„Valstybės žinias“ numarins neskausmingai
Du de­šimt­me­čius vei­kian­ti Sei­mo lei­dyk­la „Vals­ty­bės ži­nios“ po pus­me­čio už­vers du­ris. Įmo­nės lik­vi­da­vi­mu pa­ti­kė­ta rū­pin­tis par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jai.

„Vals­ty­bės ži­nių“ lei­dyk­la, ku­ri nuo 1996-ųjų rū­pi­no­si ofi­cia­lių vals­ty­bės tei­sės ak­tų spaus­di­ni­mu, ta­po ne­rei­ka­lin­ga. Kai pa­grin­di­nį duo­nos kąs­nį at­ėmė iš jos prieš po­rą me­tų pra­dė­jęs veik­ti Tei­sės ak­tų re­gis­tras, lei­dyk­los veik­la smar­kiai su­men­ko. In­ter­ne­ti­nis tink­la­la­pis, in­for­ma­ci­niai lei­di­niai, tu­rin­tys apie 1,5 tūkst. pre­nu­me­ra­to­rių, – ka­ti­no aša­ros, pa­ly­gin­ti su bu­vu­siu mas­tu.

To­dėl Sei­mo val­dy­ba pa­ve­dė par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jai, kaip įmo­nės sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­nan­čiai ins­ti­tu­ci­jai, ini­ci­juo­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl „Vals­ty­bės ži­nių“ veik­los nu­trau­ki­mo. Taip pat – pri­im­ti spren­di­mą lik­vi­duo­ti šią įmo­nę. Kai bus pa­ten­kin­ti vi­si lei­dyk­los kre­di­to­rių rei­ka­la­vi­mai, li­kęs tur­tas ati­teks Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai.

Na­tū­ra­lus pro­ce­sas

„Vals­ty­bės ži­nių“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Jo­nas Lion­gi­nas ti­ki­no jau prieš po­rą me­tų at­krei­pęs dė­me­sį į tai, jog įmo­nės veik­la ne­tru­kus taps ne­tiks­lin­ga. „Tar­si ap­sid­raus­da­mi dve­jus me­tus vei­kė­me kar­tu su Tei­sės ak­tų re­gis­tru, kad, nu­ti­kus ko­kiam for­ce majeure, galėtume dub­liuo­ti jo dar­bą. Bet re­gis­tras funk­cio­nuo­ja nor­ma­liai, to­dėl lai­ky­ti lei­dyk­lą dėl ke­lių lei­di­nių vi­siš­kai ne­ap­si­mo­ka fi­nan­siš­kai. Jei stai­ga ko nors pri­reik­tų, Lie­tu­vo­je yra dar 476 lei­dyk­los“, – LŽ aiš­ki­no jis. Anot J. Lion­gi­no, įmo­nė iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­gau­na nė eu­ro. „Vals­ty­bės ži­nios“ vi­są lai­ką dir­bo pel­nin­gai, šiuo me­tu ne­tu­ri jo­kių fi­nan­si­nių sko­lų. „Žmo­nių nuo­lat ma­žė­ja – anks­čiau dir­bo 40, da­bar li­ko 7“, – pri­dū­rė vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius.

Jo nuo­mo­ne, lik­vi­da­vi­mo pro­ce­sas ga­li už­truk­ti apie pus­me­tį. „I­ki me­tų pa­bai­gos tu­ri­me įsi­pa­rei­go­ji­mų pre­nu­me­ra­to­riams, pa­skui at­sis­kai­ty­si­me su dar­buo­to­jais. Ma­nau, pro­ce­sas vyks sklan­džiai ir ne­bus skaus­min­gas“, – vy­lė­si va­do­vas.

J. Lion­gi­nas pri­si­pa­ži­no dar ne­svars­tęs, ką veiks, kai ne­be­liks lei­dyk­los. Anot jo, pa­na­šus li­ki­mas iš­ti­ko ir gre­ti­mo­se ša­ly­se vei­ku­sias ana­lo­giš­kas lei­dyk­las. „Len­ki­jo­je, Es­ti­jo­je la­bai ma­žu ti­ra­žu dar spaus­di­na­mi iš tei­sės ak­tų re­gis­trų su­da­ry­ti lei­di­niai, kad ypa­tin­gu at­ve­ju, pa­vyz­džiui, už­puo­lus ko­kiam nors in­ter­ne­to vi­ru­sui, in­for­ma­ci­ją bū­tų ga­li­ma at­kur­ti. Ta­čiau mū­sų sis­te­mos, kiek ži­nau, ap­sau­go­tos la­bai ge­rai“, – sa­kė J. Lion­gi­nas. Pa­sku­ti­nis „Vals­ty­bės ži­nių“ nu­me­ris iš­ėjo 2013 me­tų gruo­džio 31 die­ną.

Pa­sta­tas pra­vers

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas pri­mi­nė, kad svars­ty­mai dėl do­ku­men­tų per­kė­li­mo į in­ter­ne­to erd­vę pra­dė­ti dar pra­ėju­sią par­la­men­to ka­den­ci­ją. „Čia ne šios die­nos klau­si­mas, spren­di­mas pri­im­tas ne spon­ta­niš­kai, o ap­gal­vo­tai, tam ruo­šta­si“, – LŽ tvir­ti­no jis. Po­pie­ri­nį „Vals­ty­bės ži­nių“ va­rian­tą A. Sy­sas tei­gė pa­var­ty­da­vęs ga­na daž­nai. „Kai bu­vo su­tvar­ky­ta kom­piu­te­ri­nė ba­zė, nau­do­juo­si jos pa­slau­go­mis. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu ne taip daž­nai“, – pri­si­pa­ži­no po­li­ti­kas.

A. Sy­sas ma­no, kad Sei­mui ti­krai pra­vers mo­der­nus lei­dyk­los pa­sta­tas, ku­ria­me ir šiuo me­tu dir­ba da­lis kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų. „Jis ša­lia Sei­mo rū­mų – la­bai pa­to­gu“, – pa­brė­žė so­cial­de­mo­kra­tas. Pa­sta­te, ku­ria­me „Vals­ty­bės ži­nios“ uži­ma tik vie­ną aukš­tą, taip pat įsi­kū­ru­si Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­sto­vy­bė ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos.

Tei­sės ak­tų re­gis­tre re­gis­truo­ja­mi ir skel­bia­mi vi­si tei­sės ak­tai: įsta­ty­mai, nu­ta­ri­mai, pot­var­kiai, de­kre­tai, spren­di­mai. Kai tei­sės ak­tas įre­gis­truo­ja­mas ir pa­skel­bia­mas re­gis­tre, tai lai­ko­mas ofi­cia­liu do­ku­men­to pa­skel­bi­mu. Tei­sės ak­tas įsi­ga­lio­ja ki­tą die­ną po ofi­cia­laus pa­skel­bi­mo Tei­sės ak­tų re­gis­tre, jei­gu pa­čia­me do­ku­men­te ne­nu­ma­ty­ta ki­taip. Re­gis­trą tvar­ko Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

Sta­tė už sa­vo lė­šas

Į nau­ją sep­ty­nių aukš­tų pa­sta­tą „Vals­ty­bės ži­nių“ dar­buo­to­jai įsi­kraus­tė 2006-ųjų ba­lan­dį. Prieš sta­ty­bas lei­dyk­lai te­ko iš­pirk­ti ša­lia sto­vė­ju­sią ir dar­bams truk­džiu­sią tro­be­lę su skly­pu. Tuo­met jos sa­vi­nin­kui už 140 tūkst. li­tų bu­vo nu­pirk­tas dvie­jų kam­ba­rių bu­tas sos­ti­nės Pi­lai­tės ra­jo­ne. 5 mln. li­tų pa­sko­lą pa­sta­tui sta­ty­ti Sei­mo lei­dyk­la pa­ėmė iš tuo­me­čio „Sam­po“ ban­ko. Į sta­ty­bas vals­ty­bės įmo­nė in­ves­ta­vo ir sa­vo lė­šų – dau­giau kaip 1,8 mln. li­tų. Vi­si kre­di­tai bu­vo iš­mo­kė­ti lai­ku.

Vos at­šven­tus įkur­tu­ves, ki­lo va­di­na­ma­sis pir­ties skan­da­las. Ži­niask­lai­da pa­skel­bė, kad pa­sta­te esą įreng­ti pra­šmat­nūs poil­sio apar­ta­men­tai, spor­to sa­lė ir sū­ku­ri­nė vo­nia. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, pra­ban­gos bū­ta kur kas ma­žiau. Ta­čiau Vals­ty­bės kon­tro­lė, pa­ti­kri­nu­si lei­dyk­los sta­ty­bos tei­sė­tu­mą, nu­sta­tė kai ku­rių pa­žei­di­mų.