„Valstiečiai“ užsimojo kurti nuolatos parlamentarus tikrinančią komisiją
Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ pla­nuo­se – nuo­la­tos Sei­me dir­ban­ti ir par­la­men­ta­rų veik­lą ti­rian­ti ko­mi­si­ja. Vie­nas iš jos ini­cia­to­rių Vy­tau­tas Ba­kas LRT.lt tei­gė, kad, prieš ku­riant to­kią ko­mi­si­ją, dar rei­kė­tų at­lik­ti na­mų dar­bus. Ta­čiau tiek „vals­tie­čių“ par­tne­riai koa­li­ci­jo­je so­cial­de­mo­kra­tai, tiek opo­zi­ci­nių par­ti­jų at­sto­vai kri­ti­kuo­ja to­kią idė­ją ir ne­sup­ran­ta, ko­dėl ša­lia ki­tų pa­gal Sei­mo sta­tu­tą vei­kian­čių ko­mi­si­jų pri­rei­kė dar vie­nos.

„Gir­dė­jau kal­bas apie tą ko­mi­si­ją. Bet spren­di­mo ją kur­ti dar nė­ra. Ma­nau, kad ne­rei­kia jo­kios nau­jos ko­mi­si­jos, nes yra Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja, yra par­la­men­ti­nė kon­tro­lė. Pa­ga­liau vei­kia ša­lies spe­cia­lio­sios tar­ny­bos“, – tei­gė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Ire­na Šiau­lie­nė.

Jos ko­le­ga Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, pa­klaus­tas, ką nau­jo­ji nuo­lat dir­ban­ti ir gal­būt spe­cia­lų sta­tu­są tu­rin­ti ko­mi­si­ja ga­lė­tų veik­ti, tik šyp­te­lė­jo: „Vai­kiš­kų idė­jų ne­ko­men­tuo­ju.“

Dar ne­pa­ruo­šė na­mų darbų

„Ne­no­rė­čiau to pa­neig­ti, bet dar anks­ti šį klau­si­mą ko­men­tuo­ti. Ki­tą sa­vai­tę pa­teik­si­me dau­giau in­for­ma­ci­jos. Rim­tai ruo­šia­mės tam ti­kriems iš­šū­kiams, bet dar rei­kia pa­da­ry­ti na­mų dar­bus“, – LRT.lt tvir­ti­no Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas „vals­tie­tis“ Vy­tau­tas Ba­kas.

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­čių“ sen­bu­vė Ri­ma Baš­kie­nė ne­nei­gė gir­dė­ju­si bend­ra­žy­gių pla­nus kur­ti nuo­la­tos dir­ban­čią ir par­la­men­ta­rų veik­lą ti­rian­čią ko­mi­si­ją, ta­čiau pri­si­pa­ži­no kol kas apie tai tu­rin­ti ma­žai in­for­ma­ci­jos: „Po Min­dau­go Bas­čio veik­lą ty­ru­sios ko­mi­si­jos dar­bo kal­bė­jo­me, kad gal­būt rei­kė­tų, jog, esant pa­na­šiai si­tua­ci­jai, vyk­tų pla­tes­nis nag­ri­nė­ji­mas. Spren­di­mų dėl ko­mi­si­jos su­kū­ri­mo dar nė­ra.“

Po­li­ti­kė nuo­gąs­tau­ja, kad nau­ja ko­mi­si­ja ne­tap­tų vie­ta ar prie­mo­ne po­li­ti­kuo­ti. Pa­sak R. Baš­kie­nės, šiuo me­tu par­la­men­ta­rai tu­ri ne­ma­žai ne­ati­dė­lio­ti­nų dar­bų. Dar Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je yra li­kę itin svar­bių įsta­ty­mų pro­jek­tų ar jų pa­kei­ti­mų – ir miš­kų re­for­mos, ir uni­ver­si­te­tų op­ti­mi­za­vi­mo.

„O bet ko­kios ko­mi­si­jos la­bai truk­do Sei­mo dar­bui, ati­ma daug lai­ko. Jei­gu ky­la grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ar at­si­ran­da prob­le­mų dėl Sei­mo na­rių man­da­tų, tuo­met gal tiks­lin­ga bū­tų kur­ti nau­ją ko­mi­si­ją. Bet, ma­no gal­va, prieš tai rei­kė­tų vis­ką ge­rai pa­sver­ti“, – sa­kė R. Baš­kie­nė.

Ko­mi­si­ja ves­tų po­li­ci­nės vals­ty­bės link?

Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, Sei­mo na­rys Man­tas Ado­mė­nas įsi­ti­ki­nęs, kad, jei­gu ky­la prob­le­mų dėl par­la­men­ta­rų veik­los ar ki­tų da­ly­kų, pa­gal Sei­mo sta­tu­tą vi­sa­da ga­li­ma su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją: „O ko­mi­si­jos, ku­ri veik­lų nuo­lat, su­kū­ri­mas su­po­nuo­tų nuo­sta­tą, kad Sei­me kiek­vie­na­me žings­ny­je – nu­si­kals­ta­mos vei­kos ir bū­ti­na jas tir­ti. Pa­ga­liau to­kios ko­mi­si­jos at­si­ra­di­mas ga­li tap­ti pre­teks­tu ieš­ko­ti bū­dų, kaip jai ras­ti dar­bo. Ne­sup­ran­tu, ko­dėl Sei­mas pri­va­lo kur­ti po­li­ci­nio per­se­kio­ji­mo ins­tru­men­tus?“

Ver­tin­da­mas „vals­tie­čių“ pla­nus kur­ti nau­ją ko­mi­si­ją, M. Ado­mė­nas pri­si­mi­nė prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio žo­džius, esą vals­ty­bės ga­li bū­ti kri­mi­na­li­nės ir po­li­ci­nės: „Ka­dan­gi jie [“vals­tie­čiai“ – LRT.lt] ne­no­ri gy­ven­ti kri­mi­na­li­nė­je vals­ty­bė­je, tai be­lie­ka kur­ti po­li­ci­nę. Ki­ta ver­tus, vi­sų sri­čių hi­per­kon­tro­lia­vi­mas jau ta­po „vals­tie­čių“ veik­los ski­ria­muo­ju ženk­lu. Be to, per­ša­si min­tis, kad ta nuo­la­tos Sei­me vei­kian­ti ir kaž­ko­kius kri­mi­na­lus ti­rian­ti ko­mi­si­ja ga­li bū­ti tik prie­dan­ga ar­ba ban­dy­mas nu­kreip­ti dė­me­sį nuo pa­čių „vals­tie­čių“ prob­le­mų ir ne­su­ge­bė­ji­mo spręs­ti ša­liai svar­bias prob­le­mas.“

Dėl ko­mi­si­jos at­si­ra­di­mo tek­tų tai­sy­ti įstatymus

„Rim­ta! Ma­tyt, to­kie pla­nai su­si­ję su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu“, – šyp­te­lė­jo Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vas li­be­ra­las Vi­ta­li­jus Gai­lius.

Jis pa­ste­bė­jo, kad, jei­gu vis dėl­to „vals­tie­čiai“ ne­at­si­sa­ky­tų pla­nų su­kur­ti nuo­la­tos Sei­me vei­kian­čią ty­ri­mų ko­mi­si­ją, pri­reik­tų tai­sy­ti įsta­ty­mus, nes šiuo me­tu pa­gal juos nu­ma­ty­ta, kad Sei­me, esant tam ti­kroms si­tua­ci­joms, ga­li bū­ti su­da­ry­tos tik lai­ki­no­sios spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos.

„Da­bar lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos su­da­ro­mos Sei­mo nu­ta­ri­mu, par­en­giant jų klau­si­my­ną ir [nus­ta­tant] veik­los ter­mi­ną. Jei­gu bū­tų nu­tar­ta įsteig­ti nuo­lat vei­kian­čią ty­ri­mų ko­mi­si­ją, rei­kė­tų ar­ba Sei­mo sta­tu­tą tai­sy­ti, ar­ba su­kur­ti nau­ją įsta­ty­mą, reg­la­men­tuo­jan­tį jos veik­lą“, – pa­aiš­ki­no V. Gai­lius.