„Valstiečių“ verkšlenimai opozicijos negraudina
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio žo­džiai apie daug dir­ban­čius ir pa­var­gu­sius Sei­mo bei Vy­riau­sy­bės na­rius opo­zi­ci­jos at­sto­vus pri­ver­tė kils­te­lė­ti an­ta­kius. Jie ste­bi­si, kad iki šiol nie­ko ypa­tin­go ne­nu­vei­ku­si nau­jo­ji val­džia jau iš­sik­vė­pė.

Siek­da­mas su­ma­žin­ti įtam­pą Sei­mo LVŽS frak­ci­jo­je, R. Kar­baus­kis par­eiš­kė, jog vie­ši svars­ty­mai apie ga­li­mą frak­ci­jos ski­li­mą yra ir nuo­var­gio pa­sek­mė. Anot jo, vi­si la­bai pa­var­gę – prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas in­ten­sy­viai dir­ba, to­dėl ky­la daug ne­rei­ka­lin­gų emo­ci­jų.

Kal­bos apie ne­se­niai dar­bą pra­dė­ju­sios val­džios nuo­var­gį nu­ste­bi­no opo­zi­ci­jos po­li­ti­kus. Jie Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės veik­lo­je ne­ma­to nie­ko, kas ga­lė­tų iš­se­kin­ti val­dan­čiuo­sius. Esą „vals­tie­čius“ var­gi­na ne dar­bai, o tar­pu­sa­vio ne­su­ta­ri­mai.

Kal­nų nenuvertė

Opo­zi­ci­nės Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ne­ži­no, nuo ko ga­lė­jo pa­varg­ti „vals­tie­čiai“, jei pa­sta­ruo­ju me­tu Sei­me dau­giau­sia svars­to­mi vals­ty­bė­je to­li gra­žu ne pa­tys svar­biau­si klau­si­mai. Pa­vyz­džiui, ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mai­si dėl par­la­men­ta­rų tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, su­da­ro­mos ap­kal­tos ko­mi­si­jos. „Tai ati­ma ket­vir­ta­da­lį dar­bo lai­ko. Li­kęs lai­kas vėl bū­na tuš­čias, tad pra­ėju­sią sa­vai­tę „vals­tie­čiai“ su­gal­vo­jo ir ini­ci­ja­vo 4 va­lan­dų dis­ku­si­ją dėl emig­ra­ci­jos. Pa­skui ją nu­ta­rė su­trum­pin­ti iki 2,5 va­lan­dos. Dar Vy­riau­sy­bės va­lan­dos uži­ma tam ti­krą da­lį lai­ko, Ze­no­no Vai­gaus­ko iš­kvie­ti­mas opo­zi­ci­jos ini­cia­ty­va į Sei­mą. Įsta­ty­mų pro­jek­tams lie­ka pu­sė dar­bot­var­kės. Dau­gu­ma tų įsta­ty­mų pro­jek­tų at­ei­na iš pra­ėju­sios ka­den­ci­jos, pri­sta­ty­tos mū­sų ir kon­ser­va­to­rių opo­zi­ci­nės dar­bot­var­kės. Apie 20 proc. vi­so lai­ko lie­ka nau­jiems pro­jek­tams, ku­rie yra re­gis­truo­ti jau šią ka­den­ci­ją, bet ne vien „vals­tie­čių“ ir Vy­riau­sy­bės. Sa­ky­si­me, pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­teik­ti ke­tu­ri Vy­riau­sy­bės pro­jek­tai, dar 3 – „vals­tie­čių“. Ir vis­kas. Bet, kaip su­pran­tu, jie pa­var­go“, – iro­ni­za­vo E. Gent­vi­las.

Li­be­ra­las spė­jo, kad į Sei­mą pa­te­kę „vals­tie­čiai“ ne­si­ti­kė­jo, jog ne vis­kas klo­sis taip, kaip no­ri. To­dėl ir at­si­ra­do tei­gi­nių apie dirb­ti truk­dan­čią opo­zi­ci­ją bei ži­niask­lai­dą. „O dar tar­pu­sa­vy­je ne­su­ge­ba­ma su­si­tar­ti, ku­ria link­me su­kti ie­nas. Jie pa­var­go nuo sa­vų vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

E. Gent­vi­las pa­brė­žė, kad „vals­tie­čiams“ ne­ran­dant su­ta­ri­mo svar­biais klau­si­mais strin­ga bū­ti­ni dar­bai. Jis prog­no­za­vo, jog LVŽS ban­dys su­telk­ti jė­gas ir par­ody­ti vie­ny­bę. „Ta­čiau kai tik su­kurs ko­kį nors kon­kre­tų pro­duk­tą, vėl pa­aiš­kės, kad su­ta­ri­mo nė­ra, nes žmo­nės juk skir­tin­gi. Bus aukš­to­jo moks­lo ar ki­tos re­for­mos ir kiek­vie­nas jų ma­tys si­tua­ci­ją ki­taip. Tai pro­tin­gi žmo­nės, ku­riuos į vie­ną vie­tą su­ve­dė rin­ki­mai, bet dau­ge­lį da­ly­kų jie ver­ti­na vi­siš­kai skir­tin­gai. Kuo to­liau, tuo la­biau „vals­tie­čiai“ pra­dės bal­suo­ti taip, kaip jiems at­ro­do. Tai­gi di­de­lių re­for­mų ne­rei­kia ti­kė­tis. Leng­vai vis­ką pri­ža­dė­jo rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se, o da­bar rei­kia da­ry­ti, ir štai čia nė­ra bend­ro prog­ra­mi­nio stu­bu­ro, žmo­nės skir­tin­gi. Prob­le­mų tu­rės Lie­tu­va, o ne jie“, – pa­žy­mė­jo E. Gent­vi­las.

Pa­var­go ne­bent dėl nie­ko neveikimo

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma ma­no, jog R. Kar­baus­kio žo­džiai apie nuo­var­gį bu­vo pa­sa­ky­ti eksp­rom­tu, bet nuo­šir­džiai. „Gal jie iš ti­krų­jų taip jau­čia­si. Tai ga­liu pa­aiš­kin­ti tuo, kad dau­ge­lis LVŽS na­rių yra po­li­ti­kos nau­jo­kai, aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­nė­je ter­pė­je ne­tu­rin­tys dar­bo pa­tir­ties. Į at­sa­kin­gas po­zi­ci­jas jie at­ėjo ne­la­bai ap­mąs­tę, ką no­rė­tų nu­veik­ti. Ko ge­ro, to­kia bū­se­na, kai ne­la­bai ži­nai, ką veik­ti, ir ki­to­kie dir­gik­liai emo­ciš­kai smar­kiai vei­kia. Ma­tyt, dėl to jie ir sa­ko, kad yra pa­var­gę“, – svars­tė kon­ser­va­to­rius.

Siek­da­mas su­ma­žin­ti įtam­pą Sei­mo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­je, Ra­mū­nas Kar­baus­kis par­eiš­kė, kad vie­ši svars­ty­mai apie ga­li­mą frak­ci­jos ski­li­mą yra ir nuo­var­gio pa­sek­mė.

Pa­sak J. Raz­mos „vals­tie­čių“ nu­veik­ti dar­bai ne­ro­do, jog bū­ta dėl ko pa­varg­ti. Juk Vy­riau­sy­bės dar­bot­var­kė­se iš es­mės nė­ra po­li­tiš­kai reikš­min­gų klau­si­mų, jos ga­na trum­pos. Bū­na sa­vai­čių, kai mi­nis­trų ka­bi­ne­tas aps­kri­tai ne­po­sė­džiau­ja. Sei­mo dar­bot­var­kės ir­gi ne­per­krau­tos, į jas įtrau­kia­ma ga­na daug pa­vie­nių par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­vų, nuo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos li­ku­sių pro­jek­tų. „Čia ir­gi ne­at­sis­pin­di jo­kių kryp­tin­gų, reikš­min­gų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dar­bų. Api­bend­rin­da­mas ga­liu pa­sa­ky­ti: nors jie skun­džia­si nuo­var­giu ir skel­bia­si daug dir­ban­tys, šiuo at­ve­ju nuo­var­gis ga­li at­si­ras­ti ne­bent iš nie­ko ne­vei­ki­mo – taip ir­gi bū­na“, – įgė­lė „vals­tie­čiams“ R. Raz­ma.

Ver­tin­da­mas lig­šio­li­nį val­dan­čių­jų dar­bą, jis pri­pa­ži­no, kad yra vie­nas ki­tas po­li­ti­nį krū­vį tu­rin­tis pro­jek­tas. Ta­čiau tai esą ne­su­dė­tin­gi dar­bai. „Kad ir ta gar­siau­siai links­niuo­ja­ma urė­di­jų re­for­ma. Vi­sai ne­su­dė­tin­ga par­ašy­ti pro­jek­tą, kad vie­toj da­bar­ti­nių urė­di­jų ku­ria­ma vie­na įmo­nė. Šiaip ar taip, tas dar­bas tik pa­teik­tas, o ne at­lik­tas. Švie­ti­mo sri­ty­je skelb­ti am­bi­cin­gi re­for­mų tiks­lai (ypač aukš­to­jo moks­lo), bet gir­di­me tik frag­men­tiš­kus, chao­tiš­kus mi­nis­trės idė­jų be tu­ri­nio pra­ne­ši­mus. Kul­tū­ros mi­nis­trė be­vil­tiš­kai ko­vo­ja su Na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vu. To taip pat ne­pa­va­din­si reikš­min­gu dar­bu, nes prob­le­ma ne­išsp­ręs­ta. Taip ga­li­ma kal­bė­ti apie kiek­vie­ną mi­nis­te­ri­ją – reikš­min­gų, iki ga­lo at­lik­tų dar­bų ne­la­bai ma­tau“, – kons­ta­ta­vo J. Raz­ma.

Ne „so­cia­lis­ti­nės lenktynės“

Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė ne­su­tin­ka, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma min­dži­kuo­ja vie­to­je. Iš il­ga­me­tės po­li­ti­nės pa­tir­ties ji ti­ki­na ži­nan­ti, jog ka­den­ci­jos pra­džio­je opo­zi­ci­jai vi­sa­da at­ro­do, kad val­dan­tie­ji ne­mo­ka pra­dė­ti dar­bo. Lai­ko­tar­pis po rin­ki­mų esą vi­suo­met bū­na su­dė­tin­gas, nes for­muo­ja­mi Sei­mo ko­mi­te­tai, ko­mi­si­jos, Vy­riau­sy­bė, tvir­ti­na­ma dar­bų prog­ra­ma, Sei­mo se­si­jos dar­bot­var­kė ir pan. „Tai ir vy­ko Sei­mo ru­dens se­si­jo­je. Vis­ką pa­da­rė­me sis­te­miš­kai. Tei­gi­nys, kad pra­džia bu­vo chao­tiš­ka, ne­ati­tin­ka ti­kro­vės“, – tvir­ti­no ji.

„Ra­mū­no Kar­baus­kio žo­džiai apie nuo­var­gį bu­vo pa­sa­ky­ti eksp­rom­tu, bet nuo­šir­džiai. To­kia bū­se­na, kai ne­la­bai ži­nai, ką veik­ti, ir ki­to­kie dir­gik­liai emo­ciš­kai smar­kiai vei­kia.“

Pa­sak R. Baš­kie­nės, ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­to­ma daug svar­bių dar­bų. Sei­mas lau­kia, ka­da Vy­riau­sy­bė pa­teiks nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, pa­to­bu­lin­tą Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, švie­ti­mo ir urė­di­jų re­for­mų pa­ke­tus, su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą pa­dė­sian­čių prie­mo­nių pla­ną ir ki­tus. Sa­vo pro­jek­tus nuo­lat tei­kia ir Sei­mo na­riai. „Tie­siog ne­sis­ten­gia­me da­ry­ti „so­cia­lis­ti­nio lenk­ty­nia­vi­mo“. Anks­čiau vi­sa­da bū­da­vo lau­kia­ma kuo dau­giau įsta­ty­mų pro­jek­tų, o da­bar svar­bi ko­ky­bė“, – aiš­ki­no ji.

R. Baš­kie­nė sa­kė, kad dar­bas kun­ku­liuo­ja, val­dan­tie­ji sten­gia­si kuo dau­giau lai­ko skir­ti dis­ku­si­joms svar­biais klau­si­mais. Pa­vyz­džiui, šian­dien į Sei­mą kvie­čia­mi švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis bei svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Jie val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pa­teiks in­for­ma­ci­ją apie uni­ver­si­te­tų pert­var­ką, nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są ir al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mą. „Kad bū­tų su­ta­ri­mas ir pri­ta­ri­mas, ne­bū­tų kar­di­na­lios ta­kos­ky­ros tarp Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo. Ko­dėl sa­kau „kar­di­na­lios“? Nes vi­sa­da bus pa­siū­ly­mų, vie­no­kių ar ki­to­kių nuo­mo­nių skir­tu­mų. Ta­čiau rei­kia pri­nci­pi­nių su­ta­ri­mų“, – pa­brė­žė ji.

R. Baš­kie­nė pri­pa­ži­no, kad nuo­var­gį „vals­tie­čiai“ jau­čia. Bet po­li­ti­kus esą sle­gia di­džiu­lis dar­bo krū­vis. „Nuo­var­gis apė­męs to­dėl, kad yra daug dar­bo, o ne dėl to, jog nu­lei­do­me ran­kas ir ne­be­tu­ri­me ener­gi­jos. Mū­sų frak­ci­jos se­niū­nas R. Kar­baus­kis – ypač veik­lus žmo­gus. Be­ga­lė ini­cia­ty­vų, duok Die­ve, vi­siems tu­rė­ti tiek ener­gi­jos. O žo­dis „nuo­var­gis“ pa­sa­ky­tas įver­ti­nant tai, kad yra ne­pap­ras­tai daug dar­bo“, – ti­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja.