„Žaibo kirtis 2017“ įsitvirtino Marijampolėje ir Vilkaviškyje
Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos nuo anks­taus ry­to ge­gu­žės 2 d. Ma­ri­jam­po­lė­je ir Vil­ka­viš­ky­je ak­ty­viai vei­kė ir kar­tu mies­tų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vais, po­li­ci­jos par­ei­gū­nais spren­dė su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją – pa­gal žai­dy­bi­nį pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ sce­na­ri­jų mies­tuo­se ne­iden­ti­fi­kuo­tos gru­puo­tės užė­mė svar­bius mies­tų ob­jek­tus ir trik­do mies­tų veik­lą, ke­lia grės­mę gy­ven­to­jų sau­gu­mui.

Ma­ri­jam­po­lė ir Vil­ka­viš­kis pa­gal žai­dy­bi­nį sce­na­ri­jų pa­skel­bia­mi ka­ri­nė­mis te­ri­to­ri­jo­mis, tai tei­siš­kai įga­li­na abie­jų Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ba­ta­lio­nus vyk­dy­ti ka­ri­nius veiks­mus. Ko­vi­nės gru­pės abie­juo­se mies­tuo­se įren­gė kon­tro­lės pos­tus pa­grin­di­niuo­se įva­žia­vi­mo į mies­tus ke­liuo­se, juo­se nuo­la­tos bu­di ka­riai.

Šian­die­ną, ge­gu­žės 3 d. prie įva­žia­vi­mo į Ma­ri­jam­po­lės mies­tą A16 (ties Ge­di­mi­no ir Va­sa­ros gat­vių san­kry­ža) ke­ly­je, pa­gal pra­ty­bų žai­dy­bi­nį sce­na­ri­jų nu­ma­to­mas ka­ri­nis in­ci­den­tas. Į pa­gal­bą bus pa­si­tel­kia­mas Ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­nis, skir­tas su­žeis­tų ka­rių iš­ga­be­ni­mui. Sraig­tas­par­nis įvyk­dy­tos ka­ri­nės ope­ra­ci­jos lei­sis Ma­ri­jam­po­lės poil­sio ba­zės te­ri­to­ri­jo­je.

Vie­nos pa­grin­di­nių šių me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės na­cio­na­li­nių pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2017“ vyks­ta ba­lan­džio 28 – ge­gu­žės 7 d. Jo­se tre­ni­ruo­ja­si Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Tai­kos me­to už­duo­čių ope­ra­ci­nių pa­jė­gų, Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ka­riai ir juos re­mian­tys pa­da­li­niai veik­ti hib­ri­di­nių grės­mių at­ve­ju. Taip pat sie­kia­ma tre­ni­ruo­ti, kad na­cio­na­li­nės pa­jė­gos bū­tų pa­si­ren­gu­sios ne­kon­ven­ci­niams iš­šū­kiams bei veik­ti sa­va­ran­kiš­kai tam ti­krą lai­ką, per ku­rį kri­zės at­ve­ju at­vyk­tų są­jun­gi­nin­kų par­ama.

...