„Ventos“ gelbėjimas gali užtrukti
Fi­nan­si­nių su­nku­mų tu­rin­ti „Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tė“ Se­ne­ga­le įstri­gu­sį lai­vą „Ra­gu­va“ ke­ti­na iš­lais­vin­ti ar­ti­miau­siu me­tu, ta­čiau dėl JAV esan­čio lai­vo „Ven­ta“ iš­ki­lo prob­le­mų.

LJL va­do­vas Si­gi­tas Do­bi­lins­kas BNS tei­gė, kad du iš tri­jų „Ra­gu­vos“ kre­di­to­rių jau at­siė­mė areš­tus, o tre­čio­jo ad­vo­ka­tai teis­me tai tu­ri pa­da­ry­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Ta­čiau „Ven­tos“ įgu­la dėl at­ly­gi­ni­mų nu­si­sam­dė tei­si­nin­kus, to­dėl su jais ga­li pra­si­dė­ti by­li­nė­ji­ma­sis.

„Dėl „Ra­gu­vos“ tu­ri­me pa­tvir­ti­ni­mus jau iš dvie­jų kre­di­to­rių, kad nu­im­tas areš­tas, iš tre­čio­jo lau­kia­me. Kre­di­to­rius per­da­vė, kad ad­vo­ka­tam per­duo­tas nu­ro­dy­mas, jog iš teis­mo pa­im­tų do­ku­men­tus. Tai tu­rė­tų ar­ti­miau­siu me­tu pa­ju­dė­ti. Su „Ven­ta“ šian­dien tu­rim at­sis­kai­ty­ti, bet su „Ven­ta“ kol kas bend­rau­ja­me su įgu­los nu­sam­dy­tais ad­vo­ka­tais. Įgu­lai su­mo­kė­ta, bet ad­vo­ka­tai sa­vų niuan­sų ir da­bar vyks­ta in­ten­sy­viai de­ry­bos ir net gal­vo­ja­me JAV nu­si­sam­dy­ti sa­vo ad­vo­ka­tus, kad iš­spręs­tu­me prob­le­mas“, – BNS sa­kė S.Do­bi­lins­kas.

Jis ti­ki­no, kad kol kas ne­su­lau­kia iš „Ven­tos“ ad­vo­ka­tų in­for­ma­ci­jos, ko kon­kre­čiai no­ri­ma. Ta­čiau LJL va­do­vas tei­gė, kad ket­vir­ta­die­nį per­ve­da­mi pi­ni­gai vi­siems „Ven­tos“ kre­di­to­riams.

Tre­čia­die­nį S.Do­bi­lins­kas bu­vo su­si­ti­kęs su prem­je­ru ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru, Anot S.Do­bi­lins­ko, jis pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją bei ko ke­ti­na­ma im­tis ar­ti­miau­siu metu

LJL va­do­vo tei­gi­mu, kai ne­beg­rės areš­tai, lai­vai, ne­tu­rin­tys kro­vi­nio, bus siun­čia­mi į nau­jus rei­sus.

„Žiū­rim tiems lai­vams, ku­rie be kro­vi­nio su „Del­tu­va“ ir „Ro­mu­va“, kad kai jiems ne­beg­rės areš­tas, ban­dy­si­me to­liau plauk­ti (ga­ben­ti kro­vi­nius – BNS)“, – tei­gė S.Do­bi­lins­kas.

LJL va­do­vas ne­atsk­lei­dė, ko­kia da­lis iš 3 mln. eu­rų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ su­teik­to kre­di­to jau yra pa­nau­do­ta. Anot jo, tai yra ko­mer­ci­nė pa­slap­tis.

Pir­ma­die­nį S.Do­bi­lins­kas BNS tei­gė, kad tiek „Ra­gu­vą“, tiek „Ven­tą“ ti­ki­si iš­lais­vin­ti šią sa­vai­tę.

Vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pra­ėju­sią sa­vai­tę su­tei­kė 3 mln. eu­rų pa­sko­lą LJL, o SEB ban­kas lie­pos pa­bai­go­je dar 9 mė­ne­siams – iki ki­tų me­tų ba­lan­džio – ati­dė­jo LJL be­veik 15 mln. eu­rų pa­sko­lų grą­ži­ni­mo ter­mi­ną. Vė­les­nis pa­sko­los grą­ži­ni­mo ter­mi­nas lei­do stab­dy­ti LJL ban­kro­to pro­ce­dū­ras – Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas by­lą nu­trau­kė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį.

LJL ak­ci­jos ko­ti­ruo­ja­mos „Nas­daq“ Vil­niaus bir­žos Pa­pil­do­ma­ja­me pre­ky­bos są­ra­še.