„Valstiečių“ kryžkelė: kairė ar dešinė
Į tuos pa­čius rin­kė­jus be­si­tai­kan­čių Ra­mū­no Kar­baus­kio „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų ko­va kas­dien tam­pa vis ar­šes­nė: po­li­ti­nės par­ti­jos svai­do­si abi­pu­siais prie­kaiš­tais vie­šo­jo­je erd­vė­je, kon­ku­ruo­ja dėl tų pa­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų par­amos. Tei­gia­ma, kad šią si­tua­ci­ją ska­ti­na R. Kar­baus­kio ap­sisp­ren­di­mas glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti su de­ši­nio­sio­mis jė­go­mis, nors vie­šu­mo­je to­kių su­si­ta­ri­mų kra­to­ma­si.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę tarp vers­li­nin­ko R. Kar­baus­kio va­do­vau­ja­mos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) blyk­čio­jo žai­bai. Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus vy­riau­sia­sis kon­sul­tan­tas prof. Rai­mun­das Lo­pa­ta vie­šai pub­li­kuo­ta­me ko­men­ta­re iš­sa­kė abe­jo­nes tiek „vals­tie­čių“ po­li­ti­niais sie­kiais, tiek šios par­ti­jos ly­de­rio vers­lo pri­nci­pais.

Dar įdo­mes­nė si­tua­ci­ja su­sik­los­tė Kau­ne: ir so­cial­de­mo­kra­tai, ir „vals­tie­čiai“, ne vie­ną mė­ne­sį de­rė­ję­si dėl šį mies­tą val­dan­čio me­ro Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio su­bur­to vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to „Vie­nin­gas Kau­nas“ par­amos, tu­rė­jo pa­si­ten­kin­ti komp­ro­mi­su – vi­suo­me­ni­nin­kai par­ems abi par­ti­jas, o už tai į sa­vo rin­ki­mų są­ra­šus jos įtrauks po du me­ro ša­li­nin­kus.

„Tai ne­bu­vo drau­giš­kas LSDP ir LVŽS su­si­ta­ri­mas. Tai bu­vo kon­ku­ren­ci­ja, ku­ri, kaip vi­sa be­sik­los­tan­ti si­tua­ci­ja, ga­li bū­ti tam ti­kro LVŽS ir šiuo me­tu opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) san­do­rio dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­sek­mė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė R. Kar­baus­kiui ar­ti­mas šal­ti­nis LVŽS.

Ne­ina prieš konservatorius

Kal­bas dėl R. Kar­baus­kio ir kon­ser­va­to­rių su­si­ta­ri­mų kurs­to LVŽS ly­de­rio ne­ti­kė­tas spren­di­mas kan­di­da­tuo­ti į Sei­mą ne­be Aukš­tai­ti­jos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, kaip bu­vo nu­ma­tęs anks­čiau, bet pa­si­rink­ti ku­rią nors Kau­no apy­gar­dą. Kaip ži­no­ma, šiais me­tais bū­ti iš­rink­ta į Sei­mą Aukš­tai­ti­jo­je sieks vie­na TS-LKD ly­de­rių Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, ku­riai R. Kar­baus­kis bū­tų su­da­ręs tie­sio­gi­nę kon­ku­ren­ci­ją.

Be to, „vals­tie­čių“ ved­lys „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no Kau­ne ne­ke­ti­nan­tis var­žy­tis su kon­ser­va­to­rių pir­mi­nin­ku Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu, ku­ris kan­di­da­tuos Cen­tro-Ža­lia­kal­nio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. R. Kar­baus­kio tei­gi­mu, jis lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad TS-LKD pir­mi­nin­kas tu­ri bū­ti Sei­me, to­dėl kur­ti in­tri­gų ir su juo var­žy­tis ne­ke­ti­na.

Vis dėl­to R. Kar­baus­kis ne­igė kal­bas apie ga­li­mus su­si­ta­ri­mus su kon­ser­va­to­riais. „Ma­no spren­di­mą kan­di­da­tuo­ti Kau­ne lė­mė vi­sai ki­ti mo­ty­vai. Kai mū­sų są­ra­šo ly­de­ris Sau­lius Skver­ne­lis ap­sisp­ren­dė rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti Vil­niu­je, rei­kė­jo stip­rin­ti po­zi­ci­jas Kau­ne. Be to, Aukš­tai­ti­jo­je mes tu­ri­me la­bai stip­rią kan­di­da­tę – Guo­dą Bu­ro­kie­nę, Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kę. Pa­si­do­mė­ję, kas ji to­kia ir ką vei­kia, pui­kiai su­pra­si­te, kad R. Juk­ne­vi­čie­nei ne tik ne­pa­leng­vė­jo dėl ma­no pa­si­trau­ki­mo – jai kaip tik bus dar su­nkiau“, – aiš­ki­no jis.

Gra­vi­ta­ci­ja į dešinę

TS-LKD ly­de­ris G. Lands­ber­gis taip pat tvir­ti­no, kad „jo­kio for­ma­laus po­kal­bio“ dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo per rin­ki­mus su LVŽS ne­bu­vo. Ta­čiau, kon­ser­va­tio­riaus tei­gi­mu, į R. Kar­baus­kio bu­ria­mą or­ga­ni­za­ci­ją iš tie­sų yra pe­rė­ję žmo­nių, anks­čiau glau­džiai sie­tų su de­ši­niai­siais. „Tai ga­li leis­ti da­ry­ti prie­lai­dą, kad tie žmo­nės iš­lai­kė ir tam ti­krus ry­šius, ir tam ti­kras sim­pa­ti­jas mū­sų kryp­čiai. Tai­gi nuo­sai­ki gra­vi­ta­ci­ja į mū­sų pu­sę ga­li bū­ti. Bet tarp par­ti­jų va­do­vy­bių di­de­lių su­si­ta­ri­mų ti­krai dar nė­ra bu­vę“, – kal­bė­jo G. Lands­ber­gis.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris „Lie­tu­vos ži­nioms“ ne­nei­gė, kad glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti TS-LKD bei LVŽS ga­lė­tų po Sei­mo rin­ki­mų, jei­gu jie šioms par­ti­joms bū­tų sėk­min­gi. Tuo me­tu R. Kar­baus­kis at­ei­ty­je ne­si­pur­to ir kon­tak­tų su so­cial­de­mo­kra­tais, ku­riuos da­bar kal­ti­na „sup­la­nuo­tu pur­vo py­li­mu“ ant jo at­sto­vau­ja­mos po­li­ti­nės jė­gos. „Mū­sų elek­to­ra­tai stip­riai sie­ja­si – gal dėl to so­cial­de­mo­kra­tai mus da­bar taip puo­la? Bet dėl to ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad po rin­ki­mų su jais ti­krai ne­dirb­si­me. Ga­li ne­bū­ti dau­giau su kuo dirb­ti“, – kal­bė­jo jis.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) pro­fe­so­riaus To­mo Ja­ne­liū­no tei­gi­mu, tai, kad „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai vie­ni ki­tų „ne­nu­ra­šo“, ro­do ir pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­skam­bė­jęs pra­ne­ši­mas apie abie­jų par­ti­jų už­si­ti­krin­tą` „Vie­nin­go Kau­no“ par­amą. „So­cial­de­mo­kra­tai, kaip ir kon­ser­va­to­riai, į LVŽS žiū­ri kaip į po­ten­cia­lius par­tne­rius po rin­ki­mų. R. Kar­baus­kis ne kar­tą mi­nė­jo, kad ga­lė­tų svars­ty­ti koa­li­ci­ją ar su vie­nais, ar su ki­tais, ar net su abiem par­ti­jo­mis, nes, pa­sak jo, Vy­riau­sy­bę tu­rė­tų for­muo­ti „pro­fe­sio­na­lai“. Si­tua­ci­ja Kau­ne ga­li reikš­ti, kad so­cial­de­mo­kra­tai jau da­bar pla­nuo­ja bū­si­mą­ją są­jun­gą su LVŽS“, – kal­bė­jo moks­li­nin­kas.

Da­li­jo­si visuomenininkus

Bent kol kas „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų san­ty­kiai iš­oriš­kai at­ro­do la­biau įtemp­ti nei drau­giš­ki. Šios par­ti­jos kiek­vie­na į sa­vo pu­sę įnir­tin­gai ban­do per­vi­lio­ti kuo dau­giau po­ten­cia­lių rė­mė­jų, pir­miau­sia – už­si­ti­krin­ti vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų, at­ski­ruo­se mies­tuo­se bei ra­jo­nuo­se sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių per pra­ėju­siais me­tais vy­ku­sius sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mus, par­amą. R. Kar­baus­kis, kal­bė­da­mas su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“, gy­rė­si, kad po LVŽS spar­nu jau su­si­bū­rė „be­veik vi­sų“ vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų at­sto­vai. „O so­cial­de­mo­kra­tai ti­kriau­siai tik tuos du žmo­nes iš „Vie­nin­go Kau­no“ tu­ri“, – tei­gė jis.

„Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių LVŽS tei­gi­mu, ir šio­je par­ti­jo­je si­tua­ci­ja yra kiek ki­to­kia, nei ban­do pa­pa­sa­ko­ti par­ti­jos ly­de­ris. Esą R. Kar­baus­kis iš tie­sų bend­ra­vo su dau­ge­lio vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų at­sto­vais, bet tik ne­dau­ge­lis jų yra ap­sisp­ren­dę su­kti į Sei­mą su šia jė­ga.

Tai, kad de­ra­si su LVŽS, pa­tvir­ti­no par­la­men­ta­ras Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, va­do­vau­jan­tis vi­suo­me­ni­niam ju­dė­ji­mui „Už Šiau­lius“. Su juo pas „vals­tie­čius“ ei­tų dar trys ju­dė­ji­mo žmo­nės, bet ar jie vi­si at­si­durs rin­ki­mų į Sei­mą są­ra­še, kol kas ne­aiš­ku. Ko­vo­ti dėl Sei­mo man­da­to vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je V. Si­mu­li­kas ža­da sa­va­ran­kiš­kai.

Tuo pa­čiu ke­liu ap­sisp­ren­dė su­kti ir par­la­men­ta­ras Po­vi­las Urb­šys, dar ne­se­niai lai­ky­tas vie­nu pa­grin­di­nių LVŽS bei vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo ini­cia­to­rių. „Vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je kel­siu pats sa­ve – no­riu iš­sau­go­ti pri­vi­le­gi­ją bū­ti pri­klau­so­mas tik nuo rin­kė­jų. Ar da­ly­vau­siu LVŽS dau­gia­man­da­ti­nia­me są­ra­še, ap­sisp­rę­siu, kai bus pa­tvir­tin­ta ga­lu­ti­nė par­ti­jos prog­ra­ma. Man la­bai svar­bu, ko­kios ver­ty­bės jo­je bus įra­šy­tos“, – tei­gė jis.

Kol kas di­džiau­sias ne­ma­lo­nu­mas abi kon­ku­ruo­jan­čias jė­gas iš­ti­ko Aly­tu­je. Tiek „vals­tie­čių“, tiek LSDP, sie­ku­sių mies­tui va­do­vau­jan­čio Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus, iš­kel­to vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to „A­ly­taus pi­lie­čiai“, par­amos, ne­nu­džiu­gi­no ži­nia, kad di­de­lę įta­ką mies­te tu­rin­tis po­li­ti­kas sa­vo sim­pa­ti­jas dek­la­ra­vo čia kan­di­da­tuo­ti be­si­ren­gian­čiam Dar­bo par­ti­jos at­sto­vui Kęs­tu­čiui Dauk­šiui. Bū­tent jo skra­ju­tes puo­šia V. Gri­ga­ra­vi­čiaus pa­gy­ri­mas.

LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas par­la­men­ta­ras Al­gir­das Sy­sas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad so­cial­de­mo­kra­tai dėl vi­suo­me­ni­nin­kų su „vals­tie­čiais“ ne­kon­ku­ruo­ja. „LVŽS, nors jiems toks api­bū­di­ni­mas ne­pa­tin­ka, yra nau­ja „gel­bė­to­jų“ ko­man­da, ku­ri kaip siurb­lys su­siur­bia vi­sus, ku­rie po­li­ti­nė­je or­bi­to­je skrai­do pa­vie­niui. Taip pat ver­ti­nu jų ga­li­mus san­ty­kius su kon­ser­va­to­riais – ne­krei­piu į tai dė­me­sio. Pir­miau­sia rei­kia dirb­ti pa­tiems, lai­mė­ti rin­ki­mus, o pa­skui dai­ry­tis, ką pa­kvies­ti kal­bė­tis. Rin­ki­mai – lyg fut­bo­las, rei­kia žais­ti vi­su pa­jė­gu­mu, lai­mė­ti, nes iš­anks­ti­niai su­si­ta­ri­mai nie­ko ne­ver­ti“, – kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tas.