„Valstiečių“ arkliukas – „nupirkta“ žiniasklaida
Val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) bei jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ven­gian­tys samp­ro­tau­ti apie juos esą puo­lan­čią „nu­pirk­tą“ ži­niask­lai­dą, per Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją už­sa­ko­mie­siems teks­tams iš­lei­do be­veik dvi­gu­bai dau­giau nei ki­tos par­ti­jos. Apž­val­gi­nin­kų tei­gi­mu, „vals­tie­čių“ mo­ka­mi straips­niai pa­si­žy­mė­jo ag­re­sy­via re­to­ri­ka, o skel­bia­mų ži­nių es­mė bu­vo mes­ti še­šė­lį ant vi­sų, ku­rie anks­čiau bu­vo val­džio­je.

Prieš ke­lias die­nas val­dan­čio­sios Sei­mo LVŽS frak­ci­jos se­niū­nas, „vals­tie­čių“ ly­de­ris R. Kar­baus­kis pa­skel­bė teks­tą „Už mus šne­kės pa­da­ry­ti dar­bai“ ir ja­me par­eiš­kė, kad prieš jį ir par­ti­ją pa­gal iš anks­to par­eng­tą pla­ną vei­kia ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, ku­rias ne­va pa­sie­kia lė­šos iš fi­nan­siš­kai stip­rių in­te­re­sų gru­pių, ne­no­rin­čių po­ky­čių al­ko­ho­lio kon­tro­lės ar ki­to­se sri­ty­se. „Lie­tu­vo­je yra daug pui­kių žur­na­lis­tų, ir aš ger­biu jų pa­stan­gas in­for­muo­ti vi­suo­me­nę bei mo­ty­vuo­tai kri­ti­kuo­ti val­džią. Ta­čiau kai ku­rie sa­ve žur­na­lis­tais va­di­nan­tys žmo­nės dis­kre­di­tuo­ja ne tik sa­ve, bet ir vi­są ži­niask­lai­dą“, – tei­gė LVŽS va­do­vas.

Kaip ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) vie­ši­na­mos par­ti­jų at­as­kai­tos apie po­li­ti­nę rek­la­mą, per Sei­mo rin­ki­mus LVŽS už ži­niask­lai­dos ir vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tų pa­slau­gas su­mo­kė­jo dau­giau­sia iš vi­sų par­ti­jų – 1,124 mln. eu­rų.

Per Sei­mo rin­ki­mus Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma LVŽS už ži­niask­lai­dos ir vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tų pa­slau­gas su­mo­kė­jo dau­giau­sia iš vi­sų par­ti­jų – 1,124 mln. eu­rų.

„LVŽS rin­ki­mų kam­pa­ni­ja pa­si­žy­mė­jo la­bai ag­re­sy­via re­to­ri­ka. Vie­nas mėgs­ta­mų da­ly­kų bu­vo R. Kar­baus­kio par­eiš­ki­mai, ku­riais la­bai stip­riai at­akuo­ti opo­nen­tai. Ši par­ti­ja vi­są sa­vo kam­pa­ni­ją grin­dė ne tei­gia­ma in­for­ma­ci­ja, bet ne­igia­mų ži­nių es­ka­la­vi­mu, nors kai ku­rios jų, kaip, tar­ki­me, al­ko­ho­lio su­ke­lia­mos prob­le­mos, skriau­džia­mi vai­kai, tu­rė­jo rea­lų pa­grin­dą. Vi­sų šių ži­nių es­mė bu­vo mes­ti še­šė­lį ant tų, ku­rie jau bu­vo val­džio­je“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­sul­tan­tas Ari­jus Ka­taus­kas.

Su­mo­kės mo­kes­čių mokėtojai

Iš dau­giau kaip 1,1 mln. eu­rų, iš­leis­tų po­li­ti­nei rek­la­mai, LVŽS iki rin­ki­mų pa­bai­gos ne­su­mo­kė­jo di­džio­sios da­lies šios su­mos – 874 tūkst. eu­rų. Kaip anks­čiau „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė LVŽS vi­ce­pir­mi­nin­kas To­mas To­mi­li­nas, šias sko­las ke­ti­na­ma pa­deng­ti per ke­lis pus­me­čius, ga­vus į Sei­mą pa­te­ku­sioms par­ti­joms ski­ria­mą vals­ty­bės do­ta­ci­ją – tai yra mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais.

„Vals­tie­čių“ di­džiau­sių kon­ku­ren­tų per rin­ki­mus so­cial­de­mo­kra­tų iš­lai­dos rek­la­mai sie­kė 586 tūkst. eu­rų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) – 592 tūkst. eu­rų.

Dau­giau­sia rek­la­mos „vals­tie­čiai“ pir­ko te­le­vi­zi­jo­se, di­džiuo­siuo­se in­ter­ne­to por­ta­luo­se, taip pat gau­siai už­sa­ki­nė­jo įvai­riuo­se spau­dos lei­di­niuo­se. Vie­nas pir­mų­jų už­sa­ko­mų­jų LVŽS teks­tų pa­si­ro­dė lai­kraš­ty­je „Ū­ki­nin­ko pa­ta­rė­jas“. Pra­ėju­sių me­tų ba­lan­dį pub­li­kuo­tas teks­tas „Sau­lius Skver­ne­lis – ne­se­zo­ni­nis žmo­gus“ par­ti­jai kai­na­vo 4174 eu­rus. Lei­di­nio „Ū­ki­nin­ko pa­ta­rė­jas“ treč­da­lį ak­ci­jų – dau­giau kaip 30 proc. – val­do R. Kar­baus­kis. Anks­čiau LVŽS ly­de­ris tei­gė, kad klau­si­mų apie šį tur­tą kė­li­mas yra dar vie­nas ban­dy­mas jo at­žvil­giu nau­do­ti že­mi­na­mą re­to­ri­ką.

Iki ru­dens LVŽS rin­kė­jus „mai­ti­no“ teks­tais, ku­riuo­se pri­sta­ty­ti par­ti­jos kan­di­da­tai, skelb­ti svei­ki­ni­mai įvai­rių šven­čių pro­ga, in­for­muo­ta apie ren­gi­nius. Pla­tes­nės apim­ties straips­niai pa­si­py­lė pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo pra­džio­je. „Val­dan­tie­ji, pri­im­da­mi Dar­bo ko­dek­są, spjo­vė į žmo­nes“ – toks „Kau­no die­no­je“ pub­li­kuo­tas R. Kar­baus­kio teks­tas, ku­ria­me kri­ti­kuo­tas tuo­me­tės Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mas at­mes­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to dėl dar­bo san­ty­kius re­gu­liuo­jan­čio įsta­ty­mo, par­ti­jai kai­na­vo 2651 eu­rą.

Vos po ke­lių sa­vai­čių šia te­ma LVŽS už­sa­kė teks­tų pub­li­ka­vi­mą iš kar­to ke­liuo­se lei­di­niuo­se. Dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“ iš­spaus­din­tas straips­nis „Val­dan­tie­ji iš­da­vė dir­ban­čius žmo­nes“ įver­tin­tas 2174 eu­rais, teks­tas pa­na­šiu pa­va­di­ni­mu – „Val­dan­tie­ji ci­niš­kai iš­da­vė vi­sus dir­ban­čiuo­sius“ – lai­kraš­ty­je „Va­ka­ro ži­nios“ kai­na­vo 1810 eu­rų.

Tūks­tan­ti­niai užsakymai

Spa­lio 1-ąją, li­kus pu­san­tros sa­vai­tės iki Sei­mo rin­ki­mų, LVŽS ap­mo­kė­jo straips­nių ta pa­čia te­ma pa­si­ro­dy­mą ke­liuo­se lei­di­niuo­se. „Lie­tu­vos ry­te“ pub­li­kuo­tas tūks­tan­čiu eu­rų įver­tin­tas teks­tas „Jie spe­cia­liai jums me­luo­ja“, ku­ria­me ne­ig­ta in­for­ma­ci­ja, esą „vals­tie­čiai“ jau de­ra­si dėl koa­li­ci­jų po rin­ki­mų su ki­to­mis par­ti­jo­mis. „Gan­dus apie ne­va LVŽS su­tar­tą koa­li­ci­ją su kon­ser­va­to­riais sklei­džia so­cial­de­mo­kra­tai, o apie ne­va LVŽS su­si­ta­ri­mą su so­cial­de­mo­kra­tais – kon­ser­va­to­riai. Taip sie­kia­ma, kad žmo­nės, nu­si­vy­lę val­džio­je ne kar­tą bu­vu­sio­mis par­ti­jo­mis, ne­bal­suo­tų už Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą, ku­ri ga­li su­griau­ti de­šimt­me­čiais nu­sis­to­vė­ju­sį so­cial­de­mo­kra­tų ir kon­ser­va­to­rių do­mi­na­vi­mą“, – ra­šy­ta šio­je pub­li­ka­ci­jo­je.

Tą pa­čią die­ną lai­kraš­ty­je „Šiau­lių kraš­tas“ iš­spaus­din­tas straips­nis „Jie vi­si me­luo­ja“ LVŽS kai­na­vo 506 eu­rus, „Va­ka­ro ži­nio­se“ pa­si­ro­dęs „Jie spe­cia­liai me­luo­ja“ – 1810 eu­rų, to­kiu pat pa­va­di­ni­mu pa­skelb­ta pub­li­ka­ci­ja „Va­ka­rų eksp­re­se“ – 963 eu­rus, „Kau­no die­no­je“ – 1925 eu­rus. Po ke­lių die­nų pa­na­ši pub­li­ka­ci­ja pa­si­ro­dė „Sa­vai­traš­ty­je Kau­nui“ – ji kai­na­vo 1435 eu­rus.

Ne­tru­kus, kai TS-LKD ša­lies ži­niask­lai­do­je už­sa­kė sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mos „Nau­jas pla­nas Lie­tu­vai“ pri­sta­ty­mą, re­gio­ni­nia­me lai­kraš­ty­je „Kal­vo­to­ji Že­mai­ti­ja“ teks­to apie ją pa­skel­bi­mas kai­na­vo 116 eu­rų, lei­di­ny­je „Sa­vai­tė“ – 2541 eu­rą, o LVŽS tuo me­tu už­sa­kė teks­tą „Jū­sų spren­di­mui – rea­lių per­mai­nų pla­nas Lie­tu­vai“. „Lie­tu­vos ry­te“ ši pub­li­ka­ci­ja kai­na­vo 2134 eu­rus, „Kau­no die­no­je“ – 2525 eu­rus, „Va­ka­ro ži­nio­se“ –1215 eu­rų, „Va­ka­rų eksp­re­se“ – 1379 eu­rus, o „A­ly­taus nau­jie­no­se“ – tik 339 eu­rus.

Li­kus trims die­noms iki Sei­mo rin­ki­mų an­tro­jo tu­ro, gru­pė lei­di­nių spaus­di­no R. Kar­baus­kio teks­tą „Są­ži­nės ir gar­bės rei­ka­las“, ku­ria­me „vals­tie­čių“ va­do­vas at­sip­ra­šė rin­kė­jų už esą pa­si­gir­du­sias kal­bas, kad „už LVŽS bal­sa­vo kaž­ko­kie ne­iš­si­la­vi­nę pro­vin­cia­lai, ne­sup­ran­tan­tys Lie­tu­vos at­ei­ties vi­zi­jos“. „At­sip­ra­šau mus pa­lai­kiu­sių žmo­nių, ku­rių at­žvil­giu gir­di­si to­kios kal­bos, nes taip šne­kan­tys po­li­ti­kai yra la­bai iš­si­gan­dę, jog Lie­tu­vo­je po ke­lių de­šimt­me­čių stag­na­ci­jos ga­li pra­si­dė­ti rea­lios per­mai­nos, kai ne­be par­ti­niai kla­nai ar gi­mi­nys­tės ry­šiai ims lem­ti ga­li­my­bes siek­ti dar­bo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se ar įmo­nė­se“, – ra­šė po­li­ti­kas.

Toks teks­tas „Kau­no die­no­je“ bu­vo per­ka­mas už 4254 eu­rus, lai­kraš­čiui „Klai­pė­da“ su­mo­kė­ta 2304 eu­rai, „Va­ka­ro ži­nioms“ – 1883 eu­rai, „Se­kun­dei“ – 1341 eu­ras, Bir­žų kraš­to lei­di­niui „Šiau­rės ry­tai“ – 701 eu­ras.

Dau­giau kaip 3 tūkst. eu­rų LVŽS mo­kė­jo už lai­kraš­čiuo­se „Lie­tu­vos ry­tas“ bei „Va­ka­ro ži­nios“ skelb­tą „ty­ri­mą“ – „Ko­rup­ci­nės sche­mos ši­lu­mos ūky­je“.

Teks­tas „Kaip me­las pa­ver­čia­mas ko­vos įran­kiu“ lei­di­ny­je „Se­kun­dė“ pirk­tas už 1341 eu­rą, „Kau­no die­no­je“ – už 3829 eu­rus, „Va­ka­ro ži­nio­se“ – už 2161, „Va­ka­rų eksp­re­se“ – už 1966 eu­rus.

Ne­nu­si­leis­ti iki tos pa­čios retorikos

„Tuo me­tu LVŽS at­sto­vai el­gė­si la­bai ag­re­sy­viai, kri­ti­kuo­da­mi vi­sus ir teig­da­mi, kad ne­svar­bu, ar tai kon­ser­va­to­riai, ar so­cial­de­mo­kra­tai – iš­rink­si­te vie­nus ar ki­tus, jo­kio po­ky­čio ne­bus, o mes esa­me vie­nin­te­lis pa­si­rin­ki­mas. Šią jų stra­te­gi­ją vi­siš­kai ati­ti­ko ir in­for­ma­ci­jos tei­ki­mas, te­mų dė­lio­ji­mas vie­šo­jo­je erd­vė­je. Kaip ma­to­me, spren­di­mas jiems bu­vo nau­din­gas“, – apie rin­ki­mų lai­ko­tar­pį sa­kė A. Ka­taus­kas.

Jo tei­gi­mu, LVŽS už­sa­ki­nė­ti teks­tai bu­vo skir­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nei for­muo­ti. „Iš es­mės jie da­rė tai, kuo da­bar kal­ti­na ži­niask­lai­dą. Skir­tu­mas tas, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu skel­bia­mos už­sa­ko­mo­sios pub­li­ka­ci­jos yra ne ži­niask­lai­dos, bet in­for­ma­ci­nių rek­la­mi­nių ka­na­lų, ku­rie par­duo­da plo­tą, veik­los re­zul­ta­tas. Šiuo me­tu eti­ke­tė dėl pa­per­ka­mu­mo ban­do­ma kli­juo­ti bū­tent ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms. Čia „vals­tie­čiai“ „pa­mirš­ta“, kad pa­tys pir­ko ga­li­my­bę kri­ti­kuo­ti opo­nen­tus, ir pra­de­da gin­tis kal­tin­da­mi žur­na­lis­tus, nes to pa­ties me­to­do nau­do­ti ne­be­ga­li“, – aiš­ki­no ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­sul­tan­tas.

Anot A. Ka­taus­ko, rin­ki­mų me­tu opo­nen­tų kri­ti­ka per už­sa­ko­muo­sius straips­nius yra ga­li­ma, o par­ti­jų nu­pirk­tų teks­tų pa­si­ro­dy­mas ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­je pri­žiū­ri­mas ati­tin­ka­mų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų. „Da­bar­ti­nė LVŽS po­zi­ci­ja ži­niask­lai­dos at­žvil­giu yra kur kas pa­vo­jin­ges­nė. Jei po­li­ti­nė par­ti­ja tu­ri lė­šų rek­la­mi­niam plo­tui nu­si­pirk­ti, te­gu skel­bia sa­vo po­žiū­rį, bet ži­niask­lai­do­je vis tiek iš­liks dau­giau tu­ri­nio, kur bus ob­jek­ty­vi in­for­ma­ci­ja. Šiuo at­ve­ju par­ti­ja at­akuo­ja vi­są ži­niask­lai­dą, ne­sis­kai­ty­da­ma su ga­li­mo­mis pa­sek­mė­mis. Ne­be­li­kus kri­tiš­kos ži­niask­lai­dos, ne­be­lik­tų nie­ko, kas ga­lė­tų už­duo­ti ne­pa­to­gius klau­si­mus po­li­ti­kams, ir žmo­nės pra­ras­tų ga­li­my­bę gau­ti vi­sa­pu­siš­ką in­for­ma­ci­ją, tai­gi tu­rė­tu­me la­bai į Ry­tus kryps­tan­čią si­tua­ci­ją“, – tei­gė jis.

Apž­val­gi­nin­ko Rim­vy­do Va­lat­kos tei­gi­mu, ko­men­tuo­ti R. Kar­baus­kio ir jo ša­li­nin­kų šiuo me­tu ži­niask­lai­dai me­ta­mų kal­ti­ni­mų ne­ver­tė­tų, nes įsi­trau­kiant į to­kią re­to­ri­ką, ne­pas­te­bi­mai ga­li­ma virs­ti to­kiais kaip jie. „Lais­vo­je ša­ly­je kiek­vie­nas ga­li kri­ti­kuo­ti kiek­vie­ną val­džios veiks­mą. Kiek­vie­nas kri­ti­kuo­ja­ma­sis tu­ri tei­sę gin­tis – Kons­ti­tu­ci­ja tai lei­džia iki pat Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ir net Stras­bū­ro teis­mo. Kaip lais­vos ir at­vi­ros Lie­tu­vos žmo­gus ne­no­rė­čiau kal­bė­ti „ur­kų“ (ka­li­nių) ter­mi­nais, ku­riuos var­to­ja R. Kar­baus­kis. Lais­vo­je vi­suo­me­nė­je kiek­vie­nas žmo­gus ga­li da­ry­ti tai, ką lei­džia įsta­ty­mas. O jei­gu lei­džia, ko­dėl tu­rė­tu­me pe­rei­ti prie Ru­si­jos „ze­kų“ ter­mi­ni­jos, ku­rio­je yra žo­džiai „nu­pirk­tas“, „pa­pirk­tas“ ir pa­na­šiai“, – aiš­ki­no jis.