„Valstiečių“ taikinys – Konstitucija
Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma koa­li­ci­ja tu­rės pa­da­ry­ti bent pen­kias Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, jei no­rės įgy­ven­din­ti sa­vo rin­ki­mų pa­ža­dus. Nau­ją val­džią do­mi­na ir kons­ti­tu­ci­nio Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. „Vals­tie­čių“ ved­liai taip pat už­si­me­na apie rin­ki­mų sis­te­mos kei­ti­mą bei tris ga­li­mus re­fe­ren­du­mus. Nau­jo­kų mos­tai iš­ties pla­tūs – apie dau­ge­lį to­kių po­ky­čių kal­bė­jo ir bu­vu­sios val­džios, bet joms tai ne­pa­vy­ko.

Dau­gu­ma val­dan­čių­jų siū­ly­mų – ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių, keis­ti rin­ki­mų sis­te­mą, ko­re­guo­ti Sei­mo rin­ki­mų da­tą, įves­ti ta­rė­jus teis­muo­se, ga­liau­siai su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir įtei­sin­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, – nei nau­ji, nei ne­ti­kė­ti. Jie įtrauk­ti ir į bū­si­mą Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris R. Kar­baus­kis pra­bi­lo apie Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­riuo­se įtvir­tin­ta dvie­jų svar­biau­sių Kons­ti­tu­ci­jos skirs­nių ap­sau­ga, taip pat apie ke­lis re­fe­ren­du­mus 2019-ai­siais. Tei­si­nin­kų nuo­mo­ne, svars­ty­da­mi kai ku­riuos pa­kei­ti­mus, „vals­tie­čiai“ ka­sa­si po Kons­ti­tu­ci­jos pa­ma­tais, ir tai nė­ra ge­ra ža­dan­ti ten­den­ci­ja. Kas iš to iš­eis?

Pri­reik­tų ma­žiau­siai pusmečio

Da­lies sa­vo pa­siū­ly­mų be Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų val­dan­tie­ji ne­ga­lės įgy­ven­din­ti. Tai su­pran­ta ir R. Kar­baus­kis, nuo­lat ak­cen­tuo­jan­tis, kad dau­ge­liu klau­si­mų koa­li­ci­jos bal­sų ne­už­teks, to­dėl rei­kės dar bent ke­lių Sei­mo frak­ci­jų na­rių par­amos. Ta­čiau kol kas tai ne­truk­do skelb­ti bū­siant per­mai­nų, ku­rioms rei­kės ma­žiau­siai dvie­jų treč­da­lių ar­ba 94 par­la­men­to na­rių dau­gu­mos.

Štai val­dan­tie­ji į koa­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą įra­šė ke­lias svar­bias po­li­ti­nę sis­te­mą kei­čian­čias nuo­sta­tas: Sei­mo na­rių skai­čių nu­ma­to su­ma­žin­ti iki 101, Sei­mo rin­ki­mų da­tą sieks per­kel­ti iš spa­lio į ko­vą. Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos pro­jek­te dek­la­ruo­ja­ma ir tai, kad teis­muo­se gre­ta tei­sė­jų at­si­ras ir ta­rė­jai, taip pat ypa­tin­gie­ji pro­ku­ro­rai, ku­rie esą tir­tų po­li­ti­nes ir tei­sė­jų ko­rup­ci­jos by­las. Be ki­ta ko, skel­bia­ma, kad bus sie­kia­ma įtei­sin­ti ir dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis ir R. Kar­baus­kis kol kas ap­ta­kiai už­si­me­na apie rin­ki­mų sis­te­mos kei­ti­mą, ne­at­si­sa­ko ir siū­ly­mo dėl vals­ty­bi­nio pre­ky­bos al­ko­ho­liu mo­no­po­lio.

Dėl dau­ge­lio šių klau­si­mų be Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų ne­bus ga­li­ma pa­ju­dė­ti iš vie­tos. An­tai Sei­mo na­rių skai­čių ir rin­ki­mų da­tą apib­rė­žia ati­tin­ka­mi Kons­ti­tu­ci­jos straips­niai. Be­je, kaip ir teis­mų, ir pro­ku­ra­tū­ros dar­bą, kur apie ta­rė­jus ir ypa­tin­guo­sius pro­ku­ro­rus – nė žo­džio. O no­rint įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li pri­reik­ti re­fe­ren­du­mo, nes apie tai kal­ba­ma pir­ma­ja­me Kons­ti­tu­ci­jos skirs­ny­je „Lie­tu­vos vals­ty­bė“, ku­rio nuo­sta­tos ga­li bū­ti kei­čia­mos tik re­fe­ren­du­mu.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos dėl ki­tų jos skirs­nių tu­ri bū­ti svars­to­mos ir dėl jų bal­suo­ja­ma Sei­me du kar­tus. Tarp šių bal­sa­vi­mų tu­ri bū­ti ne ma­žes­nė kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ka. Ne­priim­ta Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa Sei­mui iš nau­jo svars­ty­ti ga­li bū­ti tei­kia­ma ne anks­čiau kaip po me­tų – tai nu­ma­to Kons­ti­tu­ci­ja.

Są­jun­gi­nin­kai: „tvar­kie­čiai“ ir lenkai

LVŽS ly­de­ris R. Kar­baus­kis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad ne­at­si­sa­ko nė vie­no prog­ra­mos ir anks­čiau iš­dės­ty­to siū­ly­mo. Ta­čiau čia pat ap­sid­rau­dė pa­tiks­lin­da­mas, kad vis­kas pri­klau­sys nuo to, ar ati­tin­ka­mos Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos su­lauks Sei­mo dau­gu­mos, tai yra treč­da­lio vi­sų par­la­men­ta­rų, pa­lai­ky­mo.

Kol kas „vals­tie­čiai“ gar­siau­siai kal­ba apie pre­ky­bos al­ko­ho­liu ap­ri­bo­ji­mą. LVŽS Sei­mo rin­ki­mų prog­ra­mo­je ir bū­si­mos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos pro­jek­te skel­bia­ma: „Nu­ma­to­me al­ko­ho­lio pre­ky­bą per­kel­ti į vals­ty­bi­nį al­ko­ho­lio pre­ky­bos mo­no­po­lio tink­lą.“ O Kons­ti­tu­ci­jos 46 straips­nis skel­bia: „Įs­ta­ty­mas drau­džia mo­no­po­li­zuo­ti ga­my­bą ir rin­ką, sau­go są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos lais­vę.“ Tai­gi Sei­mui tek­tų da­ry­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są. Ka­da ga­lė­tų pra­si­dė­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų tei­ki­mo pro­ce­dū­ros, R. Kar­baus­kis kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja.

„Dėl vals­ty­bės al­ko­ho­lio mo­no­po­lio leng­viau bus su­rink­ti pa­lai­ky­mą nei, tar­ki­me, dėl Sei­mo rin­ki­mų da­tos pa­kei­ti­mo, t. y. tų da­ly­kų, ku­rie su­si­ję su Sei­mo ka­den­ci­ja, rin­ki­mų lai­ko­tar­piu ir pan. Kons­ti­tu­ci­jai keis­ti rei­kės kon­so­li­duo­ti be­ne ke­tu­rių Sei­mo frak­ci­jų pa­stan­gas. Ar pa­vyks tą par­amą su­rink­ti? Kai ku­riais klau­si­mais – taip, kai ku­riais ga­li ir ne­pa­vyk­ti“, – pri­pa­ži­no jis.

Ta­čiau nau­jo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ko rin­ki­mai par­odė, kad LVŽS kai ku­riais at­ve­jais ga­lė­tų ti­kė­tis 94 Sei­mo na­rių bal­sų: už Vik­to­rą Pra­nckie­tį slap­ta­me bal­sa­vi­me dėl Sei­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gų šią sa­vai­tę bal­sa­vo 93 par­la­men­to na­riai. Tai­gi ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad kai ku­riuos koa­li­ci­jos siū­ly­mus gal­būt pa­lai­kys „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vai. Juo­lab da­lį „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­ly­mų – tar­ki­me, dėl ta­rė­jų teis­muo­se, Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo, al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo ir ki­tų (bent jau for­ma­liai sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mo­se) pa­lai­ko ir TT, ir LLRA-KŠS.

Pre­zi­den­to rin­ki­mai ir referendumai

R. Kar­baus­kis svars­to, kad re­fe­ren­du­mas, pa­vyz­džiui, dėl Sei­mo rin­ki­mų sis­te­mos kei­ti­mo, ga­lė­tų vyk­ti kar­tu su 2019 me­tų pre­zi­den­to rin­ki­mais. Spren­di­mus dėl re­fe­ren­du­mo ga­li pri­im­ti Sei­mas: Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad pa­teik­ti Sei­mui siū­ly­mą pa­skelb­ti re­fe­ren­du­mą tu­ri tei­sę ne ma­žes­nė kaip 1/4 vi­sų Sei­mo na­rių gru­pė. Be­veik 80 na­rių skai­čiuo­jan­tiems val­dan­tie­siems – tai ne prob­le­ma.

„Kal­bant apie rin­ki­mų sis­te­mą, tvar­ką, rin­ki­mų da­tas, tai tu­rė­tų bū­ti tau­tos re­fe­ren­du­mas. Ir jis ga­lė­tų bū­ti pre­zi­den­to rin­ki­mų me­tu, nes tai spren­di­mai, rei­ka­lau­jan­tys tau­tos nuo­mo­nės. O dėl al­ko­ho­lio mo­no­po­lio ga­li ap­sisp­ręs­ti ir pats Sei­mas, re­fe­ren­du­mas šiuo klau­si­mu ne­rei­ka­lin­gas“, – var­di­jo R. Kar­baus­kis.

Ta­čiau LVŽS ved­lys už­si­mi­nė ir apie dar du re­fe­ren­du­mus. Tai – ir­gi ne­nau­ja idė­ja. Per­nai pa­va­sa­rį Sei­mui svars­tant ga­li­my­bę su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, jis pa­skel­bė, kad rei­kė­tų keis­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą. R. Kar­baus­kiui užk­liu­vo Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo 7 straips­nis, nu­ma­tan­tis, kad Kons­ti­tu­ci­jos pir­mo skirs­nio pa­kei­ti­mas yra lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu tam pri­ta­rė dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę.

Tą­syk LVŽS ly­de­ris iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me už­si­mi­nė, kad de­rė­tų keis­ti šią nuo­sta­tą ir įtvir­tin­ti, kad spren­di­mas bū­tų pri­im­tas pa­pras­ta re­fe­ren­du­me da­ly­va­vu­sių pi­lie­čių dau­gu­ma. Šį kons­ti­tu­ci­nį įsta­ty­mą ga­li pa­tai­sy­ti Sei­mas. R. Kar­baus­kis anks­tes­nės idė­jos ne­at­si­sa­ko, ta­čiau Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą jis no­rė­tų keis­ti ne par­la­men­to spren­di­mu, o re­fe­ren­du­mu.

„Iš tei­si­nin­kų dar ne­su ga­vęs aiš­kaus at­sa­ky­mo. Jų klau­siau, ar ga­li­me re­fe­ren­du­mu keis­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mą dėl į rin­kė­jų są­ra­šus įra­šy­tų pi­lie­čių. Tai­gi ga­lė­tų bū­tų du re­fe­ren­du­mai. Vie­nas – dėl pri­va­lo­mo­jo re­fe­ren­du­mo (dėl są­ly­gos, ka­da jis lai­ko­mas įvy­ku­siu – red.), ki­tas re­fe­ren­du­mas – dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės“, – kal­bė­jo R. Kar­baus­kis.

Al­ko­ho­lis, ta­ba­kas, vais­tai?

Bū­tent šios ga­li­mos Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos ir ti­kė­ti­ni Kons­ti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mai dėl drau­di­mo vals­ty­bei mo­no­po­li­zuo­ti al­ko­ho­lio ga­my­bą ir rin­ką tei­si­nin­kams ke­lia dau­giau­sia klau­si­mų. Čia pat svars­to­ma, kad ti­kė­ti­nas vals­ty­bi­nis al­ko­ho­lio mo­no­po­lis ga­li bū­ti tik pra­džia. „46 Kons­ti­tu­ci­jos straips­ny­je įtvir­tin­tas fun­da­men­ta­lus pri­nci­pas, ku­riuo re­mian­tis or­ga­ni­zuo­tas vi­sas Lie­tu­vos ūkis. Šia­me straips­ny­je kal­ba­ma ir apie tai, kad ūkis grin­džia­mas pri­va­čios nuo­sa­vy­bės tei­se, as­mens ūki­nės veik­los lais­ve ir ini­cia­ty­va“, – pri­mi­nė My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius, bu­vęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas.

Jis ne­siė­mė ver­tin­ti, ko­kio­mis prie­lai­do­mis rem­da­mie­si val­dan­tie­ji no­ri šį straips­nį pa­tai­sy­ti, ir pri­dū­rė, kad vie­nas iš Lie­tu­vos na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je pri­nci­pų už­ti­kri­na lais­vą pre­kių ju­dė­ji­mą. „Kai jie sa­ko, kad keis Kons­ti­tu­ci­ją ir nu­sta­tys tam ti­krą mo­no­po­lį, tas mo­no­po­lis kils ne iš Kons­ti­tu­ci­jos. Tu­rės bū­ti tai ati­tin­kan­tis įsta­ty­mas, ku­ris nu­ma­tys, koks to mo­no­po­lio tu­ri­nys. Da­bar pa­sa­ky­si­me, kad kal­ba­me vien apie al­ko­ho­lį, o an­tro eta­po ob­jek­tas ga­li bū­ti ta­ba­kas, tre­čio – ir vais­tai ar dar kas nors“, – abe­jo­jo jis.

V. Sin­ke­vi­čiaus ma­ny­mu, val­dan­tie­ji šiuo at­ve­ju ga­li ap­siei­ti be Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų – pa­si­rink­ti ki­tas prie­mo­nes. Pa­vyz­džiui, nu­sta­ty­ti tam ti­krą pre­ky­bos al­ko­ho­liu re­ži­mą, keis­ti am­žių, nuo ka­da ga­li­ma įsi­gy­ti al­ko­ho­lio, trum­pin­ti jo par­da­vi­mo lai­ką, ma­žin­ti taš­kų, kur al­ko­ho­lis par­duo­da­mas. „Ne­ga­li­me pa­neig­ti fun­da­men­ta­laus pri­nci­po: vals­ty­bė drau­džia mo­no­po­li­jas“, – sa­kė tei­si­nin­kas.

Su­ktu­me pa­vo­jin­gu keliu

Ga­li­mos Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, moks­li­nin­ko nuo­mo­ne, taip pat ke­lia abe­jo­nių. Pir­ma, jo žo­džiais, jo­kio re­fe­ren­du­mo dėl Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo kei­ti­mo, kaip svars­to R. Kar­baus­kis, da­ry­ti ne­rei­kia – įsta­ty­mą keis­ti ga­li ir Sei­mas. „Bet taip pa­tai­sę įsta­ty­mą jie nu­lei­džia kar­te­lę ir vi­soms Kons­ti­tu­ci­jos I skirs­nio nuo­sta­toms. Pvz., „Vals­ty­bi­nė kal­ba – lie­tu­vių kal­ba“. Tai ką, ki­tas nuo­sta­tas ir­gi bus ga­li­ma keis­ti re­fe­ren­du­me pa­pras­ta da­ly­vau­jan­čių­jų bal­sų dau­gu­ma ir įves­ti, kad, tar­ki­me, ša­lia lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­nį sta­tu­są tu­ri dar ir ki­ta? Čia pa­suk­tu­me la­bai pa­vo­jin­gu ke­liu“, – ly­gi­no V. Sin­ke­vi­čius.

Jis pri­mi­nė, kad Kons­ti­tu­ci­jos kū­rė­jai kaip ypa­tin­gus iš­sky­rė I ir XIV Kons­ti­tu­ci­jos skirs­nius ir įve­dė jų ap­sau­gą re­fe­ren­du­mu – Sei­mas šiuo­se skirs­niuo­se ne­ga­li da­ry­ti pa­tai­sų. „Jei­gu da­bar nu­lei­si­me kar­te­lę re­fe­ren­du­mui keis­ti I skirs­nio nuo­sta­tas, jų ap­sau­ga taps vie­no­da. Jei nu­lei­si­me re­fe­ren­du­mo kar­te­lę, ta ypa­tin­ga ap­sau­ga iš­nyks“, – įspė­jo jis.

Be­je, šių me­tų va­sa­ros pra­džio­je Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Vi­sas rei­ka­las bai­gė­si ko­mi­te­to iš­va­da, kad įsta­ty­mu su­ma­ži­nus rei­ka­la­vi­mus re­fe­ren­du­mui bū­tų pa­žeis­ta Kons­ti­tu­ci­ja.

Iš vi­sų val­dan­čių­jų siū­lo­mų Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų, anot V. Sin­ke­vi­čiaus, ti­kė­ti­nos yra dvi: dėl par­la­men­to na­rių skai­čiaus ir Sei­mo rin­ki­mų da­tos. Juo­lab kad Sei­mo rin­ki­mų da­ta Kons­ti­tu­ci­jo­je jau bu­vo tai­sy­ta 2004-ai­siais. „Tai da­ly­kai, ku­rie ne­griau­na fun­da­men­ta­lių Kons­ti­tu­ci­jos pa­grin­dų. Vi­si ki­ti da­ly­kai – mo­no­po­li­jos, lais­va pre­ky­ba, lais­vas pre­kių ju­dė­ji­mas – apie tai gal­vo­jant rei­kia bū­ti at­sar­giems“, – įspė­jo jis.

Sei­mo rin­ki­mų sis­te­ma Kons­ti­tu­ci­jo­je nė­ra ap­tar­ta, tai nu­ma­to ati­tin­ka­mas įsta­ty­mas, tai­gi pa­grin­di­nio ša­lies įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų čia ne­rei­kia. Bū­tent dėl po­li­ti­kų gin­čų, ko­kia sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti – ma­žo­ri­ta­ri­nė, pro­por­ci­nė ar miš­ri – rin­ki­mų sis­te­ma Kons­ti­tu­ci­jo­je ne­bu­vo de­ta­li­zuo­ta.

Tai svars­ty­ta ne kartą

* Keis­ti Sei­mo rin­ki­mų sis­te­mą prieš me­tus siū­lė so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vai. Pa­gal tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio siū­ly­mus Sei­mo dy­dį pla­nuo­ta pa­lik­ti to­kį pa­tį (141 vie­tos) ir su­da­ry­ti 10 apy­gar­dų, ku­rių dy­dis pri­klau­sy­tų nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus. Di­džiau­sio­je jų (Vil­niaus aps­kri­ties apy­gar­do­je) bū­tų ren­ka­mi 38 Sei­mo na­riai, ma­žiau­sio­je (Tau­ra­gės) – 5.

* Apie Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mą už­si­me­na be­veik vi­sos par­la­men­ti­nės par­ti­jos.

* Ta­rė­jų ins­ti­tu­tas teis­muo­se – ir­gi ne nau­jo­vė. Šie­met va­sa­rą Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė kon­cep­ci­ją, ku­ri nu­ma­to įtei­sin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se. Kon­cep­ci­jo­je siū­lo­ma, kad ta­rė­jai da­ly­vau­tų ne vi­sų, o tik at­ski­rų ka­te­go­ri­jų by­lo­se, kai to­kioms by­loms vi­suo­me­nė ski­ria dau­giau dė­me­sio, o teis­mų spren­di­mai su­lau­kia re­zo­nan­si­nio at­gar­sio. Svars­ty­ta, kad ta­rė­jai teis­muo­se ga­lė­tų at­si­ras­ti ne anks­čiau kaip 2019 me­tais.

* Sei­mas šių me­tų pa­va­sa­rį at­me­tė bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu idė­ją – ne­už­te­ko bal­sų pri­im­ti nag­ri­nė­ti pro­jek­tą, ku­ris bū­tų įtvir­ti­nęs elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo pri­nci­pus. Pro­jek­tas grą­žin­tas to­bu­lin­ti. Pro­jek­tą Vy­riau­sy­bės pa­ve­di­mu ren­gė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, kai Sei­mas ke­lis kar­tus at­me­tė bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu įtei­si­nan­čius pro­jek­tus.