„Verygmetis“: net kunigaikštis Gediminas sulaukė įtarimų alkoholio reklama
Kul­tū­ros is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­jas, pir­mas po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo švie­ti­mo mi­nis­tras, va­do­vė­lių au­to­rius, „Lie­tu­vos są­ra­šo“ pir­mi­nin­kas Da­rius Kuo­lys tei­gia su­lau­kęs siū­ly­mo ku­piū­ruo­ti va­do­vė­ly­je pa­teik­tą Ba­lio Sruo­gos kū­ri­nį. Eks­per­tų aki­mis, mi­daus tau­rę ke­lian­tis ku­ni­gaikš­tis Ge­di­mi­nas ne­ug­do mo­ra­li­nių ver­ty­bių ir ska­ti­na var­to­ti al­ko­ho­lį.

Asmeninėje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ D. Kuolys pasakoja su kolegėmis baigęs rašyti literatūros vadovėlius bendrojo lavinimo mokyklai. „Atidžiai skaitome ekspertų pateiktas vadovėlių recenzijas – už vienas pastabas nuoširdžiai dėkojame, dėl kitų suglumstame... Sulaukėme reikalavimo „kupiūruoti“ Balio Sruogos „Giesmę apie Gediminą“ – „gražiajam jaunimėliui“ 1938-aisiais dedikuotą poemėlę. Kodėl? Eksperto teigimu, būtina iš B. Sruogos kūrinio išbraukti eilutes apie Gedimino keliamą midaus taurę už protėvius, už jų gyvą atmintį, nes šios eilutės „neugdo moralinių vertybių, skatina alkoholio vartojimą“, – rašo D. Kuolys. Dėl šio B. Sruogos teksto 6 klasės vadovėlis esą „neatitinka vertinimo kriterijaus“, teigiančio, kad „tekstinė ir vaizdinė medžiaga padeda ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes, būti atsakingiems už gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą ir tęstinumą“.

Pasak D. Kuolio, reikalaujama „kupiūruoti“ šias eilutes:

„Gediminas pirmas kelia

Sunkiąją midaus taurelę, –

Tauro ragą kaip puodynę,

Žodį tardamas auksinį:

Mano mylimi draugai!

Stiprūs mes, linksmi nūnai!

<...>

Šiandien taurės mums putoja,

O koks laukia mūs rytojus?

Ar vėl lėksim sakalais

Su trimitais, su daina?

Ar pavirsim pelenais

Lyg ugniakuro vieta?

Ir prieš mus kaip margos srovės

Nutekėjo daug dienų.

Buvo žmonės. Džiaugės, kovės...

Kas beliko nūn iš jų?

Žemė? Vėjas? Tamsuma?

Ar jie jaučia mus, ar girdi?

Ar kad jaudina mums širdį –

Ir paguoda jų visa?

Nežinau... Bet dvasioj mano

Jie nemirdami gyvena.

Juos gaivindamas miniu.

Ir šią taurę aš keliu,

Kad gyventų širdyse

Mūsų protėvių dvasia

Kaip šviesa ir šilima,

Kaip ugniakuro liepsna.

Kad su protėviais kartu

Mūsų atmintis gyventų,

Ir kad joj sunkiu metu

Šilimą ir šviesą semtų

Mūsų provaikių vaikai, –

Taurę aš keliu, draugai!“

„Galvoju: kaip į tokį reikalavimą atsakytų pats Balys Sruoga?“ – svarsto D. Kuolys

Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, reaguodamas į viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie Ugdymo plėtotės centro rekomendacijas dėl Balio Sruogos literatūros kūrinio „Giesmė apie Gediminą“ turinio, informuoja, kad negali vertinti nei Ugdymo plėtotės centro rekomendacijų, nei konkretaus literatūros kūrinio tinkamumo ugdymo programoms. Departamento nuomone, Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų šiuo atveju nėra – Balio Sruogos „Giesmė apie Gediminą“ yra literatūros kūrinys, kuris Alkoholio kontrolės įstatymo kontekste nevertintinas.

Komentarą savo „Facebook“ paskyroje parašė ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

„Neabejotinai, tai yra absurdas! Negali būti net kalbų apie jokį literatūros ir meno kūrinių darkymą, cenzūravimą, eilučių iš poemų ar eilėraščių braukymą. Tai yra mūsų – lietuvių – kultūros dalis, mūsų tvirtybė ir patriotiškumą ugdantys dalykai. Turime gerbti savo šaknis ir kūrinių autorius. Juk su jų kūryba augome mes, auga mūsų vaikai. Niekam net nekildavo minčių, kad žodis „midus“ ar kiti žodžiai gali kaip nors kenkti.

Šios rekomendacijos, kurias teikia Ugdymo plėtotės centro ekspertai, mano nuomone, yra perteklinės. Žmonės persistengė. Juolab kad Balio Sruogos „Giesmė apie Gediminą“ yra literatūros kūrinys, kuris nėra ir negali būti vertinamas Alkoholio kontrolės įstatymo kontekste. Tad šiuo atveju nėra absoliučiai jokių pažeidimų! Apgailestauju, kad švietimo ekspertai pateikė tokias rekomendacijas ir savaip interpretavo teisės aktus“, – rašo ministras