#weRemember Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena
Vi­sa­me pa­sau­ly­je šian­dien pra­si­de­da pra­smin­ga ir gra­ži ak­ci­ja, ku­rios me­tu žmo­nės iš skir­tin­gų pa­sau­lio ša­lių ro­dys so­li­da­ru­mą ir pa­gerbs Ho­lo­kaus­to au­kas.

Kviečiame visus prisijungti prie prasmingos ir jautrios akcijos – pasakyti pasauliui, kad mes prisimename, gerbiame praeitį ir saugojame ateitį! Viskas, ką Jums reikia padaryti – nusifografuoti su užrašu #weRemember arba #mesprisimename ir patalpinti nuotrauką į socialinius tinklus naudojant grotažymę #weRemember

Sausio 27 d., Holokausto aukų atminimo dieną, minėjimo metu, nuotraukos bus rodomos ant Aušvičo stovyklos sienos. Praeitais metais ši akcija pasiekė 25 milijonus žmonių visame pasaulyje ir net 1 milijonas – aktyviai prisijungė platindami solidarumo žinią.