„Valstiečių“ pergalė įvarė pleištą į koaliciją
„Vals­tie­čių“ pa­siek­ta po­li­ti­nė per­ga­lė Sei­me pa­lai­mi­nus Vy­riau­sy­bės no­rus ati­ti­ku­sią urė­di­jų re­for­mą ta­po iš­šū­kiu val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai. Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui su­lau­kus kon­ser­va­to­rių už­ta­ri­mo ir pa­lai­ky­mo, so­cial­de­mo­kra­tai kons­ta­ta­vo, kad koa­li­ci­ja ta­po ne­veiks­ni.

Dėl įstri­gu­sių re­for­mų dau­gy­bės prie­kaiš­tų su­lau­kian­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) šio po­li­ti­nio se­zo­no pa­bai­go­je su­ge­bė­jo įveik­ti vie­ną iš ru­bi­ko­nų. Sei­mas at­vė­rė ke­lią daug gin­čų ir po­li­ti­nių ba­ta­li­jų su­kė­lu­siai urė­di­jų pert­var­kai, tad ar­ti­miau­siais me­tais vals­ty­bi­nis miš­kų ūkio sek­to­rius tu­rė­tų ge­ro­kai pa­si­keis­ti.

Ta­čiau va­kar Sei­me ne tik lau­žy­tos ie­tys dėl re­for­mos, bet ir smar­kiai pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Ne­tu­rė­da­mi pa­kan­ka­mai pa­lai­ky­mo pri­im­ti no­ri­mas Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, „vals­tie­čiai“ krei­pė­si pa­gal­bos į opo­zi­ci­nę Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos frak­ci­ją.

Šios se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis pa­ža­dė­jo par­amą, o mai­nais į tai ga­vo S. Skver­ne­lio žo­dį, kad bus grą­žin­ta pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta šil­dy­mui, ku­ri Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va bu­vo pa­nai­kin­ta vos prieš po­rą mė­ne­sių. To­kie „vals­tie­čių“ žai­di­mai su­kė­lė dar vie­ną soc­de­mų pa­si­pik­ti­ni­mo ban­gą.

Urė­di­jų li­ki­mą spręs mi­nis­trų kabinetas

Sei­mas pa­si­sa­kė už Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos pa­nai­ki­ni­mą, svar­biau­sias jos funk­ci­jas per­duo­dant Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai. Ša­lies miš­kus at­ei­ty­je val­dys vie­na ar dau­giau urė­di­jų, jų skai­čių pa­lik­ta nu­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bei. Ši sie­kė šiuo me­tu vei­kian­čias 42 miš­kų urė­di­jas su­jung­ti į vie­ną vals­ty­bi­nę įmo­nę „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, tu­rin­čią 25 re­gio­ni­nius pa­da­li­nius.

Pa­gal Sei­me pri­im­tas pa­tai­sas nu­sta­ty­ta iš vals­ty­bi­nių miš­kų pa­ga­min­tos ža­lia­vi­nės me­die­nos, miš­ko kir­ti­mo lie­ka­nų ir ne­nu­kirs­to miš­ko maž­me­ni­nės bei did­me­ni­nės pre­ky­bos tvar­ka.

Did­me­ni­nė pre­ky­ba bus vyk­do­ma per elek­tro­ni­nę me­die­nos par­da­vi­mo sis­te­mą or­ga­ni­zuo­jant auk­cio­nus ir su­da­rant il­ga­lai­kes (nuo 3 iki 10 me­tų truk­mės), pus­me­ti­nes (6 mė­ne­sių truk­mės) ir trum­pa­lai­kes (iki 3 mė­ne­sių truk­mės) su­tar­tis.

Maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je bū­tų par­duo­da­ma iki 7 proc. me­ti­nės pa­grin­di­nių miš­ko kir­ti­mų nor­mos ir miš­ko tar­pi­nio nau­do­ji­mo apim­ties. Be to, bū­tų par­duo­da­mas ne­nu­kirs­tas miš­kas ir ža­lia­vi­nė me­die­na, o pri­ori­te­tas tei­kia­mas mal­kų par­da­vi­mui gy­ven­to­jams.

Lau­kia at­lei­di­mų banga

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja jau ruo­šia­si pert­var­kai. Mi­nis­tro Kęs­tu­čio Na­vic­ko tei­gi­mu, urė­di­jas į vie­ną ju­ri­di­nį as­me­nį ke­ti­na­ma su­jung­ti per pu­san­trų me­tų. „Pa­gal mū­sų pla­nus 2019 me­tų sau­sio 1 die­ną urė­dų tu­rė­tų ne­lik­ti“, – sa­kė jis.

Pa­sak K. Na­vic­ko, Sei­mo pri­im­tos pa­tai­sos su­teiks ga­li­my­bę Vy­riau­sy­bei įgy­ven­din­ti par­eng­tą miš­kų re­for­mos pro­jek­tą. „Kri­te­ri­jų, ko­kiais re­mian­tis tu­ri bū­ti stei­gia­mos urė­di­jos ar pa­lie­ka­mos se­no­sios, ne­be­lie­ka – Vy­riau­sy­bė nu­spręs“, – aiš­ki­no ap­lin­kos mi­nis­tras.

Gin­tau­tas Pa­luc­kas: „Koa­li­ci­ja yra ne­veiks­ni, o Vy­riau­sy­bė dir­ba ma­žu­mos są­ly­go­mis. Juk pa­pras­tai kon­sen­su­so sie­kia­ma pa­čio­je koa­li­ci­jo­je, o ne dai­ro­ma­si opo­zi­ci­jos par­amos.“

Šiuo me­tu urė­di­jo­se kar­tu su ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jais dir­ba apie 4 tūkst. as­me­nų. Anks­čiau skai­čiuo­ta, kad dėl miš­kų re­for­mos dar­bo ne­teks apie 400 urė­di­jų dar­buo­to­jų. Ta­čiau va­kar K. Na­vic­kas ti­ki­no, kad at­lei­džia­mų dar­buo­to­jų skai­čius ga­li bū­ti ma­žes­nis. Taip pat jis pa­kar­to­jo pa­ža­dą, kad tie­sio­giai miš­kuo­se dir­ban­čių žmo­nių to­kie ma­ži­ni­mai ne­pa­lies.

Miš­kai tu­ri duo­ti grą­žą valstybei

Prieš urė­di­jų li­ki­mą nu­lė­mu­sį bal­sa­vi­mą į Sei­mo na­rius iš tri­bū­nos krei­pė­si S. Skver­ne­lis. Jo tei­gi­mu, šis iš es­mės va­dy­bi­nis, eko­no­mi­nis klau­si­mas bu­vo po­li­ti­zuo­tas tiek, kiek nė vie­nas iki šiol. „Nie­kas ne­si­ruo­šia ir ne­no­ri, kad mū­sų miš­kai bū­tų eksp­loa­tuo­ja­mi ne­tau­so­jant, va­do­vau­jan­tis ūki­niais, eko­no­mi­niais in­te­re­sais. Nie­kas ne­gal­vo­ja apie miš­kų pri­va­ti­za­vi­mą, apie vie­nos įmo­nės mo­no­po­li­za­vi­mą ir ūki­nės veik­los ati­da­vi­mą, apie ma­žų įmo­nių re­gio­nuo­se lik­vi­da­vi­mą, dar­bo vie­tų pa­nai­ki­ni­mą“, – ti­ki­no jis.

Prem­je­ras pri­mi­nė, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė ne vie­nus me­tus kons­ta­tuo­ja urė­di­jų veik­los efek­ty­vu­mo trū­ku­mą. Iš at­lie­ka­mų pa­ti­kri­ni­mų ma­ty­ti, kad urė­di­jų kom­pe­ten­ci­jos tai­ky­ti tei­sės ak­tus, aps­kai­ty­ti sa­vo eko­no­mi­nę veik­lą, gau­ti re­zul­ta­tą yra skir­tin­gos. „Dėl to, kad va­dy­bo­je yra tam ti­kra ne­tvar­ka, kles­ti ar­ba at­si­ran­da ter­pė kles­tė­ti ir ki­tiems reiš­ki­niams“, – pa­žy­mė­jo S. Skver­ne­lis.

"Valstiečių" ir konservatorių susitarimas buvo patvirtintas raštu. Alinos Ožič nuotrauka

Pa­sak jo, miš­kai tu­ri „duo­ti grą­žą“ vals­ty­bei. Nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo grą­ža iš miš­kų sek­to­riaus yra 2,3 proc., iš ener­ge­ti­kos – be­veik 6 proc, o ša­lies vi­dur­kis – 4,4 pro­cen­to. „No­ri­me, kad ta grą­ža bū­tų to­kia di­de­lė. Tai reiš­kia, kad žmo­nės, ku­rie šian­dien dir­ba miš­kuo­se, urė­di­jo­se tą grą­žą taip pat pa­jaus“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Už „vals­tie­čių“ siū­lo­mą urė­di­jų re­for­mą pa­si­sa­kė ir Sei­mo TS-LKD na­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė. Ji pri­mi­nė, kad dis­ku­si­jos dėl miš­kų ad­mi­nis­tra­vi­mo pert­var­kos tę­sia­si de­šim­tį me­tų. To­dėl jai keis­ta gir­dė­ti, kad da­bar­ti­niai po­ky­čiai yra sku­bo­ti.

„Vi­sa­da kal­bė­da­vau apie žmo­nes, dir­ban­čius šia­me sek­to­riu­je, ir ge­rai, są­ži­nin­gai dir­ban­čius. Man ne­ki­lo abe­jo­nių, kad tie­sio­giai su miš­ku su­si­ję žmo­nės tu­ri pa­si­lik­ti ir iš­lai­ky­ti sa­vo dar­bo vie­tas. Kiek­vie­na pro­ga kal­bant su ap­lin­kos mi­nis­tru ir pa­si­tei­ra­vus jo nuo­sta­tų šiuo klau­si­mu, gau­da­vau pa­ti­ki­ni­mą, kad šis po­žiū­ris ir tu­rė­tų bū­ti iš­lai­ky­tas. Kai re­for­ma vyks, bus mi­nis­tro at­sa­ko­my­bė, kaip jis su­si­tars su žmo­nė­mis, dir­ban­čiais miš­ko sek­to­riu­je, ir kaip bus ras­tas tas ge­riau­sias spren­di­mas“, – kal­bė­jo R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

20 mlrd. eu­rų ver­tės turtas

„Vals­tie­čių“ pa­teik­tam urė­di­jų pert­var­kos mo­de­liui be­sip­rie­ši­nu­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) frak­ci­jos at­sto­vas Juo­zas Ole­kas aiš­ki­no, kad kai­rių­jų tiks­las – tau­so­ja­mai puo­se­lė­ti miš­kus, stip­rin­ti re­gio­nus, už­ti­krin­ti dar­bo vie­tas ten dir­ban­tiems žmo­nėms ir ne­siek­ti vien eko­no­mi­nės nau­dos. Jis ra­gi­no įsik­lau­sy­ti į miš­ki­nin­kų nuo­mo­nę ir par­eng­ti la­bai aiš­kų re­for­mos bū­dą – su­stam­bin­ti urė­di­jas, o tai ga­ran­tuo­tų di­des­nius at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams, be to, ati­tik­tų Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO), ku­rios na­re Lie­tu­va sie­kia tap­ti, rei­ka­la­vi­mus.

Ritos Stankeviciūtės nuotrauka.

J. Ole­ko nuo­mo­ne, urė­di­jų su­jun­gi­mas į vie­ną įmo­nę ne­reiš­kia, kad jų eko­no­mi­niai ro­dik­liai stai­ga šoks į vir­šų. Jis ak­cen­ta­vo, kad mū­sų ša­lis pa­gal miš­kų na­šu­mą pa­ten­ka į pa­sau­lio 15-uką ir Eu­ro­pos 10-uką. Esą Lie­tu­vo­je, tu­rin­čio­je 42 urė­di­jas, pa­ja­mos iš 1 ha miš­ko yra 164 eu­rai, o Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Suo­mi­jo­je, ku­rio­se yra po vie­ną miš­kus val­dan­čią įmo­nę, pa­ja­mos sie­kia ati­tin­ka­mai 159, 143 ir 90 eu­rų iš 1 ha miš­ko. „Jūs ti­ki­te, kad tik cen­tra­li­zuo­tai ga­li­ma pa­siek­ti efek­tą. Mums gy­ve­ni­mas par­odė, kad ir de­cen­tra­li­za­vus ga­li­ma tu­rė­ti la­bai ge­rų re­zul­ta­tų: ar tai bū­tų sa­vi­val­dy­bės, ar li­go­ni­nės, ar urė­di­jos“, – tvir­ti­no so­cial­de­mo­kra­tas.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las pa­brė­žė, kad par­la­men­ta­rai spren­dė miš­kų – 20 mlrd. eu­rų ver­tės tur­to – su­da­ran­čių 16–18 proc. mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jos, klau­si­mą. Jis pa­lies 4 tūkst. vals­ty­bi­nio miš­kų sek­to­riaus ir 18 tūkst. me­die­nos sek­to­riaus dar­buo­to­jų. „Per kri­zę nuo 2009 me­tų Lie­tu­vo­je au­go tik du sek­to­riai: že­mės ūkio ir mais­to per­dir­ba­mo­ji bei miš­kų ūkio ir me­džio per­dir­ba­mo­ji pra­mo­nės. Jos iš­sau­go­jo kri­zės lai­ko­tar­piu sa­vo pa­jė­gu­mus ir li­po į vir­šų. O jūs, di­die­ji re­for­ma­to­riai, vi­sus pa­ver­tė­te va­gi­mis, niek­šais, ne­vy­kė­liais, nie­ko ne­su­ge­ban­čiais, žlug­dan­čiais. Man ne­si­no­rė­tų, kad dar ko­kia re­for­ma Lie­tu­vo­je pra­si­dė­tų nuo pa­si­ty­čio­ji­mo ir keiks­no­ji­mo tiems žmo­nėms, ku­rių gy­ve­ni­mu rū­pin­si­mės ir ku­riems kar­tais tu­rė­tu­mė­me pa­dė­ko­ti“, – į miš­kų re­for­mos au­to­rius krei­pė­si li­be­ra­las.

E. Gent­vi­las ti­ki­no pa­si­sa­kan­tis už pert­var­ką, ta­čiau siū­lo ją vyk­dy­ti ki­taip. Pa­vyz­džiui, pa­gal komp­ro­mi­si­nį opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mą, iki 2020-ųjų tu­rė­jo lik­ti nuo 15 iki 25 urė­di­jų, o pa­skui jų skai­čių nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė. „Re­for­ma pa­ga­liau tu­ri at­ves­ti prie to, kad vals­ty­bi­niai miš­kai ne­tar­nau­tų nei par­ti­joms, nei mo­no­po­li­joms“, – pa­brė­žė jis.

Pa­gal­bos ran­ka nu­sil­pu­siai Vyriausybei

S. Skver­ne­lis su G. Lands­ber­giu va­kar ry­tą su­kir­to ran­ko­mis dėl kon­ser­va­to­rių par­amos urė­di­jų re­for­mai. Su­si­ta­ri­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas raš­tu. Be mi­nė­tų po­li­ti­kų, jį pa­si­ra­šė ir LVŽS se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Mai­nais kon­ser­va­to­riai ga­vo pa­ža­dą, kad nuo 2017 me­tų ru­dens šil­dy­mo se­zo­no bus įve­da­mas leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas šil­dy­mui, o tam rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tus bus sie­kia­ma pri­im­ti iki spa­lio 1 die­nos.

„Kon­ser­va­to­riai el­gia­si at­sa­kin­gai – iš­tie­sė pa­gal­bos ran­ką nu­sil­pu­siai Vy­riau­sy­bei“, – kons­ta­ta­vo TS-LKD ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas. G. Lands­ber­gis sa­kė su­lau­kęs S. Skver­ne­lio pra­šy­mo „pa­rem­ti svar­bias Lie­tu­vai pert­var­kas, nes val­dan­čia­jai dau­gu­mai ne­pa­vy­ko už­si­ti­krin­ti pa­lai­ky­mo Vy­riau­sy­bės tei­kia­mai miš­kų re­for­mai tiek iš so­cial­de­mo­kra­tų, tiek iš kai ku­rių sa­viš­kių „vals­tie­čių“. „Sup­ras­da­mi, kad ši pert­var­ka rei­ka­lin­ga ir jau se­niai pri­bren­du­si bei siek­da­mi, kad ir į mū­sų, opo­zi­ci­jos, pa­siū­ly­mus bū­tų at­siž­velg­ta, pa­pra­šė­me rem­ti TS-LKD pa­siū­ly­mą dėl PVM leng­va­tos pra­tę­si­mo už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mą“, – su­si­ta­ri­mo es­mę ko­men­ta­vo G. Lands­ber­gis.

S. Skver­ne­lis už­si­mi­nė, kad leng­va­ta grei­čiau­siai bus ma­žes­nė nei anks­čiau. Pa­klaus­tas, ar su­si­ta­ri­mas su TS-LKD reiš­kia, kad Vy­riau­sy­bė iš es­mės pra­de­da veik­ti ma­žu­mos są­ly­go­mis, prem­je­ras S.Skver­ne­lis ti­ki­no, jog tai „vei­ki­mas stra­te­gi­nių vals­ty­bės in­te­re­sų nau­dai“. Jis sa­kė, jog džiau­gia­si, kad Sei­me yra po­li­ti­nių jė­gų, „ku­rios ma­to šiek tiek pla­čiau nei siau­ri par­ti­niai in­te­re­sai“. Pa­sak prem­je­ro, urė­di­jų pert­var­kos klau­si­mas stra­te­giš­kai su­si­jęs su Lie­tu­vos ga­li­my­be tap­ti EB­PO na­re.

Dir­ba ma­žu­mos sąlygomis

LVŽS ir TS-LKD su­si­ta­ri­mas su­er­zi­no ma­žuo­sius val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rius so­cial­de­mo­kra­tus. „Mes la­bai skep­tiš­kai ver­ti­na­me to­kį koa­li­ci­jos par­tne­rių el­ge­sį. Ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad koa­li­ci­ja yra ne­veiks­ni, o Vy­riau­sy­bė dir­ba ma­žu­mos są­ly­go­mis. Ki­to­kio ver­ti­ni­mo ir ne­ga­lė­tų bū­ti, nes pa­pras­tai kon­sen­su­so sie­kia­ma pa­čio­je koa­li­ci­jo­je, o ne par­amos opo­zi­ci­nė­se frak­ci­jo­se“, – va­kar sa­kė LSDP ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas. Jo tei­gi­mu, „vals­tie­čių“ veiks­mai „a­ki­vaiz­džiai ro­do, kad to­kia koa­li­ci­ja jiems, re­gis, ne­rei­ka­lin­ga“. Ta­čiau dėl to­les­nio dar­bo su LVŽS so­cial­de­mo­kra­tai ap­sisp­ręs­ti ne­sku­bės. G. Pa­luc­ko žo­džiais, šį klau­si­mą LSDP spręs ru­de­nį. „Po­li­ti­nis se­zo­nas bai­gia­si šią sa­vai­tę. Ru­de­nį api­bend­rin­si­me vi­sus mū­sų pra­ėju­sio po­li­ti­nio se­zo­no pa­sie­ki­mus, įver­tin­si­me ir pa­sta­ruo­sius epi­zo­dus bei pri­im­si­me spren­di­mą dėl koa­li­ci­jos at­ei­ties“, – ža­dė­jo G. Pa­luc­kas.

Ta­čiau LVŽS ly­de­ris R. Kar­baus­kis tei­gė ne­ma­nan­tis, kad so­cial­de­mo­kra­tai trauk­tų­si iš koa­li­ci­jos. „Ne­siim­čiau da­bar svars­ty­ti, kas bū­tų, jei­gu bū­tų. Ne­ma­nau, kad taip bus, jau­čiu tai ste­bė­da­mas frak­ci­jos po­zi­ci­ją. Džiu­gi­na tai, kad kai ku­riais klau­si­mais daug pra­gma­tiš­kes­ni tam­pa opo­zi­ci­jos žmo­nės“, – ga­li­mą koa­li­ci­jos griū­tį va­kar ko­men­ta­vo jis. Pa­sak R. Kar­baus­kio, vals­ty­bei nau­din­ga, kai koa­li­ci­ja yra stip­ri ir di­de­lė, o ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė bū­tų komp­li­kuo­tas va­rian­tas. „Mū­sų gai­lė­tis ne­rei­kia, mes ga­li­me dirb­ti ir taip, ir anaip“, – ti­ki­no „vals­tie­čių“ ly­de­ris. Jo tei­gi­mu, opo­zi­ci­jos par­amos pri­rei­kė, „nes bu­vo aki­vaiz­du, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių dėl urė­di­jų re­for­mos ne­per­kal­bės“. „Man ir­gi kar­tais taip at­ro­do, kad Vy­riau­sy­bė dir­ba kaip ma­žu­mos, nes ne­tu­ri­me koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­lai­ky­mo tam ti­krais klau­si­mais. Bet žmo­nės, rink­da­mi LVŽS, ti­kė­jo­si per­mai­nų, mes tas per­mai­nas da­ro­me, kad ir ko­kia bū­tų si­tua­ci­ja, ar mums rei­kia koa­li­ci­jos par­tne­rių, ar mums rei­kia opo­zi­ci­jos pa­gal­bos, re­for­mos vyks­ta, kaip mes pla­na­vo­me“, – sa­kė R. Kar­baus­kis.

Pers­pė­ji­mas ar tuš­čios kal­bos?

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, į LSDP užuo­mi­nas apie ga­li­my­bę pa­lik­ti koa­li­ci­ją „vals­tie­čiai“ ne­tu­rė­tų nu­mo­ti ran­ka. „So­cial­de­mo­kra­tams da­bar la­bai svar­bu iš­lai­ky­ti tam ti­krus sa­vo pri­nci­pus, nes jų bu­vi­mas koa­li­ci­jo­je ne­re­tai trak­tuo­ja­mas kaip nuo­lai­džia­vi­mas par­tne­riams. To­dėl dėl urė­di­jų LSDP iš­sa­kė aiš­kią po­zi­ci­ją. Ma­ny­čiau, tai rim­tas gra­si­ni­mas, ir „vals­tie­čiai“ tu­rė­tų su­si­mąs­ty­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Pa­sak jo, LSDP pa­si­trau­ki­mas iš koa­li­ci­jos bū­tų di­de­lis smū­gis „vals­tie­čių“ re­pu­ta­ci­jai – vi­si pa­ma­ty­tų, kad jie ne­su­ge­ba su­si­tar­ti su par­tne­riais. Ki­ta ver­tus, bend­ra­žy­gius pra­ra­du­si LVŽS su­silp­nė­tų, Sei­me tu­rė­tų ma­žes­nę ma­nev­rų lais­vę. O su­si­tar­ti su kon­ser­va­to­riais, L. Bie­li­nio aki­mis, „vals­tie­čiams“ ne­bū­tų taip pa­pras­ta, kaip ga­li at­ro­dy­ti. „Tik au­to­ri­ta­ri­nė­se par­ti­jo­se dėl koa­li­ci­jos pa­kan­ka ly­de­rių su­ta­ri­mo, o de­mo­kra­ti­nė­se dėl to vyks­ta il­gos vi­di­nės dis­ku­si­jos“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Ta­čiau M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jos Ri­mos Ur­bo­nai­tės nuo­mo­ne, val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja dėl urė­di­jų re­for­mos ti­krai ne­iširs. Pa­sak jos, bu­vi­mas koa­li­ci­jo­je so­cial­de­mo­kra­tams yra pa­to­gus ir par­an­kus, nes jie tu­ri vi­sas ga­li­my­bes reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę ir bū­ti iš­girs­ti. Be to, taip jie prie­ina ir prie val­džios re­sur­sų, o tai taip pat svar­bu. „Vals­tie­čiams“ gal ir ne­la­bai pa­tin­ka gar­siai rė­kau­jan­tys par­tne­riai, bet tai ti­krai pa­to­giau, nei lik­ti vie­niems ir mė­gin­ti kons­truo­ti koa­li­ci­ją su kon­ser­va­to­riais. Jei „vals­tie­čiai“ lik­tų vie­ni, la­bai abe­jo­čiau, kad kiek­vie­nu klau­si­mu ieš­ko­da­mi są­jun­gi­nin­kų par­amos ga­lė­tų il­gai iš­si­lai­ky­ti. Tuo­met pro­ver­žį ar re­for­mas ga­li­ma bū­ti pa­mirš­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė R. Ur­bo­nai­tė. Kar­tu ji ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad gal­būt Sei­mo ka­den­ci­jos pa­bai­go­je LSDP ga­li pa­lik­ti koa­li­ci­ją. „Ta­čiau ti­krai ne­ma­nau, kad tą da­ry­tų da­bar, kai iki rin­ki­mų li­ko daug lai­ko. Ne­bent su­sik­los­ty­tų eks­tre­ma­li si­tua­ci­ja, bet urė­di­jų klau­si­mas ti­krai nė­ra toks“, – ti­ki­no po­li­to­lo­gė.