„Valstiečių“ frakcijoje buvo kilusi iniciatyva rinkti parašus dėl G.Kildišienės
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jo­je bu­vo ki­lu­si ini­cia­ty­va rink­ti par­ašus, kad Gre­ta Kil­di­šie­nė at­šauk­tų pra­šy­mą nai­kin­ti jos man­da­tą, pa­tvir­ti­no par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė.

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė R.Baš­kie­nė sa­kė pa­ti šios ini­cia­ty­vos ne­pa­lai­kiu­si – prieš­in­gai, rė­mu­si G.Kil­di­šie­nės spren­di­mą trauk­tis iš par­la­men­to.

„Taip, bu­vo to­kia ini­cia­ty­va, kai ku­rie ko­le­gos ma­nė, kad Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­ky­mas – per anks­ty­vas, kad tam nė­ra pa­kan­ka­mo pa­grin­do, kad bu­vę įvy­kiai, ku­rie gal­būt pa­ska­ti­no tai pa­da­ry­ti, ne­su­si­ję su dar­bu Sei­me, o ap­kal­ta, kaip ži­no­te, sie­ja­ma su prie­sai­kos su­lau­žy­mu. To­kia ini­cia­ty­va bu­vo, ta­čiau ji ne­įvy­ku­si“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė R.Baš­kie­nė.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­mo na­rys Bro­nius Ma­te­lis pa­skel­bė pa­lie­kan­tis „vals­tie­čių“ frak­ci­ją dėl pa­sta­rų­jų ak­tua­li­jų, su­si­ju­sių su šios par­ti­jos pir­mi­nin­ku Ra­mū­nu Kar­baus­kiu ir bu­vu­sia jo pa­va­duo­to­ja G.Kil­di­šie­ne. Jis Sei­me su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė, kad frak­ci­jai iš vi­so bu­vo ki­lu­si ski­li­mo grės­mė, gi­mus ini­cia­ty­vai rink­ti par­ašus, kad G.Kil­di­šie­nė lik­tų Sei­me.

Jos pa­sa­ko­ji­mu, bū­ta su­ma­ny­mo, kad anks­čiau įtei­ku­si Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) pra­šy­mą pa­nai­kin­ti man­da­tą, užuot pers­kai­čiu­si per po­sė­dį, kaip rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas, jį at­siim­tų ir lik­tų Sei­me. Ta­čiau ini­cia­to­rių B.Ma­te­lis ne­įvar­di­no sa­ky­da­mas, kad jam as­me­niš­kai nie­kas iš frak­ci­jos na­rių dėl par­amos G.Kil­di­šie­nei ne­skam­bi­no, ma­tyt, ži­no­da­mi jo nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu.

Ski­li­mo frak­ci­jo­je nemato

Pa­tvir­ti­nu­si, kad to­kia ini­cia­ty­va bu­vo, R.Baš­kie­nė sa­kė jos ne­pa­lai­kiu­si, o grės­mės frak­ci­jos ski­li­mui, kaip įvar­di­jo B.Ma­te­lis, ne­ma­tan­ti. „Ne, aš ne­rė­miau šios ini­cia­ty­vos, ma­nau, kad Sei­mo na­rės ap­sisp­ren­di­mas la­bai ver­tin­ti­nas ir tai jos po­žiū­ris, ku­rį ger­bia­me“, – sa­kė par­la­men­ta­rė.

„Nuo­mo­nių skir­tu­mų ne­reik­tų ver­tin­ti kaip frak­ci­jos ski­li­mo, nes ta­da mes bet ko­kios dis­ku­si­jos pa­grin­du ga­lė­tu­me sa­ky­ti, kad (vyks­ta) kaž­kas ne­ge­ro. Nie­ko to­kio ne­įvy­ko, nie­ko to­kio ne­įž­vel­giu, iš tie­sų ki­lo dis­ku­si­jos ir jos yra na­tū­ra­lus pro­ce­sas, at­ro­dy­tų la­bai keis­tai frak­ci­ja, jei vi­si tu­rė­tų vie­ną nuo­mo­nę“, – kal­bė­jo „vals­tie­tė“.

R.Baš­kie­nė sa­kė ne­ži­nan­ti, kas bu­vo ini­cia­to­riai, bet taip pat at­si­sa­kė įvar­din­ti as­me­nis, iš ku­rių ži­nia apie to­kius ke­ti­ni­mus ją pa­sie­kė. „Aš gir­dė­jau pa­čią ini­cia­ty­vą, bet ne­si­do­mė­jau, kas rė­mė, kas gal­vo­jo ki­taip. (Man) bu­vo aiš­ku, kad rei­kia leis­ti ap­sisp­ręs­ti pa­čiam Sei­mo na­riui“, – kal­bė­jo „vals­tie­tė“, – „Leis­ki­te ne­įvar­din­ti tų pa­var­džių, pa­li­kim as­me­niš­kai kiek­vie­nam Sei­mo na­riui“.

R.Kar­baus­kis, B. Ma­te­lio žo­džiais, šiuo me­tu „pa­ka­bin­tas“ vie­nos moters

R.Kar­baus­kis, jo žo­džiais, šiuo me­tu „pa­ka­bin­tas“ vie­nos mo­ter­sA­pie ap­sisp­ren­di­mą pa­lik­ti frak­ci­ją pra­ne­šęs B.Ma­te­lis tvir­ti­no, kad dek­la­ruo­ja­mos mo­no­li­ti­nės vie­ny­bės LVŽS frak­ci­jo­je nė­ra, o frak­ci­jos se­niū­nas R.Kar­baus­kis, jo žo­džiais, šiuo me­tu „pa­ka­bin­tas“ vie­nos mo­ters – G.Kil­di­šie­nės. Kaip ga­li­mą iš­ei­tį B.Ma­te­lis tei­gė ma­tan­tis ar­ba R.Kar­baus­kio at­vi­rą pa­sa­ko­ji­mą ir vie­šą at­sip­ra­šy­mą, ar­ba pa­si­trau­ki­mą iš Sei­mo.

„Ta­čiau at­ro­do, kad jis ren­ka­si tre­čią­jį va­rian­tą: sie­kia Gre­tą Kil­di­šie­nę iš­sau­go­ti par­ti­jo­je, o vė­liau už ty­lė­ji­mą ga­li­mai su­mo­kė­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gais – pra­stum­ti ją į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ar į ki­tą pos­tą. Tai la­bai pa­kenk­tų vals­ty­bės pres­ti­žui“, – si­tua­ci­ją ver­ti­no B.Ma­te­lis.

„Šiuo me­tu Gre­ta Kil­di­šie­nė yra įžeis­ta ir pa­že­min­ta, to­dėl, jei­gu ji pa­jus ne­be­tu­rin­ti ab­so­liu­čiai jo­kios glo­bos ir jei­gu bus stu­mia­ma iš vi­sų par­ti­nių pos­tų, ji ga­li ryž­tis vie­šai pa­pa­sa­ko­ti to­kių da­ly­kų, dėl ku­rių „vals­tie­čiai“ nuo­lat tu­rės murk­dy­tis ko­mu­ni­ka­ci­jos kri­zė­se ir ne­be­tu­rės lai­ko dirb­ti rim­tų dar­bų. Vi­suo­me­nė to­kiu at­ve­ju la­biau ti­kės bu­vu­sia Sei­mo na­re, net jei­gu ji kal­bės vi­siš­kus nie­kus, at­vi­rą me­lą, nes R.Kar­baus­kis jau ne kar­tą blaš­kė­si, iš­si­su­ki­nė­jo ir pa­inio­jo­si, to­dėl pra­ra­do da­lies žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą. Rei­kia at­vi­rai pri­pa­žin­ti, kad įta­kin­gas vals­ty­bės po­li­ti­kas šiuo me­tu yra „pa­ka­bin­tas“ vie­nos mo­ters ir to­dėl yra pri­vers­tas to­liau ją glo­bo­ti“, – kal­bė­jo „vals­tie­čių“ frak­ci­ją pa­li­kęs par­la­men­ta­ras.

Žur­na­lis­tas B.Ma­te­lis į Sei­mą iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Ne­vė­žio apy­gar­do­je, ta­čiau jis kaip ne­par­ti­nis kan­di­da­tas bu­vo įra­šy­tas ir į LVŽS kan­di­da­tų są­ra­šą. Šiam po­li­ti­kui pa­si­trau­kus iš LVŽS frak­ci­jos, jo­je liks 56 na­riai.

Šią sa­vai­tę frak­ci­ja su­ma­žė­jo ir par­la­men­ta­rės man­da­to at­si­sa­kius G.Kil­di­šie­nei. Ji su­lau­kė kri­ti­kos, kad par­ti­jos bend­ra­žy­giams ne­pra­ne­šė apie prieš de­šimt­me­tį pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl iš dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vin­tų lė­šų. Ty­ri­mas nu­trauk­tas, at­ly­gi­nus ža­lą.

G.Kil­di­šie­nė anks­čiau at­si­dū­rė dė­me­sio cen­tre dėl jos mo­ti­nos au­to­mo­bi­lio iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­ties su LVŽS pir­mi­nin­ko R.Kar­baus­kio val­do­mu „Ag­ro­kon­cer­nu“. Šiuo au­to­mo­bi­liu nau­do­jo­si ir Sei­mo na­rė. Be to, di­džiu­lio at­gar­sio su­lau­kė ki­ti ki­lę klau­si­mai dėl par­la­men­ta­rės iš­si­la­vi­ni­mo, biog­ra­fi­jos fak­tų.

Tre­čia­die­nį su­si­da­riu­sią pa­dė­tį svars­tė LVŽS frak­ci­ja, po jos po­sė­džio se­niū­nas R.Kar­baus­kis žur­na­lis­tams par­eiš­kė, kad frak­ci­ja vie­nin­ga kaip nie­ka­da.