„Valstiečių“ lyderis mes pirštinę konservatorei
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris (LVŽS) Ra­mū­nas Kar­baus­kis į Sei­mą ap­sisp­ren­dė kan­di­da­tuo­ti Aukš­tai­ti­jos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Vie­na rim­čiau­sių jo kon­ku­ren­čių Pa­ne­vė­žio ra­jo­ną api­man­čio­je apy­gar­do­je bus kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vie­nė.

Pa­sku­ti­nes va­lan­das Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­tį Sau­lių Skver­ne­lį su­vi­lio­jęs drau­ge siek­ti Sei­mo man­da­to R. Kar­baus­kis pa­skel­bė ne­bū­siąs vien tik rin­ki­mų są­ra­šo puo­šme­na.

Ne­no­rė­da­mas kon­ku­ruo­ti su sa­vo pa­va­duo­to­ja par­la­men­ta­re Ri­ma Baš­kie­ne, dėl man­da­to tra­di­ciš­kai ko­vo­sian­čia Šiau­lių aps­kri­ty­je, R. Kar­baus­kis pa­si­rin­ko Pa­ne­vė­žio ra­jo­ną. „Svars­ty­da­mas ga­li­mus pa­si­rin­ki­mus, nu­spren­džiau pri­im­ti Pa­ne­vė­žio ra­jo­no me­ro Po­vi­lo Ža­gu­nio kvie­ti­mą kan­di­da­tuo­ti Aukš­tai­ti­jos apy­gar­do­je bei tap­ti Pa­ne­vė­žio ra­jo­no gy­ven­to­jų at­sto­vu Sei­me. Ger­biu ir ver­ti­nu vi­sus ga­li­mus kon­ku­ren­tus rin­ki­muo­se, lin­kiu jiems ir sau po­zi­ty­vios bei mo­ra­li­nė­mis ver­ty­bė­mis grįs­tos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos“, – por­ta­lui pa­nskliau­tas.lt sa­kė R. Kar­baus­kis.

P. Ža­gu­nis – LVŽS at­sto­vas. Kol kas ne­skel­bia­ma, ar rei­tin­gų vir­šū­nė­se ka­ra­liau­jan­tis S. Skver­ne­lis bus tik LVŽS są­ra­še (gal net pir­ma­sis nu­me­ris), ar dėl vie­tos Sei­me ko­vos ir vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Šio­mis die­no­mis pa­skelb­ta, kad su R. Kar­baus­kio par­ti­ja rin­ki­muo­se da­ly­vaus ir bu­vęs il­ga­me­tis kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis.