1,3 mln. kaupiantiesiems pensijoms siūlys grįžti į „Sodrą“ arba prisidėti
Ket­vir­ta­die­nį fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka ti­ki­no, jog mo­kes­čių per­žiū­ra bus komp­lek­si­nė. Bus per­žiū­rė­tos mo­kes­ti­nės leng­va­tos, dėl to bus ban­do­ma su­ma­žin­ti mo­kes­čių kup­rą ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, taip pat ke­ti­na­ma pa­siū­ly­ti šim­tap­ro­cen­ti­nę rein­ves­tuo­ja­mo­jo pel­no leng­va­tą. Dau­giau­siai per­mai­nų pa­jus dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, kau­pian­čių pen­si­jai II pa­ko­pos fon­duo­se.

Kei­sis II pa­ko­pos pen­si­jų kaupimas

Per­mai­nos tu­rė­tų pa­siek­ti ir II pa­ko­pos pen­si­jų fon­duo­se kau­pian­tie­siems as­me­nims. Jiems bus­pa­siū­ly­ta pri­si­dė­ti pa­tiems, t.y. at­skai­čius dar pro­cen­tų nuo sa­vo at­ly­gi­ni­mo ar­ba kau­pi­mą vi­sai nu­trauk­ti.

„Tu­ri­me pra­dė­ti nuo sa­vęs ir sa­vo pa­vyz­džiu tai par­ody­si­me. Mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus tu­ri­me in­ves­tuo­ti, įdar­bin­ti, kad jie dirb­tų efek­ty­viai, kad jie bū­tų iš­lei­džia­mi są­ži­nin­gai ir tau­piai“ – kal­bė­jo mi­nis­tras.

„An­tros pa­ko­pos pen­si­jų sis­te­ma ti­krai ne­to­bu­la, yra vie­tų, kur efek­ty­vu­mą rei­kė­tų pa­di­din­ti. Ne­ga­li bū­ti kal­bų apie nai­ki­ni­mą. Ne­efek­ty­viau­sia vie­ta yra ta, kur gau­na­mas tik 2 proc. per­ve­di­mas, kur pa­si­rin­ko la­bai mi­ni­ma­liai. Tie žmo­nės la­bai ri­zi­kuo­ja, kad ne­su­kaups rei­ka­lin­gos su­mos se­nat­vei. Su prem­je­ru esa­me ap­ta­rę, kad tie, ku­rie re­for­mos pra­džio­je gal­būt yra pa­kliu­vę ten per klai­dą, bū­ti­na jų at­sik­laus­ti, ar ne­no­rė­tų pri­si­dė­ti pa­pil­do­mai, ar tie­siog grįžt į „Sod­rą“, nes jei liks tik su 2 proc., jų pen­si­ja au­to­ma­tiš­kai ma­žės ir reikš­min­gų su­mų jie ne­su­kaups“, – ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo V.Ša­po­ka.

Anot jo, par­en­gia­mie­ji dar­bai dėl to tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ti šie­met, o po­ky­čiai pra­dė­ti įgy­ven­din­ti ki­tą­met.

Apie ga­li­my­bę an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų da­ly­viams su­grįž­ti į „Sod­rą“ fi­nan­sų mi­nis­tras ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis bu­vo už­si­mi­nę pra­ėju­sių me­tų gruo­dį.

2016 me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je vei­kė 21 an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­das, juo­se pen­si­ją kau­pė 1,255 mln. da­ly­vių – jų skai­čius per me­tus pa­di­dė­jo be­veik 41 tūkst., ar­ba 3,38 pro­cen­to.

Fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­trė Dai­va Bra­siū­nai­tė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė, kad ke­ti­na­ma per­žiū­rė­ti smul­kaus vers­lo ap­mo­kes­ti­ni­mo klau­si­mą, pa­siū­ly­ti vie­ne­rių me­tų „a­tos­to­gas“ nuo mo­kes­čių ir įmo­kų pra­de­dan­čiam vers­lui, taip pat ke­ti­na­ma siū­ly­ti 100 proc. rein­ves­tuo­ja­mo­jo pel­no leng­va­tą.

Dė­me­sys nau­jam verslui

„Skur­do ma­ži­ni­mui tu­ri bū­ti tai­ko­mos komp­lek­si­nės mo­kes­ti­nės prie­mo­nės. Ne­už­krau­si­me pa­pil­do­mos mo­kes­ti­nės naš­tos vi­du­ri­nia­jai kla­sei, o ma­žin­si­me mo­kes­čius ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems. (...) Ke­ti­na­me su­jung­ti ap­mo­kes­ti­ni­mą pa­ja­mų mo­kes­čio ir „Sod­ros“ įmo­kų, kad jos bū­tų dar­buo­to­jo pu­sė­je. Po šios trans­for­ma­ci­jos rea­liai nie­kas ne­si­kei­čia, tech­niš­kai pa­si­kei­čia ta­ri­fas, bet tai su­da­ro erd­vę di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą pa­ja­mų dy­dį nuo­sek­liai, kad rea­lus ta­ri­fas, ku­rį su­mo­ka gy­ven­to­jai bū­tų kuo ma­žes­nis. To rei­kia to­dėl, kad da­bar­ti­nė sis­te­ma jau yra iš­sik­vė­pu­si ir be­di­di­nant NPD šei­moms, ku­rios tu­ri bent vie­ną vai­ką ir už­dir­ba ne­daug, mes jų ap­mo­kes­ti­ni­mo jau ne­ga­li­me su­ma­žin­ti“, – ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka.

Anot jo, es­mi­niai mo­kes­čių pa­kei­ti­mai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ti per šiuos me­tus.

„Kal­bant apie kon­kre­čius skai­čius, ka­da­gi rea­lus ap­mo­kes­ti­ni­mas ne­si­keis, pa­pil­do­mų mo­kes­čių dar­buo­to­jams ne­bus už­krau­na­ma, tai kon­kre­tūs skai­čiai yra an­tros svar­bos klau­si­mas. Svar­bu, kad ne­ap­mo­kes­ti­na­mas pa­ja­mų dy­dis (NPD) di­dės nuo­sek­liai ir žmo­nės ga­lės prog­no­zuo­ti“, – sa­kė V.Ša­po­ka. Ta­čiau pa­klaus­tas, kaip kon­kre­čiai bus kei­čia­mas NPD, mi­nis­tras ne­atsk­lei­dė. Taip pat mi­nis­tras už­si­mi­nė, jog kei­sis PVM leng­va­tos, ta­čiau ne­kon­kre­ti­za­vo, kaip tiks­liai.

Fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­trė Dai­va Bra­siū­nai­tė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė, kad ke­ti­na­ma per­žiū­rė­ti smul­kaus vers­lo ap­mo­kes­ti­ni­mo klau­si­mą, pa­siū­ly­ti vie­ne­rių me­tų „a­tos­to­gas“ nuo mo­kes­čių ir įmo­kų pra­de­dan­čiam vers­lui, taip pat ke­ti­na­ma siū­ly­ti 100 proc. rein­ves­tuo­ja­mo­jo pel­no leng­va­tą.

V.Ša­po­kos tei­gi­mu, mo­kes­čių „a­tos­to­gos“ pra­de­dan­čiam vers­lui apims gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, įmo­kas į „Sod­rą“.

„No­ras yra at­pa­lai­duo­ti mak­si­ma­liai kiek tai yra įma­no­ma, kad pra­de­dan­tis vers­las ga­lė­tų „į­si­suk­ti“ ir pra­dė­tų mo­kė­ti mo­kes­čius ta­da, kai jau iš­ga­li. (...) Vė­liau apib­rė­ši­me tiks­liau, kas ga­lės jas gau­ti, pa­teik­si­me dau­giau de­ta­lių dėl prog­no­zuo­ja­mų pa­ja­mų, dar­buo­to­jų skai­čiaus“, – kal­bė­jo fi­nan­sų mi­nis­tras.

Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad at­si­ras as­me­nų, sie­kian­čių pa­si­nau­do­ti šia leng­va­ta, ta­čiau pa­ti­ki­no, kad bus su­kur­ti sau­gik­liai prieš pikt­nau­džia­vi­mą.

V.Ša­po­ka pa­ti­ki­no, kad kol ne­bus su­tvar­ky­ti da­bar­ti­nė mo­kes­čių sis­te­ma, jo­kių dis­ku­si­jų dėl nau­jų mo­kes­čių Vy­riau­sy­bė­je ne­bus. Fi­nan­sų mi­nis­tras taip pat pa­kar­to­jo, kad iki va­sa­ros mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ke­ti­na iš­ana­li­zuo­ti da­bar ga­lio­jan­čias mo­kes­ti­nes leng­va­tas ir nu­spręs­ti dėl jų tiks­lin­gu­mo.

Nau­ji mo­kes­čiai – gandai

Va­kar fi­nan­sų mi­nis­tras po pa­si­ta­ri­mo Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams ko­men­ta­vo Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mą.

„Bet ko­kių nau­jų mo­kes­čių ra­di­ma­sis ar dis­ku­si­jos dėl jų ga­li vyk­ti tik­tai iš es­mės per­žiū­rė­jus sis­te­mą. Kal­bant apie ap­lin­ko­sau­gos mo­kes­čius, tai vi­sos tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos par­agi­no Lie­tu­vą įver­tin­ti (jų) tiks­lin­gu­mą, ga­li­my­bes, tas bu­vo nu­ma­ty­ta Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, bet ar tai bū­tų dy­ze­li­nas, ar bet ko­kio ki­to­kio ti­po vi­daus de­gi­mo va­rik­lis ar ki­ti tar­šos šal­ti­niai, tai at­ski­ros ana­li­zės da­ly­kas ir ta ana­li­zė bus at­lie­ka­ma. Bet kal­bė­ti da­bar, kad štai stai­ga ra­sis au­to­mo­bi­lių mo­kes­tis, kaž­koks so­li­da­ru­mo mo­kes­tis ar bet koks ki­tas nau­jas mo­kes­tis – tai tė­ra gan­dai“, – tei­gė mi­nis­tras.

Anot jo, pla­nas tu­rė­tų bū­ti pa­vie­šin­tas vė­liau­siai ket­vir­ta­die­nį. Anks­čiau ža­dė­ta jį pa­skelb­ti tre­čia­die­nį.

„Prie­mo­nių pla­ną yra ver­ta skelb­ti tuo­met, kuo­met yra tin­ka­mai pa­si­ruoš­ta. Tai, ma­tyt, (nu­ke­lia­ma) dėl re­dak­ci­nių prie­žas­čių, rei­kė­tų jau klaus­ti ne ma­nęs, o Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

„Dar Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me mes tu­rė­jo­me ke­tu­rias ar pen­kias nuo­sta­tas, ku­rias rei­kė­jo su­de­rin­ti, tą pa­vy­ko pa­da­ry­ti. Da­bar re­dak­ci­niai dar­bai bus, ir gal­būt net ir šian­dien va­ka­re pa­vyks (pa­skelb­ti), ar­ba ry­toj ry­te“, – sa­vo ruo­žtu žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

V.Ša­po­ka ža­dė­jo, kad nu­ma­to­mos mo­kes­čių re­for­mos kryp­tys bus pri­sta­ty­tos spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ket­vir­ta­die­nį.

„To­kių da­ly­kų, kaip kad „bus dy­ze­li­no mo­kes­tis“ ar „so­li­da­ru­mo mo­kes­tis“ – to­kių da­ly­kų pla­ne ne­bus (...). Nie­kas ne­ke­ti­na da­ry­ti nak­ti­nių re­for­mų, kur link jūs sa­ko­te, o pa­si­ruo­šę pa­teik­si­me vie­šai pa­siū­ly­mus“, – aiš­ki­no V.Ša­po­ka.

„Kal­bant apie mo­kes­ti­nes leng­va­tas, ne kar­tą esu jums taip pat sa­kęs, jog vi­sas leng­va­tas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja per­žiū­rės, iš­ana­li­zuos, ku­rios yra so­cia­liai tei­sin­gos, į tai at­kreips dė­me­sį, tas, ku­rios nė­ra so­cia­liai tei­sin­gos, siū­lys nai­kin­ti (...) Dėl šil­dy­mo leng­va­tos, ma­no po­zi­ci­ja ne­si­kei­čia, ši­ta leng­va­ta nė­ra so­cia­liai tei­sin­ga“, – sa­kė mi­nis­tras.