„Vitaminų laboratorija“ – prieš korupciją
Pa­cien­tai, ku­rie įver­ti­na ap­si­lan­ky­mą pas gy­dy­to­ją, ma­žiau lin­kę mo­kė­ti ky­šius, be to, re­čiau ma­no, kad pa­si­rink­ta gy­dy­mo įstai­ga yra ko­rum­puo­ta. Tai ro­do su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) at­lik­tas so­cia­li­nio di­zai­no eks­pe­ri­men­tas Vil­niaus Laz­dy­nų po­lik­li­ni­ko­je.

Du mė­ne­sius Laz­dy­nų po­lik­li­ni­kos lau­kia­ma­ja­me TILS ini­cia­ty­va įkur­to­je „Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­jo­je“ pa­cien­tai ver­ti­no me­di­kų dar­bą ir su­teik­tas pa­slau­gas, o šei­mos gy­dy­to­jai įvai­riais bū­dais nuo­lat pri­min­da­vo, kad pro­fe­sio­na­lu­mas, dė­me­sin­gu­mas ir su­ge­bė­ji­mas įsik­lau­sy­ti yra jų pa­grin­di­nės ver­ty­bės.

„A­ki­vaiz­du, jog pa­cien­tai, ku­rie su­pran­ta, kad jiems ne­rei­kės pa­pil­do­mai at­si­dė­ko­ti me­di­kams no­rint gau­ti ko­ky­biš­ką pa­slau­gą, tam­pa tos gy­dy­mo įstai­gos ša­li­nin­kais ir no­riai pa­sa­ko­ja ki­tiems apie ge­rą­ją pa­tir­tį. Tai la­bai svar­bu sie­kiant pri­trauk­ti dau­giau žmo­nių į kon­kre­čią įstai­gą. At­lie­kant eks­pe­ri­men­tą pa­si­kei­tė pa­cien­tų nuo­mo­nė apie tai, kiek ko­rum­puo­ta yra Laz­dy­nų po­lik­li­ni­ka. Vil­nie­čiai, da­ly­va­vę „Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­jo­je“, nu­ro­dė, kad ši įstai­ga nė­ra to­kia ko­rum­puo­ta, ko­kia ją lai­kė pro­jek­te ne­da­ly­va­vę žmo­nės“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė pro­jek­tą koor­di­na­vęs TILS va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

At­si­lie­pi­mai teigiami

Šių me­tų pra­džio­je Laz­dy­nų po­lik­li­ni­ko­je ati­da­ry­ta „Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­ja“ bu­vo pir­mas to­kio po­bū­džio so­cia­li­nio di­zai­no eks­pe­ri­men­tas ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je. „Taip sie­kė­me su­pras­ti, kaip so­cia­li­nio di­zai­no ini­cia­ty­vos ga­li pa­dė­ti ma­žin­ti ky­ši­nin­ka­vi­mą, di­din­ti me­di­kų veik­los skaid­ru­mą, ge­rin­ti pa­slau­gos ko­ky­bę, taip pat griau­ti įsi­se­nė­ju­sius ste­reo­ti­pus“, – aiš­ki­no S. Mu­rav­jo­vas.

„Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­jos“ idė­ja ki­lo po pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Laz­dy­nų po­lik­li­ni­ko­je vy­ku­sių dirb­tu­vių, ku­rias ve­dė so­cia­li­nės di­zai­ne­rės, pa­si­telk­da­mos tai­ko­mo­jo tea­tro ir ki­tus me­to­dus. Pa­aiš­kė­jo, kad tiek pa­cien­tams, tiek vi­sai po­lik­li­ni­kos bend­ruo­me­nei trūks­ta grįž­ta­mo­jo ry­šio, in­for­ma­ci­jos apie tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę, jų pra­na­šu­mus ir trū­ku­mus. „Ieš­ko­jo­me bū­dų, kaip pa­ge­rin­ti in­for­ma­ci­jos sklai­dą, su­ži­no­ti pa­cien­tų nuo­mo­nę apie tei­kia­mas pa­slau­gas ir at­kreip­ti į tai po­lik­li­ni­kos bend­ruo­me­nės dė­me­sį“, – pa­sa­ko­jo so­cia­li­nė di­zai­ne­rė Jur­ga Žel­vy­tė.

Po­lik­li­ni­kos lau­kia­ma­ja­me, prie re­gis­tra­tū­ros, bu­vo įreng­ta žais­min­ga erd­vė, pri­me­nan­ti moks­li­nę la­bo­ra­to­ri­ją. Prie in­te­rak­ty­vios ins­ta­lia­ci­jos bu­din­tys sa­va­no­riai ak­ty­viai kvie­tė iš po­lik­li­ni­kos iš­ei­nan­čius pa­cien­tus įver­tin­ti su­teik­tas pa­slau­gas. Kiek­vie­nas eks­pe­ri­men­to da­ly­vis gau­da­vo pen­kis ka­muo­liu­kus („vi­ta­mi­nus“) ir tu­rė­da­vo juos pa­skirs­ty­ti į di­džiu­les men­zū­ras pa­gal skir­tin­gas ver­ti­ni­mo ka­te­go­ri­jas: „A­čiū Jums“, „Ap­tar­na­vi­mas bu­vo ma­lo­nus“, „Man ne­pa­ti­ko“, „Pro­ce­dū­ros bu­vo aiš­kios“, „Re­ko­men­duo­čiau šią po­lik­li­ni­ką ki­tiems“. „Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­jo­je“ žmo­nės taip pat ga­lė­da­vo pa­lik­ti iš­sa­mius ra­šy­ti­nius at­si­lie­pi­mus.

„Daž­niau­siai pa­cien­tai rea­guo­da­vo la­bai po­zi­ty­viai, par­ašy­da­vo ge­rus at­si­lie­pi­mus apie gau­tas pa­slau­gas, sa­ky­da­vo „a­čiū“, nors, ži­no­ma, bu­vo ir ki­to­kių nuo­mo­nių. Pa­ga­liau pri­ta­ri­mo su­lau­kė­me ir iš gy­dy­to­jų, nors iš pra­džių dau­ge­lis skep­tiš­kai į tai žvel­gė, ma­nė, kad sie­kia­me juos ver­tin­ti ir taip įžei­džia­me. Po­lik­li­ni­kos bend­ruo­me­nei bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę žais­min­gai, o ne per ko­kius nors įpa­rei­go­ji­mus, an­ke­tas ir pa­na­šiai“, – kal­bė­jo J. Žel­vy­tė.

Ma­žos pergalės

Sie­kiant įver­tin­ti eks­pe­ri­men­to re­zul­ta­tus bu­vo at­lik­ta rep­re­zen­ta­ty­vi pa­cien­tų apk­lau­sa. Jo­je da­ly­va­vo 796 as­me­nys (416 prieš ini­cia­ty­vą ir 380 – po). TILS taip pat apk­lau­sė 30 Laz­dy­nų po­lik­li­ni­kos šei­mos gy­dy­to­jų. TILS duo­me­ni­mis, „Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­jo­je“ įstai­gos dar­bo ko­ky­bę įver­ti­no kas tre­čias pa­cien­tas, o iki tol tai bu­vo pa­da­ręs vos vie­nas iš de­šim­ties. Va­di­na­si, jų skai­čius pa­di­dė­jo tris kar­tus. At­lie­kant eks­pe­ri­men­tą po­lik­li­ni­kos pa­slau­gos įver­tin­tos dau­giau kaip 3400 kar­tų, pa­lik­ti 199 ra­šy­ti­niai at­si­lie­pi­mai.

Sergejus Muravjovas; "Kuo daugiau mažų pokyčių sukursime kiekvienoje gydymo įstaigoje, tuo didesnė tikimybė, kad galėsime pakeisti įsisenėjusias nuostatas visoje šalyje.“"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Ini­cia­ty­va at­sklei­dė, kad pa­cien­tai, gau­nan­tys ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę apie tei­kia­mas pa­slau­gas, jas ver­ti­na po­zi­ty­viau nei ki­ti. Pa­vyz­džiui, net 62,6 proc. „Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­jos“ da­ly­vių ne­igia­mai at­sa­kė į klau­si­mą, ar, jų ma­ny­mu, ne­ofi­cia­lus pi­ni­gi­nis ar­ba ki­toks ma­te­ria­lus at­ly­gis pa­de­da gau­ti ge­res­nes pa­slau­gas, ir tik 20,3 proc. pri­ta­rė šiam tei­gi­niui. Tuo me­tu iš apk­laus­tų, bet eks­pe­ri­men­te ne­da­ly­va­vu­sių po­lik­li­ni­kos klien­tų dau­giau kaip treč­da­lis (31,4 proc.) pri­ta­rė min­čiai, jog at­ly­gis me­di­kams duo­da nau­dos, prieš­ta­ra­vo šiam tei­gi­niui 46,3 proc. jų.

Anot ty­ri­mo da­ly­vių, so­cia­li­nio di­zai­no eks­pe­ri­men­tas pa­ska­ti­no pa­cien­tus ir me­di­kus keis­ti bend­ra­vi­mo įpro­čius. Dau­giau pa­cien­tų (87,6 proc., prieš eks­pe­ri­men­tą – 79,6 proc.) tei­gė, kad gy­dy­to­jai su jais kal­bė­jo pa­gar­biau. Pa­ki­tu­sį bend­ra­vi­mą ak­cen­ta­vo ir 10 iš 25 gy­dy­to­jų.

„Ši ini­cia­ty­va aiš­kiai par­odė – ti­krai ver­ta siek­ti ma­žų per­ga­lių. Jos per trum­pą lai­ką ga­li duo­ti ap­čiuo­pia­mą re­zul­ta­tą ir įkvėp­ti ki­tus ženg­ti pa­na­šius žings­nius. Juk daug ką da­ro­me iš įpro­čio, ne­sii­ma­me ini­cia­ty­vos, nes prob­le­mos, ypač svei­ka­tos ap­sau­gos, at­ro­do ne­įvei­kia­mos. Kuo dau­giau ma­žų po­ky­čių su­kur­si­me kiek­vie­no­je gy­dy­mo įstai­go­je, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad ga­lė­si­me pa­keis­ti įsi­se­nė­ju­sias nuo­sta­tas vi­so­je ša­ly­je“, – ti­ki­no S. Mu­rav­jo­vas.

Ky­šiai nepadės

Tre­jus me­tus Laz­dy­nų po­lik­li­ni­kai va­do­vau­jan­tis Vis­man­tas Ma­tu­las, kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“, ne­slė­pė su­lau­kian­tis pa­cien­tų skun­dų dėl ne­ofi­cia­laus at­ly­gio me­di­kams. „Vis dėl­to no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, jog tai yra abie­jų ša­lių – ne tik gy­dy­to­jo, bet ir pa­cien­to, dėl ka­žin ko­kių prie­žas­čių ne­šan­čio sal­dai­nius ar ko­kį ki­to­kį fi­nan­si­nį at­ly­gį, prob­le­ma. Mū­sų žmo­nės įpra­tę taip elg­tis. Dar dau­giau – kai ban­dai klaus­ti, kam kon­kre­čiai jie at­si­ly­gi­no, už ką, ar bu­vo rei­ka­lau­ja­ma ky­šio, pa­cien­tai „už­mirš­ta“ fak­tus“, – pa­sa­ko­jo po­lik­li­ni­kos va­do­vas.

Įti­kin­ti įstai­gos dar­buo­to­jus da­ly­vau­ti TILS eks­pe­ri­men­te bu­vo ne­pap­ras­ta. Da­lis jų į tai, kas vyks­ta, žiū­rė­jo įta­riai: kai ku­rie TILS at­sto­vus net ta­pa­ti­no su spe­cia­lių­jų tar­ny­bų par­ei­gū­nais, bai­mi­no­si, kad bus at­lie­ka­mos kra­tos ar apk­lau­sos. „Paaiš­ki­nus eks­pe­ri­men­to pra­smę da­lis ko­lek­ty­vo jam pri­ta­rė, ta­čiau yra ir to­kių, ku­rie iki šiol įsi­ti­ki­nę, jog to ne­rei­kė­jo“, – tvir­ti­no V. Ma­tu­las.

Kaip di­džiau­sią pro­jek­to nau­dą jis įvar­di­jo tai, kad pra­dė­jo ge­rė­ti Laz­dy­nų po­lik­li­ni­kos re­pu­ta­ci­ja. „Ki­tas da­ly­kas – dau­ge­lis mū­sų me­di­kų pa­ma­tė, jog spren­džia­mos svar­bios prob­le­mos, ir mes, ne­pai­sy­da­mi men­ko fi­nan­sa­vi­mo, su­nkių dar­bo są­ly­gų, pri­va­lo­me su­teik­ti nu­ma­ty­tas pa­slau­gas pa­cien­tams. Pa­ga­liau, ma­no ma­ny­mu, žmo­nės su­pra­to, kad nuo gy­dy­to­jams bru­ka­mų „do­va­nų“ gy­dy­mo ko­ky­bė ne­pa­ge­rės. Tai­gi at­krei­pė­me dė­me­sį į prob­le­mą iš vi­sų pu­sių“, – pa­brė­žė po­lik­li­ni­kos va­do­vas.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gas ir li­go­ni­nes lai­ko la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis Lie­tu­vo­je. 2014-ai­siais Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba kons­ta­ta­vo: per pen­ke­rius me­tus kas an­tras ša­lies gy­ven­to­jas yra da­vęs ky­šį li­go­ni­nė­se, kas ket­vir­tas – po­lik­li­ni­ko­se.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­to do­cen­tė dr. Rū­ta Ži­liu­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad bet ko­kios pa­stan­gos spręs­ti ko­rup­ci­jos prob­le­mą svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je yra ver­tos dė­me­sio. „Kai pa­cien­tams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė įver­tin­ti gau­na­mos pa­slau­gos ko­ky­bę, jie pra­de­da šiek tiek ki­taip mąs­ty­ti, o gy­dy­mo įstai­ga tam­pa šiuo­lai­ki­ne ins­ti­tu­ci­ja, ku­rio­je pa­cien­tas taip pat tu­ri tei­ses, pir­miau­sia – iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę ir taip pri­si­dė­ti prie svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos ko­ky­bės ge­ri­ni­mo. Be to, to­kios ini­cia­ty­vos pri­ver­čia žmo­nes su­si­mąs­ty­ti, nes daž­nai gal­vo­ja­ma, kad me­di­kams tei­kia­mos smul­kios do­va­nė­lės nie­kam ne­da­ro ža­los. Ta­čiau iš tie­sų taip ku­ria­mas ne­ly­gia­ver­tis san­ty­kis: ne­re­tai do­va­na nė­ra tik no­ras at­si­dė­ko­ti – tai sie­kis su­kur­ti pra­na­šes­nį ry­šį ki­tų pa­cien­tų at­žvil­giu“, – svars­tė moks­li­nin­kė.

Ar ne­ofi­cia­lus pi­ni­gi­nis ar ki­toks ma­te­ria­lus at­ly­gis, jū­sų nuo­mo­ne, pa­de­da gau­ti ge­res­nę pa­slau­gą? (proc.)

Taip Ne Ne­ži­nau
Da­ly­va­vo „Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­jo­je“ 20,3 62,6 17,1
Ne­da­ly­va­vo „Vi­ta­mi­nų la­bo­ra­to­ri­jo­je“ 31,4 46,3 22,4
Iš vi­so 27,8 51,6 20,6