„Valstiečių“ reitingai auga
Po Sei­mo rin­ki­mų Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) po­pu­lia­ru­mas pa­di­dė­jo, o so­cial­de­mo­kra­tų su­men­ko, ro­do ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Anot nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt, už LVŽS ke­ti­na bal­suo­ti 26,8 proc. res­pon­den­tų. Ly­gi­nant su rug­sė­ju, par­ti­jos rei­tin­gas pa­au­go 12,8 pro­cen­ti­nio punk­to.

An­tro­je vie­to­je esan­čios Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) rei­tin­gas sie­kia 12,2 proc. ir ly­gi­nant su rug­sė­ju pra­ktiš­kai ne­pa­si­kei­tė (tuo­met bu­vo 13,7 proc.).

Tre­čio­je vie­to­je – so­cial­de­mo­kra­tai, tu­rin­tys 10,4 proc. rei­tin­gą. Rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­sių, bet su LVŽS val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją for­muo­jan­čių so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gas smuk­te­lė­jo dau­giau nei 5 pro­cen­ti­niais punk­tais – rug­sė­jį sie­kė 15,6 proc.

Į vir­šų ko­pia Li­be­ra­lų są­jū­dis – per po­rą mė­ne­sių jų rei­tin­gas nuo 5 proc. ūg­te­lė­jo iki 9,2 proc. To­liau ri­kiuo­ja­si par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (5,2 proc.). Li­ku­sios par­ti­jos dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je tai­ko­mos 5 proc. ri­bos ne­per­ženg­tų ir į Sei­mą ne­pa­tek­tų.

Spa­lį Sei­mo rin­ki­muo­se TS-LKD dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ga­vo 21,7 proc. bal­sų, LVŽS – 21,53 proc., LSDP – 14,4 proc.

Res­pon­den­tų taip pat klaus­ta, ku­ris po­li­ti­kas ar vi­suo­me­nės vei­kė­jas ge­riau­siai tik­tų užim­ti mi­nis­tro pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

30,3 proc. apk­laus­tų­jų mi­nis­tru pir­mi­nin­ku no­rė­tų ma­ty­ti pa­skir­tą­jį prem­je­rą S.au­lių Skver­ne­lį. Spa­lį to­kių bu­vo 16,9 proc. ma­žiau. Už Gab­rie­lių Lands­ber­gį pa­si­sa­kė 10,8 proc. res­pon­den­tų, ka­den­ci­ją bai­gian­tį Al­gir­dą But­ke­vi­čių – 7,2 proc.,

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“ nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt už­sa­ky­mu lap­kri­čio 18–25 die­no­mis apk­lau­sė 1015 res­pon­den­tų.