„Valstiečių“ populiarumas smunka
Smun­ka val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei jos ly­de­rių po­pu­lia­ru­mas, ro­do šeš­ta­die­nį „Lie­tu­vos ry­to“ pa­skelb­ta „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa.

„Vals­tie­čių ža­lių­jų“ rei­tin­gas smun­ka jau penk­tą mė­ne­sį iš ei­lės, BNS sa­kė „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys. Ge­gu­žę at­lik­ta apk­lau­sa par­odė, kad už šią par­ti­ją ke­ti­na bal­suo­ti 17,2 proc. rin­kė­jų – ke­tu­riais pro­cen­ti­niais punk­tais ma­žiau nei ba­lan­dį.

An­tro­je vie­to­je įsit­vir­ti­nę opo­zi­ci­niai Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai su 13,4 proc. par­ama. Tre­čio­je vie­to­je – ma­žes­nie­ji koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai, tu­rin­tys 9 proc. pa­lai­ky­mą. Ket­vir­tas – opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis, jį re­mia 4,5 proc. apk­laus­tų­jų.

Rin­kė­jų po­pu­lia­ru­mą pra­ran­da ir „vals­tie­čių“ ved­liai. Pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių par­ti­jos pir­mi­nin­ką Ra­mū­ną Kar­baus­kį su­ma­žė­jo nuo 39,3 proc. iki 31,7 proc., prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį – nuo 69,8 proc. iki 63,2 proc.

Šie re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na ten­den­ci­jas, ku­rias at­sklei­dė ir prieš sa­vai­tę pa­skelb­ta nau­jie­nų agen­tū­ros BNS už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­jos RAIT at­lik­ta apk­lau­sa. Ji taip pat ro­dė R.Kar­baus­kio ir S.Skver­ne­lio rei­tin­gų smu­ki­mą.

Ste­bė­to­jų tei­gi­mu, po­li­ti­kų po­pu­lia­ru­mui įta­kos ga­li da­ry­ti po­li­ti­kų po­zi­ci­jos dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo ir mo­kes­čių leng­va­tos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mam šil­dy­mui.

„Vil­mo­rus“ apk­lau­sa at­lik­ta ge­gu­žės 5–13 die­no­mis.