„WannaCry“ pristabdytas, tačiau specialistai laukia modifikacijos
Į tūks­tan­čius pa­sau­lio kom­piu­te­rių pa­te­ku­sio duo­me­nis ko­duo­jan­čio vi­ru­so „Wan­naC­ry“ pli­ti­mas Lie­tu­vo­je su­sto­jo, ta­čiau eks­per­tai pers­pė­ja, kad prog­ra­mi­šiai ga­li ieš­ko­ti nau­jų bū­dų tęs­ti di­džiu­lio mas­to ki­ber­ne­ti­nę at­aką.

An­tra­die­nio duo­me­ni­mis, vi­ru­sas ša­ly­je pre­li­mi­na­riai pa­vei­kė 105 ad­re­sa­tus. Toks pats už­krės­tų kom­piu­te­rių skai­čius bu­vo ir pir­ma­die­nį.

„Tų nau­jų ap­krė­ti­mo at­ve­jų, nau­jų blo­gy­bių mes Lie­tu­vo­je kol kas ne­ma­to­me, nes tai su­si­ję su pa­sau­li­ne si­tua­ci­ja, kad vi­ru­so veik­la bu­vo kiek už­šal­dy­ta“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos Tink­lų ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ry­tis Rai­nys.

Pa­sak jo, vi­ru­so pli­ti­mą pa­sau­ly­je pri­stab­dė bri­tų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai: „Bet ši­ta si­tua­ci­ja ga­li bū­ti lai­ki­na, nes šiuo me­tu spe­cia­lis­tai lau­kia vi­ru­so mo­di­fi­ka­ci­jos“.

Spe­cia­lis­tas tei­gė, kad tarp nu­ken­tė­ju­sių ad­re­sa­tų Lie­tu­vo­je nė­ra vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tų ar ki­tų itin svar­bių sis­te­mų.

Sau­lius Skver­ne­lis – po­žiū­ris į ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą nė­ra patenkinamas

„Lie­tu­vos tei­si­nė ba­zė, tei­si­nė ap­lin­ka yra ge­ra, su­tvar­ky­ta, čia kaž­ko­kių prob­le­mų mes ne­tu­ri­me, ta­čiau pats po­žiū­ris į ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą ti­krai nė­ra pa­ten­ki­na­mas, tą pa­tvir­ti­no ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­lik­ta ana­li­zė, kad dau­ge­lis ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų ne­sup­ran­ta šios te­mos su­bti­lu­mo ir svar­bu­mo, la­bai daž­nai, kas su­si­ję su ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu, orien­tuo­ja­ma­si į vie­ną IT spe­cia­lis­tą, ku­ris tu­rė­tų už­ti­krin­ti ir ga­ran­tuo­ti tą sau­gu­mą, ta­čiau taip ti­krai nė­ra“, – LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, mi­nė­tą at­as­kai­tą iš­klau­siu­si Vy­riau­sy­bė ste­bės, kaip ins­ti­tu­ci­jos at­siž­vel­gė į pa­sta­bas.

„Vy­riau­sy­bė, iš­klau­siu­si at­as­kai­tą, pri­ėmė spren­di­mą po po­ros mė­ne­sių grįž­ti prie te­mos ir pa­si­žiū­rė­ti, ar tie dar­bai, ku­riuos tu­ri pa­da­ry­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, yra pa­da­ry­ti“, – tei­gė prem­je­ras.

Jis pa­žy­mė­jo, kad Vy­riau­sy­bė taip pat tei­kia pri­ori­te­tą IT spe­cia­lis­tų ren­gi­mui.

Re­ko­men­duo­ja ne­mo­kė­ti išpirkų

Vi­ru­sas „Wan­naC­ry“ kom­piu­te­riuo­se vi­sa­me pa­sau­ly­je iš­pli­to pra­ėju­sį penk­ta­die­nį.

No­rin­tie­siems ap­si­sau­go­ti nuo iš­puo­lio spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja at­si­siųs­ti dar ko­vą su­kur­tus „Mic­ro­soft“ at­nau­ji­ni­mus. Taip pat re­ko­men­duo­ja­ma, kad pa­žei­džia­mos sis­te­mos, ku­rioms nė­ra su­kur­ti ati­tin­ka­mi at­nau­ji­ni­mai, tu­rė­tų bū­ti at­jung­tos nuo tink­lo ar­ba vi­siš­kai iš­jung­tos. Sis­te­mų ad­mi­nis­tra­to­riams siū­lo­ma blo­kuo­ti prie­va­dus 137, 138, 139, 445, ku­riais vi­ru­sas plin­ta tink­luo­se.

Vi­ru­sas „Wan­naC­ry“ Lie­tu­vo­je pre­li­mi­na­riai pa­vei­kė per šim­tą ad­re­sa­tų. Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos Tink­lų ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ry­tis Rai­nys sa­kė, kad tarp nu­ken­tė­ju­sių­jų nė­ra vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tų ar ki­tų itin svar­bių sis­te­mų.

Prog­ra­mi­šių at­aka pa­vei­kė per 150 tūkst. kom­piu­te­rių vi­sa­me pa­sau­ly­je. Per iš­puo­lį ža­lin­ga prog­ra­ma už­šif­ruo­ja var­to­to­jo fai­lus. At­akos or­ga­ni­za­to­riai rei­ka­lau­ja, kad jų au­kos su­mo­kė­tų iš­pir­ką vir­tua­lią­ja va­liu­ta – bit­koi­nais, jei­gu no­ri su­sig­rą­žin­ti prie­igą prie in­for­ma­ci­jos.

Eks­per­tai ne­re­ko­men­duo­ja mo­kė­ti iš­pir­kos už duo­me­nų iš­sau­go­ji­mą ir at­ko­da­vi­mą, ka­dan­gi nė­ra ga­ran­ti­jos, jog prog­ra­mi­šiai žo­džio lai­ky­sis.