„Valstiečių“ idėjos trykšta fontanu
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos at­sto­vai ne­si­liau­ja ste­bin­ti sa­vo in­cia­ty­vo­mis. Nau­jau­sia jų – užd­raus­ti rū­ky­ti ša­lia Sei­mo, kaip ir anks­te­nės, pa­ty­rė fias­ko.

Tik pra­dė­jo slūg­ti dė­me­sys LVŽS frak­ci­jos na­rės Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės ži­niask­lai­dos to­bu­li­ni­mo pro­jek­tams, o „vals­tie­čiai“ jau su­bran­di­no ki­tą min­tį. Svei­kos gy­ven­se­nos ša­li­nin­kas Da­rius Ka­mins­kas pa­mė­gi­no su­kurs­ty­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) ko­le­gas kreip­tis į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bę, kad ši užd­raus­tų rū­ky­ti ap­link Sei­mą esan­čio­je te­ri­to­ri­jo­je.

Nors SRK idė­ją va­kar at­me­tė, ta­čiau au­to­rius tei­gia ti­kįs jos at­ei­ti­mi ir iš­si­ža­dė­ti ne­ke­ti­na. Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai pri­me­na, kad jo­kiais drau­di­mais ne­įma­no­ma at­pra­tin­ti rū­ky­ti. Pir­miau­sia, anot jų, rei­kia gal­vo­ti, ką da­ry­ti, kad vi­si nuo mo­kyk­los suo­lo su­vok­tų ci­ga­re­čių ža­lą.

Ža­da diskutuoti

Pa­sak D. Ka­mins­ko, siū­ly­ti to­kią ini­cia­ty­vą jį pa­ska­ti­no kiek­vie­ną die­ną ša­lia Sei­mo rū­mų, Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos rū­kan­tys moks­lei­viai. „Ne­su nai­vus, to­dėl nu­ma­niau, kad ma­no siū­ly­mas ga­li su­kel­ti pa­sip­rie­ši­ni­mą. Rū­ky­ti ar ne, kiek­vie­no rei­ka­las. Ta­čiau dėl to­kio ap­sisp­ren­di­mo ne­tu­ri ken­tė­ti ki­ti žmo­nės. Jei no­ri­me vi­siems su­kur­ti svei­ką ap­lin­ką, tu­ri bū­ti tam ti­kras vals­ty­bės re­gu­lia­vi­mas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no jis.

Sei­mo na­rys ma­no ne­siū­lęs nie­ko bep­re­ce­den­čio – esą pa­na­šios ne­rū­ky­mo zo­nos yra ša­lia Kau­no ir Šiau­lių sa­vi­val­dy­bių. „Kaip SRK na­rys no­rė­jau par­ody­ti gra­žią ini­cia­ty­vą, juo­lab kad šio­se vie­to­se lan­ko­si daug tu­ris­tų, sos­ti­nės sve­čių“, – sa­kė D. Ka­mins­kas. Jis spė­jo, kad SRK ko­le­gos jo siū­ly­mo ne­pa­lai­kė, nes per daug ne­si­gi­li­no į tą klau­si­mą, o gal ne­no­rė­jo vel­tis į dis­ku­si­jas. „Gal ir aš spon­ta­niš­kai rea­ga­vau? Gal da­bar pa­dis­ku­tuo­si­me, pa­mė­gin­si­me įsi­gi­lin­ti į nuo­gąs­ta­vi­mus“, – sa­vo idė­jos lai­do­ti ne­ža­dė­jo par­la­men­ta­ras. Jis pats pri­si­pa­ži­no rū­ky­ti me­tęs prieš pen­ke­rius me­tus, to­dėl pui­kiai ži­nąs, kad at­si­sa­ky­ti ža­lin­go įpro­čio ne­leng­va.

Sei­mas – ne li­go­ni­nė

SRK na­rio kon­ser­va­to­riaus An­ta­no Ma­tu­lo nuo­mo­ne, ne­pri­ta­ręs D. Ka­mins­ko siū­ly­mui, ko­mi­te­tas pa­siel­gė la­bai pro­tin­gai. „Ne­rei­kia da­ry­ti šou, rei­kia rea­liai dirb­ti. Yra vie­tų, kur rei­kia draus­ti rū­ky­ti – bal­ko­nai, laip­ti­nės, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, to ir rei­kia im­tis. O kai Sei­me vi­si rū­kys kaip ka­mi­nai, bet ša­lia jo bus užd­raus­ta tai da­ry­ti, at­ro­dys dvi­vei­dys­tė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Ma­tu­las. Ko­le­gos ini­cia­ty­vą jis tei­gė ver­ti­nąs kaip no­rą iš­gar­sė­ti ar „duo­ti ži­nią, kad yra Sei­me“. „Siū­ly­mas su­lauks ži­niask­lai­dos dė­me­sio ar­ba pa­juo­kos“, – prog­no­za­vo kon­ser­va­to­rius.

LVŽS frak­ci­jos at­sto­vas Al­gi­man­tas Kir­ku­tis per SRK po­sė­dį taip pat pa­si­ge­do lo­gi­kos. Pa­sak jo, jei siū­lo­ma užd­raus­ti rū­ky­ti ša­lia Sei­mo, to­kios tvar­kos rei­kė­tų lai­ky­tis ir Sei­me. „Re­mian­tis to­kia lo­gi­ka, kad ne­ga­li­ma rū­ky­ti baž­ny­čio­je ir ap­link baž­ny­čią, vai­kų dar­že­ly­je ir ap­link vai­kų dar­že­lį, ko­dėl Sei­me ga­li­ma, o ap­link Sei­mą ne­ga­li­ma? – klau­sė A. Kir­ku­tis. D. Ka­mins­kas aiš­ki­no, kad par­la­men­to rū­muo­se įreng­tos spe­cia­lios rū­ky­mo vie­tos, ku­rio­se rū­ka­lių nie­kas ne­ma­to.

Vie­nas par­la­men­ta­rų pa­mė­gi­no su­kurs­ty­ti ko­le­gas kreip­tis į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bę, kad ši užd­raus­tų rū­ky­ti ap­link Sei­mą esan­čio­je te­ri­to­ri­jo­je.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sei­mū­nų dis­ku­si­jas ap­ra­mi­no in­for­muo­da­mas, kad plės­ti ne­rū­ky­mo zo­nų sos­ti­nė­je ne­ke­ti­na­ma. „Ma­no nuo­mo­ne, rū­ky­ti rei­kia užd­raus­ti ten, kur yra vai­kų, li­go­nių. Abe­jo­ju, ar Sei­mas yra to­kia vie­ta“, – va­kar ini­cia­ty­vą įver­ti­no me­ras. Be įsta­ty­me nu­ro­dy­tų drau­džia­mų zo­nų, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­rū­ky­mo zo­no­mis sos­ti­nė­je yra pa­skel­bu­si Vin­co Ku­dir­kos aikš­tę, Ber­nar­di­nų so­dą, vie­šo­jo trans­por­to sto­te­les.

Fa­sa­di­nė kul­tū­ra

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo nuo­mo­ne, pa­siū­ly­ta idė­ja vi­siš­kai ne­ti­ku­si. „Ge­rai, užd­raus­ki­me rū­ky­ti ap­link Sei­mą 100 me­trų at­stu­mu. Tie moks­lei­viai nu­bėgs rū­ky­ti ki­tur, ta­da užd­raus­ki­me ir ten, pa­skui dar, kol vi­sa­me mies­te ne­liks vie­tų, kur bū­tų ga­li­ma už­si­deg­ti ci­ga­re­tę“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­ti­kas. Jo nuo­mo­ne, pir­miau­sia rei­kė­tų gal­vo­ti, kaip pa­siek­ti, kad mo­ki­niai ne­no­rė­tų rū­ky­ti, su­pras­tų, jog tai yra ne­svei­ka. „Leng­viau­sia užd­raus­ti rū­ky­ti ap­link Sei­mą, nes čia – šven­to­vė? O ko­kia čia šven­to­vė? Kar­tais čia kal­ba­mos ne­są­mo­nės, kar­tais – sek­sua­liai prie­ka­biau­ja­ma, ne­šio­ja­mas gink­las. Čia nor­ma­li įstai­ga, ne­tu­rin­ti, ma­no ma­ny­mu, jo­kių iš­skir­ti­nių tei­sių“, – kal­bė­jo E. Gent­vi­las.

Li­be­ra­las ne­pri­ta­ria ir val­dan­čių­jų spren­di­mui užd­raus­ti par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus Sei­mo ka­vi­nė­se. „A­tro­dy­tų, jog pra­ėju­sią ka­den­ci­ją dėl gė­ri­mo Sei­me bu­vo prob­le­mų“, – tei­gė jis. Pre­kiau­ti par­la­men­to rū­muo­se al­ko­ho­liu LVŽS užd­rau­dė dar ka­den­ci­jos pra­džio­je. „Ar Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­do­rius ga­li at­neš­ti pra­ncū­ziš­ko šam­pa­no bu­te­lį Sei­mo pir­mi­nin­kui? Ne­ga­li. Yra vie­nin­te­lė Sei­mo val­dy­bos nu­ma­ty­ta iš­im­tis, kad al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ga­li­ma pa­vai­šin­ti ne­bent mi­nė­ji­mų ar pri­ėmi­mų pro­ga. O kas ren­gia juos? Sei­mo va­do­vai. Va­di­na­si, to­kią vai­ši­ni­mo ga­li­my­bę jie sau pa­si­li­ko, nes su­pra­to, kad ga­li ap­si­juok­ti prieš už­sie­nie­čius, – sa­kė E. Gent­vi­las. – Tai – fa­sa­di­nė kul­tū­ra.“