„Valstiečių“ ir Dovilės Šakalienės požiūris į žiniasklaidą nesutapo
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja (LVŽS) Sei­me in­for­ma­vo, kad tri­jų frak­ci­jos na­rių pa­teik­tos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos yra šių Sei­mo na­rių as­me­ni­nė nuo­mo­nė ir ne­ats­pin­di frak­ci­jos po­zi­ci­jos.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga vi­sa­pu­siš­kai pa­lai­ko žo­džio lais­vės pri­nci­pą ir vie­ną pa­grin­di­nių jo ga­ran­tų – ne­prik­lau­so­mą ži­niask­lai­dą, tei­gia­ma šios par­ti­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, iš­gir­du­si apie siū­ly­mus ini­ci­juo­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų įpa­rei­go­ta ne ma­žiau nei pu­sė­je skel­bia­mo tu­ri­nio nu­ro­dy­ti tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją, at­si­ri­bo­ja nuo šios vie­šai pa­skli­du­sios in­for­ma­ci­jos. Šis siū­ly­mas dėl cen­zū­ros ne­bu­vo dis­ku­tuo­tas ar de­rin­tas frak­ci­jo­je, tad tai tu­ri bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip šių tri­jų siū­liu­sių Sei­mo na­rių nuo­mo­nė, o ne vi­sos frak­ci­jos spren­di­mas. LVŽS bend­ru su­ta­ri­mu cen­zū­ros jo­kiai ži­niask­lai­dos prie­mo­nei ti­krai tai­ky­ti ne­ža­da“, – sa­kė frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Pre­zi­den­tė va­di­na nesusipratimu

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­su­sip­ra­ti­mu va­di­na pa­tai­sas, ku­rios įpa­rei­go­tų ži­niask­lai­dą, kad bent pu­sę tu­ri­nio su­da­ry­tų po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja.

„Tai – ne­su­sip­ra­ti­mas. Cen­zū­ros lai­kai bai­gė­si prieš 27 me­tus“, – D.Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ją BNS per­da­vė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Nu­ste­bo dėl kritikos

Sei­mo na­rė „vals­tie­tė“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė sa­ko esan­ti nu­ste­bu­si, ko­kį re­zo­nan­są su­kė­lė jos siū­ly­mas įpa­rei­go­ti ži­niask­lai­dą, kad bent pu­sę tu­ri­nio tu­rė­tų su­da­ry­ti po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja, ir ža­da at­siim­sian­ti pa­tai­sas, jei jos su­lauks tik pa­sip­rie­ši­ni­mo.

Par­la­men­ta­rė aiš­ki­na ne­no­rin­ti cen­zū­ruo­ti ži­niask­lai­dos, tik su­da­ry­ti są­ly­gas dau­giau dė­me­sio skir­ti po­zi­ty­viems da­ly­kams. Kar­tu ji aiš­ki­no, kad pa­tai­sas pa­tei­kė no­rė­da­ma už­bėg­ti už akių ban­dy­mams kur kas griež­čiau ri­bo­ti ži­niask­lai­dą, o to­kių kal­bų sa­ko gir­din­ti Sei­me. Ta­čiau ne­įvar­di­na, nei ko­kie tai siū­ly­mai, nei kas jų au­to­riai, tik pa­ste­bi „ma­tan­ti to­kias ten­den­ci­jas“.

„Ži­niask­lai­dos cen­zū­ra yra ab­so­liu­čiai ne­igia­mas da­ly­kas ir žo­džio lais­vės ne­pro­por­cin­gas ri­bo­ji­mas bū­tų ab­so­liu­čiai ne­igia­mas da­ly­kas. Ši pa­tai­sa skir­ta tam, kad mes tu­rė­tu­mėm ba­lan­są tarp tei­gia­mos ir ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos. Aš ne­sa­kau, kad jūs tu­ri­te kaž­ko ne­ra­šy­ti ir juo­lab ne­no­riu ži­niask­lai­dai dik­tuo­ti tu­ri­nio. Ši­ta pa­tai­sa nė­ra skir­ta užd­raus­ti in­for­muo­ti apie ne­igia­mus reiš­ki­nius mū­sų vi­suo­me­nėj, nes mes tu­ri­me tu­rė­ti po­zi­ty­vios in­for­ma­ci­jos, nes ki­taip mū­sų vi­suo­me­nė iš es­mės jau­čia­si be­jė­gė, be­vil­tiš­ka“, – penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Pa­sak jos, vie­šo­ji erd­vė da­ro di­de­lė įta­ką vi­suo­me­nės psi­chi­kos svei­ka­tai, o Lie­tu­vo­je šie ro­dik­liai – itin pra­sti. „Es­mė ta, kad mū­sų vi­suo­me­nės psi­chi­kos svei­ka­tos ro­dik­liai la­bai pra­sti, o vie­nas iš la­bai svar­bių vi­suo­me­nės psi­chi­kos svei­ka­tą le­mian­čių veiks­nių – vie­šo­je erd­vė­je pa­tei­kia­mos ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos, „vio­lent me­dia“ (smur­to in­for­ma­ci­ja), kie­kis. Ma­nau, kad ši pa­tai­sa ga­lė­tų at­ver­ti du­ris ra­miai, ra­cio­na­liai ir moks­li­niais duo­me­ni­mis grįs­tai dis­ku­si­jai, ką mes ga­li­me pa­da­ry­ti, kad bū­tų dau­giau po­zi­ty­vios in­for­ma­ci­jos“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­rė.

„Aš la­bai no­riu to po­kal­bio, to bend­ra­dar­bia­vi­mo, bet jei iš ži­niask­lai­dos pu­sės ne­pa­vyks pa­siek­ti bend­ro su­pra­ti­mo, ko­dėl to rei­kia, jei no­ri­me su mū­sų vi­suo­me­nės psi­cho­lo­gi­niu ger­bū­viu pa­da­ry­ti kaž­ką ge­ro, jei tai bus vien tik pa­sip­rie­ši­ni­mas – aš at­siim­siu ši­tas pa­tai­sas, nes tiks­las nė­ra su­kel­ti ka­rą“, – kal­bė­jo D.Ša­ka­lie­nė.

D. Ša­ka­lie­nė: „Tai iš es­mės aš to­mis pa­tai­so­mis no­riu už­bėg­ti už akių ban­dy­mams ri­bo­ti ži­niask­lai­dą ir ati­da­ry­ti du­ris ra­miam su­si­ta­ri­mui.“

Taip pat ji sa­kė iš kai ku­rių ko­le­gų Sei­mo na­rių gir­din­ti „daug ra­di­ka­les­nių, sa­ky­čiau, la­bai gąs­di­nan­čių min­čių, ką čia rei­kė­tų da­ry­ti su ta ži­niask­lai­da“.

„Tai iš es­mės aš to­mis pa­tai­so­mis no­riu už­bėg­ti už akių ban­dy­mams ri­bo­ti ži­niask­lai­dą ir ati­da­ry­ti du­ris ra­miam su­si­ta­ri­mui, kaip mes ga­lė­tu­me pa­dė­ti ži­niask­lai­dai pro­por­cin­gai duo­ti tą in­for­ma­ci­ją, ša­lia tos ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos duo­ti dau­giau po­zi­ty­vios, ir kar­tu pa­dė­ti žur­na­lis­tams, ku­rie no­ri pra­neš­ti dau­giau tei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, ap­si­gin­ti prieš sa­vi­nin­kų sa­ky­mą, kad dau­giau „kli­kų“ (pa­spau­di­mų) ge­ne­ruo­ja, kai par­ašai, kad kaž­kam žar­nas pa­lei­do, o ne kai kai­mo švie­suo­lis su­bū­rė bend­ruo­me­nę“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rė.

Klau­sia­ma, ko­kius siū­ly­mus dėl ži­niask­lai­dos ri­bo­ji­mo ji gir­dė­jo iš ko­le­gų, ir ku­rių, D.Ša­ka­lie­nė at­sa­kė: „Aš jau ma­tau to­kias ten­den­ci­jas, (sa­ko­ma) kad ži­niask­lai­da el­gia­si kaip nors ne­tin­ka­mai, ją čia rei­kė­tų ap­ri­bo­ti ir taip to­liau. Aš sa­kau, gal mes ei­ki­me tuo ke­liu, ne ri­bo­ti, o pa­ska­tin­ti ga­li­my­bę duo­ti dau­giau po­zi­ty­vios in­for­ma­ci­jos“.

„Aš la­bai ti­kiuo­si, kad nė­ra ruo­šia­mi jo­kie ki­ti (pro­jek­tai), bet kal­bos ir ten­den­ci­jos yra. Sei­me yra įtam­pos ir iš ki­tos pu­sės, daug to­kio pyk­čio dėl to, kad ži­niask­lai­da tam ti­krus ne­igia­mus da­ly­kus la­bai ko­ky­biš­kai, tiks­liai ir la­bai at­vi­rai ir ties­mu­kai pra­ne­ša ir ra­por­tuo­ja. Aš ma­nau, kad jūs tai da­ro­te ge­rai ir rei­kia tai da­ry­ti“, – pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rė.

Pa­tei­kė pataisas

D.Ša­ka­lie­nė kar­tu su frak­ci­jos ko­le­go­mis Ze­no­nu Strei­ku­mi ir Ro­ber­tu Šark­nic­ku re­gis­tra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria ži­niask­lai­da bū­tų įpa­rei­go­ta ne ma­žiau nei pu­sė­je skel­bia­mo tu­ri­nio nu­ro­dy­ti tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.

Par­la­men­ta­rai siū­lo nu­sta­ty­ti, kad in­for­ma­vi­mo prie­mo­nės tu­ri­ny­je „tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tos pro­por­ci­jos tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos“. Pa­tai­so­mis nu­ma­to­ma, kad po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 50 pro­cen­tų vi­so tu­ri­nio, o po­zi­ty­vios ži­nios bū­tų pa­tei­kia­mos „in­for­ma­ci­nės prog­ra­mos pra­džio­je ar pir­muo­siuo­se lei­di­nio pus­la­piuo­se“.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai ini­ci­juo­ja įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų įpa­rei­go­ta ne ma­žiau nei pu­sė­je skel­bia­mo tu­ri­nio nu­ro­dy­ti tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.

Tai nu­ma­tan­čias Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas Sei­mo se­kre­to­ria­te re­gis­tra­vo „vals­tie­čiai“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas.

Par­la­men­ta­rai siū­lo nu­ma­ty­ti im­pe­ra­ty­vią nuo­sta­tą, kad in­for­ma­vi­mo prie­mo­nės tu­ri­ny­je „tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tos pro­por­ci­jos tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos“. Pa­tai­so­mis nu­ma­to­ma, kad po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 50 pro­cen­tų vi­so tu­ri­nio, o po­zi­ty­vios ži­nios bū­tų pa­tei­kia­mos „in­for­ma­ci­nės prog­ra­mos pra­džio­je ar pir­muo­siuo­se lei­di­nio pus­la­piuo­se“.

Ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos vy­ra­vi­mas po­li­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­na­luo­se ska­ti­na vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis, aiš­ki­na­ma pra­ne­ši­me.

Pro­jek­to ren­gė­jai pa­brė­žia, kad ži­niask­lai­da yra vie­nas svar­biau­sių in­for­ma­ci­jos šal­ti­nių apie val­džios ins­ti­tu­ci­jų dar­bą bei jo ver­ti­ni­mą, lai­ko­ma „de­mo­kra­ti­jos ga­ran­tu“, už­ti­kri­nan­čiu vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą apie jai svar­bius įvy­kius, for­muo­jan­čiu vi­suo­me­nės nuo­mo­nę bei kon­tro­liuo­jan­čiu val­džios ins­ti­tu­ci­jos veiks­mus. Tei­gia­ma, kad ko­rup­ci­jos skan­da­lai, val­džios par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mas bei ki­tos prob­le­mos nu­švie­čiant po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo ak­tua­li­jas itin daž­nai at­si­du­ria ži­niask­lai­dos aki­ra­ty­je, o tai ska­ti­na vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą.

„Nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos vy­ra­vi­mas po­li­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­na­luo­se ska­ti­na vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis ir nu­si­ša­li­ni­mą nuo po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo, taip pat ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­mis ir jo­se pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja“, – ini­cia­ty­vą aiš­ki­na par­la­men­ta­rai.

Pa­sak jų, ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis bei ži­niask­lai­da „daž­nai iš­au­ga dėl ne­sta­bi­lios eko­no­mi­nės si­tua­ci­jos vals­ty­bė­je, dėl per di­de­lio dė­me­sio ne­igia­mai in­for­ma­ci­jai“.

„Ta­čiau aki­vaiz­du, jog la­bai trūks­ta ko­ky­biš­kos in­for­ma­ci­jos, ku­ri leis­tų žmo­nėms įgy­ti dau­giau ži­nių ir in­for­ma­ci­jos apie po­li­ti­ko­je vyks­tan­čius pro­ce­sus, pvz., su­si­pa­žin­ti su rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čiais po­li­ti­kais, su­pras­ti val­džios svars­to­mus vi­suo­me­nei ak­tua­lius klau­si­mus ir pri­ima­mus spren­di­mus“, – ar­gu­men­tus iš­sa­ko po­li­ti­kai.

Vie­nas pro­jek­to ini­cia­to­rių R.Šark­nic­kas sa­ko, kad pa­grin­di­nė pro­jek­to su­ma­ny­to­ja bu­vo D.Ša­ka­lie­nė, o pro­jek­tas su­lau­kė dis­ku­si­jų ir tarp pa­čių ren­gė­jų. Jis pa­ti­ki­no, kad dar penk­ta­die­nį ini­cia­ty­va bus tai­so­ma aiš­kiau nu­ro­dant, kas yra ne­igia­ma in­for­ma­ci­ja.

„Jei pro­jek­tas įne­šė tam ti­kro ne­ri­mo dėl kaž­ko­kių ap­ri­bo­ji­mų, tai apie tai kal­bos net nė­ra ir ne­ga­li bū­ti – ži­niask­lai­da tu­ri bū­ti lais­va, kaž­ko­kių rė­mų nu­sta­ti­nė­ti ne­ga­li­ma. Kal­ba­me apie psi­cho­lo­gi­nius da­ly­kus: apie nu­žu­dy­tus, apie žu­dy­mus, kad ta ne­ga­ty­vi in­for­ma­ci­ja, ku­ri iš­ti­sai plau­kia, vei­kia ne­igia­mai vai­kus, jau­ni­mą , nes tas am­žius yra la­biau­siai pa­žei­džia­mas“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Jis sa­ko pats as­me­niš­kai siū­ly­sian­tis su­siau­rin­ti „nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos“ apib­rė­ži­mą iki smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų, sa­vi­žu­dy­bių ap­ra­šy­mo. Kar­tu jis pa­brė­žia, kad pa­na­šius ap­ri­bo­ji­mus tai­ko ir ki­tos Eu­ro­pos vals­ty­bės, iš jų pa­mi­nė­jo Da­ni­ją.

Šiuo me­tu Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas ne­nu­ma­to prie­vo­lės dėl tei­gia­mos in­for­ma­ci­jos skel­bi­mo.

„Bet mes bū­ti­nai tvar­ky­si­me tą da­ly­ką, ne­ga­li­me to leis­ti. Iš­siaiš­kin­si­me, su­dė­lio­si­me tuos da­ly­kus, kad ne­bū­tų nei vie­nai, nei ki­tai pu­sei blo­gai, nes in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti aiš­ki, in­for­ma­ty­vi“, – aiš­ki­no R.Šark­nic­kas.

Šiuo me­tu Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas ne­nu­ma­to prie­vo­lės dėl tei­gia­mos in­for­ma­ci­jos skel­bi­mo, bet nu­sta­to pa­grin­di­nius pri­nci­pus ži­niask­lai­dai skel­biant in­for­ma­ci­ją gerb­ti žmo­gaus pri­va­tu­mą, sau­go­ti ne­pil­na­me­čius nuo ne­igia­mos, ypač smur­ti­nio, por­nog­ra­fi­nio po­bū­džio, ža­lin­gus įpro­čius ska­ti­nan­čios in­for­ma­ci­jos, įpa­rei­go­ja ne­mi­nė­ti as­mens duo­me­nų skel­biant apie sa­vi­žu­dy­bes. Ži­niask­lai­dai tai­ko­mas Lie­tu­vos vi­suo­me­nes in­for­ma­vi­mo eti­kos ko­dek­sas nu­ma­to drau­di­mą skelb­ti su sa­vi­žu­dy­be ar ban­dy­mu nu­si­žu­dy­ti su­si­ju­sią vaiz­di­nę me­džia­gą, ne­nu­ro­dy­ti sa­vi­žu­dy­bės ar mė­gi­ni­mo nu­si­žu­dy­ti bū­do an­traš­tė­se bei anon­suo­se ir veng­ti sa­vi­žu­dy­bių ska­ti­ni­mo vi­suo­me­nė­je.