„Valstiečių“ nuomonių kaita tampa tradicija
Pir­mą dar­bo mė­ne­sį val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) jau ne kar­tą at­si­trau­kė nuo pa­čios teik­tų pa­siū­ly­mų. Apž­val­gi­nin­kai įspė­ja, kad at­ei­ty­je to­kie veiks­mai ga­li at­si­liep­ti šios par­ti­jos po­pu­lia­ru­mui. „Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis tvir­ti­na, kad kiek­vie­nas jo par­ti­jos at­si­trau­ki­mas tu­ri lo­giš­ką pa­aiš­ki­ni­mą. „Mes ne­kei­čia­me nuo­mo­nės. Tik nu­ke­lia­me spren­di­mų pri­ėmi­mą, nes šiuo me­tu tam pri­trūks­ta po­li­ti­nės va­lios“, – sa­kė jis.

Va­kar par­em­tas Sei­mo spren­di­mas pus­me­čiui pra­tęs­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tos cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui ga­lio­ji­mą, prieš dvi sa­vai­tes nu­skam­bė­jęs su­ti­ki­mas at­si­sa­ky­ti emb­rio­nų šal­dy­mo drau­di­mo svars­tant Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą, pa­siū­ly­mas at­šauk­ti ne­se­niai pa­teik­tą il­ga­lai­kį ket­ve­rių me­tų al­ko­ho­lio ak­ci­zų di­di­ni­mo pla­ną – tai vos ke­li pa­sta­ro­jo mė­ne­sio LVŽS žings­niai at­si­trau­kiant nuo gar­siai dek­la­ruo­tų re­for­mų idė­jų.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio ma­ny­mu, si­tua­ci­ja, kai nau­jo­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos ly­de­riai iš pra­džių pa­tei­kia pa­siū­ly­mus, bet ne­tru­kus jų at­si­sa­ko, kar­tais at­ro­do ko­miš­kai. „A­ki­vaiz­du, jog R. Kar­baus­kis ir jo ko­man­da ne­tu­ri rim­tos dar­bo Sei­me pa­tir­ties, be to, ne­sup­ran­ta, kad dis­ku­si­ja dėl vie­nos ar ki­tos prob­le­mos ne tik pri­va­lo­ma – be jos ne­įma­no­mi ra­cio­na­lūs spren­di­mai. Pir­mie­ji jų pa­siū­ly­mai, ku­rių vė­liau at­si­sa­ky­ta, nu­skam­bė­jo kaip rin­ki­mų kam­pa­ni­jos te­zės, iš­kel­tos be svars­ty­mo Sei­me, be rim­tų dis­ku­si­jų, ir na­tū­ra­lu, kad pa­skui nuo jų te­ko at­si­trauk­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Spren­di­mai pri­ima­mi bėgte

LVŽS ly­de­rio R. Kar­baus­kio tei­gi­mu, ati­dė­ti pri­nci­pi­nius pa­siū­ly­mus jam ir bend­ra­žy­giams pa­sta­ruo­ju me­tu ten­ka, nes par­ti­jai pri­stin­ga lai­ko vi­suo­me­nei pa­aiš­kin­ti su­ma­ny­mų es­mę. „Jei­gu bū­tų lai­ko pa­aiš­kin­ti, ką siū­lo­me, šian­dien nie­kam nė min­tis ne­kil­tų, kad idė­jos nė­ra tei­sin­gos. Bet yra kaip yra. Kai rei­kia pri­im­ti spren­di­mus per ke­lias die­nas, mes bė­ga­me, ban­do­me tai­sy­ti tai, ko ki­tos val­džios ne­su­ge­bė­jo pa­da­ry­ti per 26 me­tus, ir pa­skui dar su­lau­kia­me pre­ten­zi­jų, kad kei­čia­me spren­di­mus. Tai­gi mes nak­ti­mis juos pri­ima­me, o ry­te iš­girs­ta­me ko­men­ta­rus ir juos ver­ti­na­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ kal­bė­jo R. Kar­baus­kis.

Taip esą įvy­ko su va­kar Sei­mo pa­tvir­tin­tu PVM leng­va­tos šil­dy­mui pra­tę­si­mo pro­jek­tu. LVŽS de­le­guo­to prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė siū­lė šios leng­va­tos at­si­sa­ky­ti kaip so­cia­liai ne­tei­sin­gos, tam pri­ta­rė ir Sei­mo LVŽS frak­ci­ja, ta­čiau pa­skui „vals­tie­čiai“ kar­tu su par­la­men­ta­rais bal­sa­vo dėl pro­jek­to ją pra­tęs­ti.

„Bu­vo aiš­ku, kad tą spren­di­mą sa­vi­val­dy­bės ren­gė­si boi­ko­tuo­ti, to­dėl jo ne­bu­vo ga­li­ma pri­im­ti. Tai bū­tų dis­kre­di­ta­vę ir val­džią sa­vai­me, ir tei­sin­gą spren­di­mą. Bet mes aiš­kiai pa­sa­ko­me: tai pa­sku­ti­nis kar­tas, kai pra­tę­sia­me leng­va­tą. Kas bir­že­lio mė­ne­sį pa­ban­dys vėl teik­ti tuos pa­čius pa­siū­ly­mus, su­si­durs su vi­sos vi­suo­me­nės pa­sip­rie­ši­ni­mu, nes mes da­bar tu­ri­me pu­sę me­tų pa­siū­ly­mo nau­dai iš­aiš­kin­ti“, – dės­tė R. Kar­baus­kis.

Ly­gi­no su Žal­gi­rio mūšiu

Prieš ke­lias die­nas „vals­tie­čiai“ pra­ne­šė at­si­sa­kan­tys anks­tes­nių ke­ti­ni­mų pa­tvir­tin­ti il­ga­lai­kį ket­ve­rių me­tų al­ko­ho­lio ak­ci­zų di­di­ni­mo pla­ną, nors ir to­liau sie­kia ki­tą­met pa­di­din­ti alaus bei vy­no ak­ci­zus. Anks­čiau jie tei­gė, kad įgy­ven­di­nus ket­ve­rių me­tų pla­ne nu­ma­ty­tus pa­kei­ti­mus 2020 me­tais vi­sų gė­ri­mų ak­ci­zas bū­tų 18 cen­tų už 1 laips­nį vie­na­me li­tre – da­bar taip nu­sta­to­mas tik alaus ak­ci­zas. Kaip vie­šai sa­kė LVŽS at­sto­vau­jan­tis Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­sys Ja­ke­liū­nas, il­ga­lai­kis su­ma­ny­mas su­stab­dy­tas, at­siž­vel­gus į prieš­ta­rin­gą ki­tų po­li­ti­kų bei vers­lo at­sto­vų reak­ci­ją, to­dėl „vals­tie­čiai“ esą vi­sus at­ei­nan­čius me­tus ste­bės tiek vi­daus rin­ką, tiek ten­den­ci­jas kai­my­nė­se ša­ly­se ir, api­bend­ri­nę duo­me­nis, pa­teiks sa­vo siū­ly­mus.

Mė­ne­sio pra­džio­je LVŽS at­si­trau­kė ir nuo anks­čiau dek­la­ruo­to su­ma­ny­mo, tai­sant Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą, užd­raus­ti emb­rio­nų šal­dy­mą. R. Kar­baus­kis tuo me­tu taip pat tei­gė, kad šį pa­siū­ly­mą at­sii­ma, nes vi­suo­me­nė ne­pa­kan­ka­mai in­for­muo­ta apie su­ma­ny­mo es­mę, to­dėl ta link­me bus dir­ba­ma.

Dar vie­na ne­įgy­ven­din­ta idė­ja – per rin­ki­mus „vals­tie­čių“ da­ly­tas pa­ža­das, at­sis­pin­din­tis ir šios po­li­ti­nės jė­gos pa­grin­du su­for­muo­tos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, – iki at­ei­nan­čių me­tų lie­pos vi­du­ti­niš­kai 40 eu­rų pa­di­din­ti pen­si­jas. Prieš ke­lias sa­vai­tes prem­je­ras S. Skver­ne­lis par­eiš­kė, kad to­kiam pen­si­nin­kų gy­ve­ni­mo ge­ri­ni­mui nė­ra lė­šų, to­dėl nuo sau­sio 1-osios pen­si­jos di­dės vi­du­ti­niš­kai 20 eu­rų.

R. Kar­baus­kis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad vi­si šie spren­di­mai grin­džia­mi pra­gma­ti­niais su­me­ti­mais. „Per Žal­gi­rio mū­šį lie­tu­viai vie­nu me­tu at­si­trau­kė, bet tai pa­dė­jo lai­mė­ti ko­vą. Mums taip pat rei­kia la­bai pra­gma­tiš­kai skai­čiuo­ti, at­siž­velg­ti į ap­lin­ky­bes. Kar­tais ten­ka at­si­trauk­ti, kad at­ei­ty­je įgy­ven­din­tum sa­vo sie­kius, nes ką gi pa­siek­si už­sis­py­ręs“, – aiš­ki­no jis.

Dis­ku­tuo­ti se­ka­si sunkiai

Ko­mu­ni­ka­ci­jos agen­tū­ros „Bo­sa­no­va“ di­rek­to­riaus Kris­ti­no Tau­ka­či­ko ma­ny­mu, LVŽS jau tu­rė­tų su­pras­ti, kad vie­nas da­ly­kas yra rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu da­ly­ti pa­ža­dai, o ki­tas – rea­lus dar­bas juos įgy­ven­di­nant. „Ža­dė­ti la­bai leng­va, pa­da­ry­ti su­nku, to­dėl LVŽS su­si­du­ria su kliū­ti­mis, ku­rių ne­si­ti­kė­jo, taip pat su vi­suo­me­nės nuo­mo­ne, ku­rią anks­čiau rei­kė­jo at­spin­dė­ti ir jai pri­tar­ti, o da­bar ten­ka ir po­le­mi­zuo­ti. Ka­dan­gi dis­ku­tuo­ti su vi­suo­me­ne „vals­tie­čiai“ kol kas tik pra­de­da, na­tū­ra­lu, kad jiems bent iš pra­džių su­nkiai se­ka­si“, – kal­bė­jo vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas.

Jo tei­gi­mu, LVŽS veik­lą ap­sun­ki­na ir itin skir­tin­gos ap­link ją su­si­bū­ru­sių žmo­nių pa­žiū­ros bei nuo­sta­tos. „Tai skir­tin­go iš­si­la­vi­ni­mo, skir­tin­gų pa­žiū­rų, pa­tir­ties žmo­nės. Nuo­mo­nių par­ti­jo­je la­bai daug, juk net pa­grin­di­niai ly­de­riai S. Skver­ne­lis ir R. Kar­baus­kis reiš­kia skir­tin­gas po­zi­ci­jas tiek dėl pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo, tiek dėl PVM leng­va­tos, tiek ki­tais klau­si­mais. Jie tų skir­tu­mų ne tik ne­sle­pia – kar­tais su­si­da­ro įspū­dis, kad net ne­si­ren­gia po­zi­ci­jų de­rin­ti, ban­do pa­teik­ti, jog tai na­tū­ra­lu“, – kal­bė­jo K. Tau­ka­či­kas.

Po­li­to­lo­go L. Bie­li­nio ma­ny­mu, nuo­lat be­si­kei­čian­ti LVŽS po­zi­ci­ja ver­ty­bi­niais klau­si­mais at­ei­ty­je ga­li pa­keis­ti ir jos rin­kė­jų po­žiū­rį. „Kol kas žmo­nės „vals­tie­čiais“ pa­si­ti­ki avan­su. Bet jei­gu to­kia si­tua­ci­ja tę­sis to­liau, tai ga­li at­si­liep­ti šios par­ti­jos ver­ti­ni­mams, nors kol kas jie ky­la į vir­šų“, – aiš­ki­no moks­li­nin­kas.