„Žalgirio“ stadiono teritorijoje statybos kol kas nestabdomos
Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra ir Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo bei sta­ty­bos ins­pek­ci­ja ne­pla­nuo­ja stab­dy­ti sta­ty­bų bu­vu­sio­je „Žal­gi­rio“ sta­dio­no te­ri­to­ri­jo­je. Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba (NŽT) to­kių prie­mo­nių kol kas taip pat ne­siė­mė. Dar­bų te­ri­to­ri­jo­je ne­stab­do ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros bend­ro­vės „Han­ner“ įmo­nė.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė Ei­di­val­da Meš­kie­nė BNS tei­gė, kad šiuo me­tu sta­ty­bų stab­dy­mo klau­si­mas ne­svars­to­mas.

„Šiuo me­tu šis klau­si­mas ne­svars­to­mas, nes pir­mas klau­si­mas yra dėl vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos“, – sa­kė pro­ku­ro­rė.

Pa­sak Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos at­sto­vės spau­dai Vi­dos Aliu­ko­nie­nės, įstai­ga kol kas ne­tu­ri pa­grin­do stab­dy­ti dar­bų.

„Nei Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, nei pro­ku­ra­tū­ra į ins­pek­ci­ją dar ne­si­krei­pė, to­dėl nė­ra pa­grin­do svars­ty­ti sta­ty­bos stab­dy­mo klau­si­mo“, – BNS sa­kė ji.

NŽT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar pla­nuo­ja­ma kreip­tis į Sta­ty­bos ins­pek­ci­ją ar­ba teis­mą dėl sta­ty­bų stab­dy­mo, ta­čiau, jo tei­gi­mu, kol kas šių prie­mo­nių ne­siim­ta.

„At­siž­vel­giant į tai, kad šiuo me­tu spren­džia­mas klau­si­mas dėl vals­ty­bi­nės že­mės skly­po nuo­mos, į sta­ty­bų ins­pek­ci­ją kol kas ne­si­kreip­ta“, – BNS sa­kė jis.

Pa­sak R.Go­lu­bo­vo, NŽT po „Han­ner“ įmo­nės ir Šiau­lių ban­ko san­do­rio 2015 me­tais te­ri­to­ri­jų val­dy­to­ją ti­kri­no vie­ną kar­tą, ta­čiau jo­kių spren­di­mų ne­bu­vo pri­im­ta.

„Že­mės nau­do­ji­mo pa­ti­kri­ni­mo ak­tas su­ra­šy­tas 2016 me­tų gruo­dį. Už­fik­suo­ta, kad pa­sta­tas – sta­dio­nas yra da­li­nai nu­griau­tas, bet spren­di­mų ne­ma­tau“, – sa­kė jis.

Sta­ty­bų ins­pek­ci­jos ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pra­ėju­sių me­tų lie­pą bend­ro­vėms „Pi­lies apar­ta­men­tai“ ir „Pro­mo­la“ iš­duo­tas sta­ty­bos lei­di­mas 7 dau­gia­bu­čiams Olim­pie­čių gat­vė­je, o rugp­jū­tį – vieš­bu­čiui Rink­ti­nės gat­vė­je. Šiuo­se skly­puo­se „Han­ner“ įmo­nės bai­gia sta­ty­ti dau­gia­bu­čius ir jau sta­to tarp­tau­ti­nio tink­lo „Mar­riott“ vieš­bu­tį. Į šiuos pro­jek­tus su­pla­nuo­tos po 20 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jos.

Sta­ty­bų ins­pek­ci­jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, abie­jų sta­ty­bos lei­di­mų tei­sė­tu­mas pa­ti­krin­tas juos iš­duo­dant, taip pat vė­liau plė­to­to­jai iš­duo­tos pa­žy­mos apie sta­ty­bas be nu­kry­pi­mų nuo pro­jek­to spren­di­nių.

2015–2016 me­tais sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė taip pat yra lei­du­si bend­ro­vėms „Pro­mo­la“ ir „Žal­gi­rio spor­to are­na“ griau­ti spor­to, pa­gal­bi­nius, ga­ra­žų ir ki­tus sta­ti­nius Rink­ti­nės gat­vė­je.

NŽT šios sa­vai­tės pra­džio­je pra­ne­šė ke­ti­nan­ti nu­trauk­ti dvi vals­ty­bi­nės že­mės skly­po nuo­mos su­tar­tis su „Han­ner“ įmo­nė­mis dėl dvie­jų skly­pų nuo­mos bu­vu­sio­je „Žal­gi­rio“ sta­dio­no te­ri­to­ri­jo­je, nes skly­pai bu­vo iš­nuo­mo­ti ne auk­cio­ne, to­dėl jie ga­li bū­ti nau­do­ja­mi tik pa­gal įtei­sin­tą pa­skir­tį – sta­dio­no ir le­do are­nos veik­lai.

Penk­ta­die­nį že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Bog­da­no­vas BNS pa­tvir­ti­no, jog Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ki­tą sa­vai­tę ke­ti­na pra­dė­ti de­ry­bas su „Han­ner“ dėl vals­ty­bi­nės že­mės, ku­rio­je nu­ma­ty­tos apie 200 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jos.

Anot jo, šiuo me­tu ma­to­mos dvi ga­li­my­bės – ar­ba „Han­ner“ su Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba su­si­tars tai­kiai, ar­ba Vil­niaus val­džia pa­keis bend­rą­jį pla­ną, ku­ris leis­tų „Han­ner“ tęs­ti pra­dė­tus pro­jek­tus. Pla­ne sa­vi­val­dy­bė vie­to­je skly­po pa­skir­ties – sta­dio­no veik­la – tu­rė­tų įra­šy­ti ko­mer­ci­nę ar­ba gy­ve­na­mą­ją veik­lą. Ta­čiau šis ke­lias bū­tų il­gas – pa­sak mies­to vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Min­dau­go Pa­kal­nio, jis truk­tų iki me­tų pa­bai­gos.