„Valstiečių“ vadovybė tarsis dėl koalicijos ateities
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vy­bė tre­čia­die­nį ren­ka­si svars­ty­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­ei­tį, pra­ne­šė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Jo tei­gi­mu, „vals­tie­čiai“ tar­sis, kaip rea­guo­ti į so­cial­de­mo­kra­tų svars­ty­mus, kad jie ga­li trauk­tis iš koa­li­ci­jos.

Par­la­men­to va­do­vo tei­gi­mu, so­cial­de­mo­kra­tų po­zi­ci­ja „lai­ky­ti įtam­po­je žmo­nes“ nė­ra „la­bai at­sar­gi ir nė­ra la­bai gar­bin­ga“.

„No­riu vie­šai ir gar­siai pa­sa­ky­ti – ir di­džio­ji koa­li­ci­jos frak­ci­ja tu­ri tei­sę spręs­ti, kas tu­ri bū­ti koa­li­ci­jo­je. Tur­būt iš­gir­do vi­si, kam rei­kė­jo“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nio ry­tą sa­kė V.Pra­nckie­tis.

„Mes sprę­si­me, ar mes tę­si­me dis­ku­si­jas šiuo klau­si­mu, ar mes su­sto­ja­me dis­ku­tuo­ja­me. Spręs­ti tu­rė­tų ne tai, kad yra pri­si­jun­gęs, bet kas juos pri­jun­gė taip pat ga­lė­tų pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę apie koa­li­ci­ją“, – tei­gė jis.

So­cial­de­mo­kra­tų pre­zi­diu­mas pra­ei­tą sa­vai­tę par­agi­no par­ti­jos sky­rius iki rug­sė­jo vi­du­rio aps­vars­ty­ti koa­li­ci­nės su­tar­ties su „vals­tie­čiais“ pers­pek­ty­vas.

Soc­de­mų ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas apie ga­li­mą pa­si­trau­ki­mą iš koa­li­ci­jos už­si­mi­nė, kai „vals­tie­čiai“ pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su opo­zi­ci­niais Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais dėl kon­ser­va­to­rių par­amos urė­di­jų re­for­mai mai­nais į mo­kes­čio leng­va­tą cen­tri­niam šil­dy­mui.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­ja Sei­me tu­ri 56 at­sto­vus, so­cial­de­mo­kra­tų gre­to­se dir­ba 19 par­la­men­ta­rų.

V.Pra­nckie­čio tei­gi­mu, „vals­tie­čių“ va­do­vy­bė tre­čia­die­nį taip pat bus ap­tars, kaip rea­guo­ti į vie­šo­je erd­vė­je ki­lu­sias dis­ku­si­jas dėl par­ti­jos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio ir bu­vu­sios par­la­men­ta­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės su­si­ti­ki­mo su vie­šų­jų ry­šių eks­per­tais. Su­si­ti­ki­mas su­reng­tas ne­tru­kus po to, kai bu­vo iš­leis­ta G.Kil­di­šie­nės kny­ga.

„Šian­dien ir dėl šio klau­si­mo ma­to­mai kal­bė­si­mės su par­ti­jos ir frak­ci­jos ak­ty­vu, kad tu­ri­me at­sa­ky­ti į klau­si­mus, kiek mums tai tu­ri įta­kos. Net ne­abe­jo­ju, kad šis klau­si­mas yra pra­ei­ties klau­si­mas – tik kaip į jį rei­kia vie­šu­mo­je at­sa­ky­ti nor­ma­liai ir pa­baig­ti dis­ku­si­ją“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas.