„Valstiečių“ pažadai lieka vizijose
Apie ga­li­my­bę dvi mi­nis­te­ri­jas per­kel­ti į Kau­ną iš­kart po rin­ki­mų pra­bi­lu­si val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) ko­re­guo­ja sa­vo pa­ža­dus. „Vals­tie­čių“ bal­sais va­kar Sei­me be tei­sės tai­sy­ti at­mes­tas val­di­nin­kų per­kraus­ty­mą reg­la­men­tuo­jan­tis pro­jek­tas nu­ke­lia­mas į ne­apib­rė­žia­mą at­ei­tį.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios bū­tų su­da­riu­sios ga­li­my­bę iš Vil­niaus į Kau­ną per­kel­ti Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jas, par­en­gęs kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų. Iš LVŽS frak­ci­jos na­rių tik Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė li­ko iš­ti­ki­ma rin­ki­mų dek­la­ra­ci­joms.

Bal­sa­vi­mu pa­de­mons­truo­tą „vals­tie­čių“ po­zi­ci­ją J. Raz­ma tei­gė ver­ti­nan­tis kaip po­li­tiš­kai ne­at­sa­kin­gą ir da­ran­čią ža­lą vi­sai po­li­ti­nei bend­ruo­me­nei. Ta­čiau LVŽS frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ne­igė bet ko­kias užuo­mi­nas apie esą pa­mirš­tus pa­ža­dus. Jis ti­ki­no, kad mi­nė­ti pla­nai „lie­ka tiek Vy­riau­sy­bės, tiek LVŽS frak­ci­jos vi­zi­jo­je“. R. Kar­baus­kio žo­džiais, kon­ser­va­to­riaus pa­siū­ly­mas at­mes­tas dėl „nea­be­jo­ti­no jo sku­bo­tu­mo ir mė­gi­ni­mo grei­tai pa­da­ry­ti dras­tiš­kus, iki ga­lo ne­aps­kai­čiuo­tus spren­di­mus“.

Rin­kė­jai – ap­gau­ti

„LVŽS na­rių bal­sa­vi­mą įsi­vaiz­da­vau bū­siant ki­to­kį, ma­niau, jog bent pa­tei­kiant pa­tai­sas jie par­odys, kad la­bai gar­siai skelb­ti pa­ža­dai nė­ra rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė J. Raz­ma. Esą bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai ro­do, kad rin­kė­jai, ypač kau­nie­čiai, bu­vo ap­gau­ti, su­vi­lio­ti pa­ža­dų dėl mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mo. „Be­lie­ka for­mu­luo­ti re­to­ri­nį klau­si­mą – į kiek pa­ža­dų bus taip nu­sisp­jau­ta? Ir ką žmo­nėms per ki­tus rin­ki­mus gal­vo­ti? Kad vi­si po­li­ti­kai ža­da tik to­dėl, kad pel­ny­tų bal­sų?“ – pik­ti­no­si kon­ser­va­to­rius.

Jis tei­gė dau­giau mi­nė­to pro­jek­to šią ka­den­ci­ją ne­be­teik­sian­tis, nes val­dan­tie­ji esą aki­vaiz­džiai pa­de­mons­tra­vo, kad do­ku­men­tas bus nu­ma­rin­tas. J. Raz­ma spė­jo, kad at­sik­vo­šė­ti LVŽS ga­lė­tų pri­vers­ti ne­bent ko­kia nors kri­tiš­ka kau­nie­čių reak­ci­ja.

Va­ka­rykš­čia­me po­sė­dy­je pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą J. Raz­ma sa­vi­kri­tiš­kai pri­pa­ži­no, kad pa­ža­do per­kraus­ty­ti į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją prieš aš­tuo­ne­rius me­tus ne­iš­te­sė­jo ir tuo­me­tė kon­ser­va­to­rių val­džia. „Dėl kri­zės bu­vo šiek tiek su­dė­tin­giau, rei­kė­jo su­si­telk­ti į vi­so­kius gais­rų ge­si­ni­mus“, – aiš­ki­no Sei­mo na­rys.

Kruopš­čiai skaičiuojama

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ti­ki­no, kad mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mas lie­ka Vy­riau­sy­bės pla­nuo­se. „Ta­čiau šį žings­nį ženg­si­me, kai vi­si skai­čia­vi­mai bus baig­ti, nes mū­sų tiks­las – ne bū­ti pir­mes­niems už ką nors, o re­for­mas par­eng­ti to­kias, kad po me­tų ar dve­jų jų ne­rei­kė­tų tai­sy­ti“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Anot LVŽS frak­ci­jos at­sto­vo, Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Po­vi­lo Urb­šio, kon­ser­va­to­riai vi­są lai­ką „vals­tie­čius“ kri­ti­ka­vo už tai, kad šie esą į val­džią at­ėjo ne­pa­si­ren­gę, ne­tu­rė­da­mi kon­kre­čių pert­var­kos pla­nų. „Ir ką da­bar ma­to­me? Pa­aiš­kė­jo, kad jie sa­vo idė­jų ne­tu­rė­jo, pa­si­nau­do­jo mū­siš­kė­mis ir pa­tei­kė kaip sa­vo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo po­li­ti­kas. P. Urb­šio ma­ny­mu, kon­ser­va­to­riai, sku­bin­da­mi val­dan­čiuo­sius pri­im­ti ne­pa­reng­tus spren­di­mus, pir­miau­sia žiū­ri sa­vo siau­rų par­ti­nių in­te­re­sų. „Tai ele­men­ta­rus po­li­ti­nis žai­di­mas. O pa­skui sa­ko­ma – žiū­rė­ki­te, jie at­si­sa­ko sa­vo pa­ža­dų“, – pik­ti­no­si jis.

Mi­nis­te­ri­jų kraus­ty­nėms va­kar ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je pri­ta­ręs li­be­ra­las Si­mo­nas Gent­vi­las ste­bė­jo­si, ko­dėl val­dan­tie­ji yra „pa­si­ža­dė­ję tik Kau­nui“. „Ne Kau­no prob­le­mas rei­kė­tų spręs­ti, bet Aukš­tai­ti­jos, kur ma­siš­kai sens­ta gy­ven­to­jai ir trūks­ta jau­ni­mo“, – kal­bė­jo jis.

Tuo me­tu kon­ser­va­to­rė Gin­ta­rė Skais­tė pri­mi­nė, kad Vil­niaus aps­kri­ty­je dir­ba 29 tūkst. vals­ty­bės tar­nau­to­jų – dau­giau ne­gu vi­so­je li­ku­sio­je Lie­tu­vo­je kar­tu su­dė­jus. To­dėl, anot po­li­ti­kės, siū­lo­mas pro­jek­tas pri­si­dė­tų ska­ti­nant re­gio­ni­nę po­li­ti­ką.

So­cial­de­mo­kra­tui Juo­zui Ole­kui at­ro­do, kad re­gio­nų plė­trą ga­li­ma spar­tin­ti ki­tais bū­dais. „Jei­gu ma­žiau cen­tra­li­zuo­tu­me vals­ty­bės įstai­gas ir pa­lik­tu­me jas re­gio­nuo­se, ti­krai ga­lė­tu­me su­stip­rin­ti re­gio­nus“, – dės­tė jis.

Vie­no pa­sta­to idė­ja

Anks­čiau S. Skver­ne­lis yra už­si­mi­nęs, kad mi­nis­te­ri­jų pert­var­ka ga­lė­tų ne­ap­si­ri­bo­ti tik po­ros jų per­kraus­ty­mu į Kau­ną. Bū­ta svars­ty­mų sos­ti­nė­je vei­kian­čias mi­nis­te­ri­jas su­kel­ti į vie­ną pa­sta­tą. Prem­je­ro tei­gi­mu, tai esą leis­tų Vy­riau­sy­bei su­tau­py­ti lė­šų – bū­tų at­si­sa­ko­ma da­lies dar­buo­to­jų, taip pat bran­gių pa­sta­tų, ku­rių ver­tę le­mia jų vie­ta ir pa­vel­do­sau­gi­nės sa­vy­bės, bet ne pra­ktiš­ku­mas ir pa­to­gu­mas.

LVŽS už­mo­jai iš­kel­ti dvi mi­nis­te­ri­jas į lai­ki­ną­ją sos­ti­nę nuo pat pra­džių su­lau­kė ir ne­ma­žai kri­ti­kos. Kai ku­rie po­li­ti­kai at­krei­pė dė­me­sį, kad toks spren­di­mas vals­ty­bei bū­tų ža­lin­gas tiek fi­nan­siš­kai, tiek geo­po­li­ti­niu as­pek­tu. Kon­ser­va­to­riaus Ar­vy­do Anu­šaus­ko nuo­mo­ne, mė­gi­ni­mai per­kel­ti mi­nis­te­ri­jas, pir­miau­sia Že­mės ūkio, ne­pa­vyk­da­vo dėl pa­pras­tos prie­žas­ties: val­dy­mo iš­lai­das toks su­ma­ny­mas pa­di­din­tų 4–5 mln. eu­rų ir dar dau­giau. „Iš­va­da pa­pras­ta – de­šim­čių mi­li­jo­nų taš­ky­mas kaž­kie­no nau­dai (kas biu­rų pa­sta­tus sta­to Kau­ne, kie­no įmo­nė?) ar­ba vi­siš­kai bep­ras­miš­kai. O svar­biau­sia – pa­trau­kia­ma da­lis vals­ty­bės val­džios iš sos­ti­nės. Geo­po­li­ti­nia­me kon­teks­te tai at­ro­do opor­tu­nis­tiš­kai ir an­ti­kons­ti­tu­ciš­kai. Ge­riau rim­tai gal­vo­tų, kaip biu­ro­kra­ti­ją su­ma­žin­ti“, – tei­gė A. Anu­šaus­kas.