šei­mų bei jo­se au­gan­čių vai­kų. Ta­čiau liū­di­na kai­mo par­duo­tu­vė­se do­mi­nuo­jan­ti pre­ky­ba al­ko­ho­liu, kad vy­rų dėl al­ko­ho­lio mirš­ta be­veik 4 kar­tus dau­giau, ne­gu mo­te­rų, ir ki­ti fak­tai.

1. Lie­tu­viai ge­ria šiek tiek ma­žiau

2016 me­tais vie­nam 15 me­tų ir vy­res­niam ša­lies gy­ven­to­jui te­ko 13,2 li­tro su­var­to­to ab­so­liu­taus (100 proc.) al­ko­ho­lio (0,8 li­tro ma­žiau nei 2015 m.), rem­da­ma­sis iš­anks­ti­niais duo­me­ni­mis, pra­ne­ša Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. In­for­muo­ja­ma, kad le­ga­laus al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ro­dik­liai par­eng­ti at­ėmus at­vy­ku­sių tu­ris­tų su­var­to­tą ir pa­sie­nio pre­ky­bo­je įsi­gy­tą al­ko­ho­lį bei įskai­tant Lie­tu­vos tu­ris­tų už­sie­ny­je su­var­to­tą al­ko­ho­lį.

Pa­nei­gi­mas. Tuo me­tu nau­jau­siais PSO duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je vie­nam žmo­gui nuo 15 me­tų te­ko vi­du­ti­niš­kai 18,2 li­tro ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, iš tie­sų 2016-ai­siais su­var­to­ta 5 li­trais ma­žiau.

2. Dau­giau­sia par­duo­ta alaus, bet ir to ma­žiau, nei priešmet

2016 me­tais ša­lies maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je ir mai­ti­ni­mo įmo­nė­se par­duo­ta 3,4 mln. de­ka­li­trų spi­ri­ti­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų (deg­ti­nės, vis­kio, bren­džio ir pan.), ar­ba 199 tūkst. de­ka­li­trų (5,5 proc.) ma­žiau nei 2015 me­tais, vy­no ir fer­men­tuo­tų gė­ri­mų – 5,2 mln. de­ka­li­trų, 628 tūkst. de­ka­li­trų (10,9 proc.) ma­žiau. Kaip ir kas­met, dau­giau­sia par­duo­ta alaus – 25,3 mln. de­ka­li­trų, ar­ba 1,5 mln. de­ka­li­trų (5,6 proc.) ma­žiau nei 2015-ai­siais.

3. Kai­mo par­duo­tu­vė­se do­mi­nuo­ja pre­ky­ba alkoholiu

Pa­ste­bė­ti­na, kad kai­mo vie­to­vių ma­žų par­duo­tu­vių di­džią­ją apy­var­tos da­lį su­da­ro pre­ky­ba al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. 2016 me­tais ma­žo­se (1–3 dar­buo­to­jai) par­duo­tu­vė­se ji sie­kė be­veik 37 proc., kai ku­rio­se kai­mo par­duo­tu­vė­se – 76 proc.

4. Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų kai­nos per me­tus pa­di­dė­jo

Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų maž­me­ni­nės kai­nos 2016 me­tais, pa­ly­gin­ti su 2015-ai­siais, pa­di­dė­jo 2,2 proc. La­biau­siai pa­bran­go vis­kis – 7,1 proc., vai­sių vy­nas – 4,4, trauk­ti­nės – 3,9, Lie­tu­vo­je pa­ga­min­ta deg­ti­nė – 2,9, ver­mu­tas – 2,3, alus – 1,8 proc. Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų kai­nų di­dė­ji­mą lė­mė nuo 2016 m. ko­vo 1 d. pra­dė­tas tai­ky­ti di­des­nis ak­ci­zo ta­ri­fas.

2016 me­tais bu­vo pa­ga­min­ta 1,09 mln. de­ka­li­trų spi­ri­ti­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, pers­kai­čiuo­tų į ab­so­liu­tų (100 proc.) al­ko­ho­lį. Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tais, jų ga­my­ba su­ma­žė­jo 5,8 proc. 2016 m. di­dė­jo fer­men­tuo­tų gė­ri­mų ga­my­ba, ku­ri su­da­rė 5,3 mln. de­ka­li­trų, tai 7,9 proc. dau­giau nei 2015 m. Iš fer­men­tuo­tų gė­ri­mų iš­au­go pu­to­jan­čių fer­men­tuo­tų gė­ri­mų (28,3 proc.), sid­ro (1,8 proc.) ga­my­ba, bet su­ma­žė­jo vai­sių ar uo­gų vy­no (19,9 proc.), ne­pu­to­jan­čių gė­ri­mų (14,1 proc.) ga­my­ba. Vy­nuo­gių vy­no ir ver­mu­to 2016 me­tais pa­ga­min­ta 0,5 mln. de­ka­li­trų, ar­ba 9,9 proc. dau­giau nei 2015-ai­siais. Dau­giau­sia pa­ga­min­ta alaus – 30 mln. de­ka­li­trų, jo ga­my­ba per me­tus su­ma­žė­jo 3,5 proc.

2016 me­tais pa­ly­gin­ti su 2015 me­tais, la­biau­siai iš­au­go alaus im­por­tas ir eks­por­tas – ati­tin­ka­mai 8,9 ir 11,6 proc. Spi­ri­ti­nių gė­ri­mų im­por­tas su­ma­žė­jo 6,1 proc., eks­por­tas pa­di­dė­jo 9,9 proc., vy­no im­por­tas pa­di­dė­jo 0,1, eks­por­tas su­ma­žė­jo 2,4 proc., fer­men­tuo­tų gė­ri­mų im­por­tas su­ma­žė­jo 40,7, eks­por­tas pa­di­dė­jo 5,4 proc.

5. Su­ma­žė­jo al­ko­ho­li­nių psi­cho­zių, bet tu­rin­čių­jų al­ko­ho­li­nę pri­klau­so­my­bę – daugiau

Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, su­skai­čiuo­tais iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos „Sveid­ra“, 2016 m. bent vie­na tie­sio­giai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­si diag­no­zė bu­vo už­re­gis­truo­ta 28,6 tūkst. as­me­nų. 100 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko 997,9 ser­gan­tys as­me­nys. Daž­niau­siai bu­vo re­gis­truo­ja­ma al­ko­ho­li­nė pri­klau­so­my­bė (658,6 at­ve­jo 100 tūkst. gy­ven­to­jų), al­ko­ho­lio tok­si­nis po­vei­kis (193,4 at­ve­jo) ir al­ko­ho­li­nė psi­cho­zė (124,6 at­ve­jo 100 tūkst. gy­ven­to­jų). Per me­tus li­go­tu­mas al­ko­ho­li­ne pri­klau­so­my­be pa­di­dė­jo 7,6 proc. Dau­giau­sia as­me­nų, ku­riems už­re­gis­truo­ta tie­sio­giai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sių li­gų, bu­vo tarp vi­du­ti­nio am­žiaus vy­rų ir kai­mo gy­ven­to­jų.

Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tais, 2016 me­tais li­go­tu­mas al­ko­ho­li­nė­mis psi­cho­zė­mis su­ma­žė­jo 5,1 proc.

6. Mi­rė ma­žiau žmo­nių dėl su al­ko­ho­liu su­si­ju­sių priežasčių

Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, 2016 me­tais 670 žmo­nių mi­rė, tai 62 ma­žiau ne­gu 2015 me­tais. Daž­niau­siai pa­si­tai­kiu­sios tie­sio­giai al­ko­ho­lio var­to­ji­mo su­kel­tos mir­ties prie­žas­tys bu­vo al­ko­ho­li­nė ke­pe­nų li­ga (46,1 proc.), at­si­tik­ti­nis ap­si­nuo­di­ji­mas al­ko­ho­liu (28,8 proc.) ir al­ko­ho­li­nė kar­dio­mio­pa­ti­ja (12,2 proc.).

7. Vy­rų dėl al­ko­ho­lio mirš­ta ge­ro­kai dau­giau, nei mo­te­rų

2016 me­tais vy­rų mir­tin­gu­mas nuo tie­sio­giai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sių mir­ties prie­žas­čių 3,7 kar­to vir­ši­jo mo­te­rų.

8. Dėl al­ko­ho­lio kai­me mirš­ta­ma kiek daž­niau, nei mieste

2016 mė­tais 100 tūkst. mies­to gy­ven­to­jų te­ko 22,8 mi­ru­sio­jo dėl šių su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sių mir­ties prie­žas­čių (2015 me­tais – 25,3), kai­mo – 24,5 (2015 me­tais – 24,9).

9. Ap­ma­žė­jo gir­tau­jan­čių šei­mų ir jo­se au­gan­čių vaikų

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, 2016 me­tų pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų (sky­rių) so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, aps­kai­to­je bu­vo 4,1 tūkst. gir­tau­jan­čių šei­mų – tai 0,2 tūkst. (4,7 proc.) ma­žiau nei 2015-ai­siais, jo­se au­go 7,6 tūkst. vai­kų. Per me­tus vai­kų, au­gan­čių to­kio­se šei­mo­se, su­ma­žė­jo 0,6 tūkst. (7,3 proc.).

10. Kas sep­tin­tas, su­kė­lęs eis­mo įvy­kį, – neblaivus

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2016 me­tais kas sep­tin­tą už­re­gis­truo­tą įvy­kį su­kė­lė ne­blai­vus as­muo: už­re­gis­truo­ti 445 ke­lių eis­mo įvy­kiai dėl ne­blai­vių as­me­nų kal­tės. Juo­se žu­vo 76 ir bu­vo su­žeis­ti 726 žmo­nės. Dėl ne­blai­vių vai­ruo­to­jų su­kel­tų ke­lių eis­mo įvy­kių per­nai žu­vo 16 ir bu­vo su­žeis­ti 285 žmo­nės. 2016 me­tais, pa­ly­gin­ti su 2015-ai­siais, ne­blai­vių as­me­nų su­kel­tų ke­lių eis­mo įvy­kių pa­dau­gė­jo 0,7 proc., o ne­blai­vių vai­ruo­to­jų su­kel­tų eis­mo įvy­kių su­ma­žė­jo 5,1 proc.

Iš­anks­ti­niais Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, 2016-ai­siais nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be nu­ken­tė­jo 32 ne­blai­vūs ir aps­vai­gę as­me­nys (2015 me­tais – 30), iš ku­rių 9 žu­vo (2015 me­tais – 6). Dar 6 ne­blai­vūs ir aps­vai­gę as­me­nys nu­ken­tė­jo ke­ly­je į ar iš dar­bo (2015 me­tais – 5).