„Vilniaus prekybos“ atstovai Seime susitiko su J. Razma
Su­si­rū­pi­nę dėl sa­vo re­pu­ta­ci­jos, „Vil­niaus pre­ky­bos“ at­sto­vai tę­sia ap­si­lan­ky­mus Sei­me – ket­vir­ta­die­nį „Vil­niaus pre­ky­bos“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Rai­mon­da Ki­žie­nė ir pa­grin­di­nio gru­pės ak­ci­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus ad­vo­ka­tė Ol­ga Pe­tro­še­vi­čie­nė su­si­ti­ko su Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­riu kon­ser­va­to­riu­mi Jur­giu Raz­ma.

„Tai bu­vo jų ini­cia­ty­va – su­si­sie­kė su ma­no pa­dė­jė­ja ir par­eiš­kė no­rį in­for­muo­ti apie si­tua­ci­ją gru­pė­je. Jie nie­ko ne­pra­šė, tik reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad ne­igia­ma in­for­ma­ci­ja vie­šo­jo­je erd­vė­je ken­kia jų re­pu­ta­ci­jai“, – BNS tei­gė J.Raz­ma.

Po­li­ti­kas šią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad ver­ti­nant „Vil­niaus pre­ky­bos“ is­to­ri­ją ne­rei­kia pa­sik­liau­ti tik Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) at­lie­ka­mu ty­ri­mu, o ga­lė­tų bū­ti ir par­la­men­ti­nė kon­tro­lė „Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to ly­gy­je ar­ba su­ku­riant spe­cia­lią ko­mi­si­ją“.

„Tai at­sto­vėms ir pa­kar­to­jau, kad po­li­ti­kai tu­ri rea­guo­ti žiū­rė­da­mi vie­šo­jo in­te­re­so ir biu­dže­to si­tua­ci­ją“, – tvir­ti­no J.Raz­ma.

Ad­vo­ka­tė O.Pe­tro­še­vi­čie­nė BNS tei­gė, kad „Vil­niaus pre­ky­bos“ pu­sė VMI pa­si­ti­ki ir „nė­ra pa­grin­do abe­jo­ti jos pa­ti­kri­ni­mo skaid­ru­mu“.

„Ins­pek­ci­ja tu­rė­tų sa­vo dar­bą dirb­ti, ir vi­sus do­ku­men­tus pa­teik­si­me, vi­są in­for­ma­ci­ją su­teik­si­me, bend­ra­dar­biau­si­me. Jos pre­ro­ga­ty­va vie­no­kį ar ki­to­kį spren­di­mą pa­da­ry­ti“, – tei­gė ad­vo­ka­tė.

O.Pe­tro­še­vi­čie­nė taip pat BNS tvir­ti­no, kad „Vil­niaus pre­ky­bos“ at­sto­vai dau­giau su­si­ti­ki­mų su Sei­mo na­riais ne­pla­nuo­ja.

„Šiuo me­tu ne­sa­me nu­ma­tę, bet ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip bus at­ei­ty­je. Šiai die­nai su kuo bu­vo­me su­pla­na­vę, su tuo ir su­si­ti­ko­me mū­sų ini­cia­ty­va“, – tei­gė O.Pe­tro­še­vi­čie­nė.

„Vil­niaus pre­ky­bos“ at­sto­vai šią sa­vai­tę bu­vo su­si­ti­kę su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to va­do­vu „dar­bie­čiu“ Pe­tru Nar­ke­vi­čiu­mi bei ko­mi­te­to na­riais so­cial­de­mo­kra­tais Bro­niu­mi Bra­daus­ku ir An­ta­nu Ne­stec­kiu bei kon­ser­va­to­riu­mi Ry­tu Kup­čins­ku.

Va­sa­ros pra­džio­je „Vil­niaus pre­ky­bos“ smul­ku­sis ak­ci­nin­kas Min­dau­gas Mar­cin­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad jam pa­si­trau­kus iš „A­kro­po­lius“ val­dan­čios įmo­nės va­do­vo par­ei­gų pra­si­dė­jo po­ky­čiai pa­čio­je gru­pė­je – pra­dė­jo kur­tis de­šim­tys hol­din­gų, ku­rie bu­vo skir­ti tam, kad rea­lią veik­lą vyk­dan­čios bend­ro­vės bū­tų at­ri­bo­tos nuo gru­pės ak­ci­nin­kų.

„Vil­niaus pre­ky­ba“ kal­ti­ni­mus mo­kes­čių slė­pi­mu ne­igia ir tvir­ti­na, kad taip M.Mar­cin­ke­vi­čius jam nau­din­go­mis są­ly­go­mis sie­kia ag­re­sy­viai pa­si­trauk­ti iš gru­pės.