„Valstiečiai“ traukia šienauti privilegijų pievų
Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ en­tu­ziaz­mas nai­kin­ti tau­tos iš­rink­tų­jų pri­vi­le­gi­jas ne­blės­ta. Per pa­va­sa­rio se­si­ją ga­li bū­ti pri­im­tas Sei­mo na­rių tei­ses, par­ei­gas ir veik­los ga­ran­ti­jas reg­la­men­tuo­jan­tis įsta­ty­mas, dėl ku­rio pra­ėju­sios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai nė pirš­to ne­pa­ju­di­no.

Sei­mas jau daug me­tų gy­ve­na be tei­sės ak­to, ku­rį pri­im­ti yra įpa­rei­go­tas pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją. Ta­čiau ne­tru­kus pa­dė­tis ga­li keis­tis. Par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ja ga­vo Sei­mo val­dy­bos pa­ve­di­mą pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, kaip ki­tų pa­sau­lio vals­ty­bių par­la­men­tuo­se už­ti­kri­na­ma kas­die­nė jų na­rių veik­la.

Ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma su­bur­ti dar­bo gru­pę, ku­ri tu­rės par­eng­ti Sei­mo na­rių tei­sių, par­ei­gų ir veik­los ga­ran­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Anks­tes­nės ka­den­ci­jos par­la­men­te bu­vo par­eng­ti du to­kie tei­sės ak­tai, bet nė vie­nas ne­įti­ko tuo­me­čiams tau­tos iš­rink­tie­siems.

„Ši ka­den­ci­ja bus iš­skir­ti­nė. Pre­ci­ziš­kai vyk­dy­si­me Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo įpa­rei­go­ji­mus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė. Ta­čiau ne vi­si „vals­tie­čių“ už­mo­jai pa­trauk­lūs ki­tiems par­la­men­ta­rams.

Prieš 12 me­tų Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) po­li­ti­kams pri­mi­nė, kad Sei­mo na­rių par­ei­gas, tei­ses ir ga­ran­ti­jas bū­ti­na reg­la­men­tuo­ti at­ski­ru įsta­ty­mu. Šiuo me­tu Sei­mo struk­tū­rą, dar­bo tvar­ką, taip pat par­la­men­ta­rų par­ei­gas ir tei­ses nu­sta­to Sei­mo sta­tu­tas. Jis tu­ri įsta­ty­mo ga­lią, bet nė­ra įsta­ty­mas.

At­gai­vi­no idėją

Rima Baškienė: “Ši kadencija bus išskirtinė. Preciziškai vykdysime Konstitucinio Teismo įpareigojimus.”Alinos Ožič nuotrauka

R. Baš­kie­nės tei­gi­mu, nau­ja­sis įsta­ty­mas reg­la­men­tuos vi­sus par­la­men­ti­nės veik­los as­pek­tus, dėl ku­rių daug me­tų Sei­me ne­ran­da­ma su­ta­ri­mo. Kar­tu bus kei­čia­mas Sei­mo sta­tu­tas. Ren­giant nau­ją­jį įsta­ty­mą ke­ti­na­ma pa­si­nau­do­ti prieš še­še­rius me­tus gru­pės ži­no­mų tei­si­nin­kų par­eng­tu pro­jek­tu, ku­rį tuo­me­čiai po­li­ti­kai smar­kiai kri­ti­ka­vo.

„Bus įtei­sin­tos ne tik Sei­mo na­rių at­os­to­gos. Ma­nau, pa­ga­liau baig­si­me tą cir­ką, kai Sei­mo vieš­bu­ty­je gy­ve­nan­tys par­la­men­ta­rai ne­mo­ka už su­var­to­tą van­de­nį ir elek­trą“, – dės­tė R. Baš­kie­nė.

Tuo me­tu Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ge­di­mi­no Kir­ki­lo iš­kel­ta ini­cia­ty­va pa­svars­ty­ti, ar ne­bū­tų ra­cio­na­liau at­ly­gi­ni­mą ir par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms ski­ria­mas lė­šas kar­tu su­dė­ti, grei­čiau­siai ne­bus pa­lai­min­ta. Jo nuo­mo­ne, gau­da­mi vie­ną su­mą Sei­mo na­riai bū­tų tau­pes­ni. Po­li­ti­ko ži­nio­mis, to­kia tvar­ka nu­sta­ty­ta Es­ti­jo­je. Ana­lo­giš­kas siū­ly­mas bu­vo su­bran­din­tas prieš sep­ty­ne­rius me­tus, ta­čiau, įžvel­gus prieš­ta­ra­vi­mą Kons­ti­tu­ci­jai, įkiš­tas į stal­čių. „Su ki­to­mis pa­tai­so­mis gal­būt ga­li­ma bū­tų pri­im­ti ir šią“, – svars­tė G. Kir­ki­las.

Tuo tar­pu R. Baš­kie­nė pri­mi­nė, jog KT yra iš­aiš­ki­nęs, kad Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mas ir par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms ski­ria­ma su­ma – skir­tin­gi da­ly­kai, nors abiem at­ve­jais mo­ka­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to. Be to, par­la­men­ti­nės iš­lai­dos ne­ap­mo­kes­ti­na­mos. „Ma­nau, kad esa­ma tvar­ka yra aiš­ki ir skaid­ri, to­dėl ne­ma­tau rei­ka­lo kel­ti su­maiš­tį. Be­je, kaip at­sis­kai­ty­tu­me už iš­lai­das? Pri­dė­si­me su­mą prie at­ly­gi­ni­mo, o jei kas nors pa­mirš nu­va­žiuo­ti pas rin­kė­jus?“ – svars­tė Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė.

Ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas dalykas

Vis dėl­to di­džiau­sio pa­sip­rie­ši­ni­mo lau­kia­ma dėl Sei­mo na­rių at­os­to­gų įtei­si­ni­mo. „Blo­gai, kai įpran­ta­ma bū­ti lais­viems kaip vė­jas. Ta­čiau ma­nau, kad su­si­tai­ky­si­me ir su at­os­to­go­mis. Kiek prie­kaiš­tų su­lau­kiau pa­siū­liu­si ne­leis­ti nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lių už par­la­men­ti­nes lė­šas. O da­bar vis­kas ge­rai“, – op­ti­mis­tiš­kai kal­bė­jo R. Baš­kie­nė. Jos nuo­mo­ne, įtei­si­nus at­os­to­gas Sei­mo na­riai „ga­lės ra­miai ir oriai leis­ti lai­ką su šei­ma, ne­si­bai­min­da­mi, kad skriau­džia sa­vo rin­kė­jus“.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė lai­kė­si ki­tos nuo­mo­nės. Po­li­ti­kė pri­si­mi­nė, kad jai va­do­vau­jant Sei­mui taip pat mė­gin­ta spręs­ti at­os­to­gų klau­si­mą. „Tuo­met bu­vo­me su­rin­kę me­džia­gos apie tai, kaip yra ki­tuo­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių par­la­men­tuo­se. Be Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Kir­gi­zi­jos, to­kių at­os­to­gų nie­kur nė­ra. Nes Sei­mo na­rio dar­bas yra ne­per­trau­kia­mas – jis ne­tu­ri nei lais­vų die­nų, nei at­os­to­gų“, – aiš­ki­no I. De­gu­tie­nė.

Ki­ta ver­tus, anot jos, Sei­mo na­rio dar­bas – ne tik ple­na­ri­niai po­sė­džiai, bet ir su­si­ti­ki­mai su rin­kė­jais, iš­vy­kos, ren­gi­niai. „Tai vi­siš­kai ki­tas sta­tu­sas. Mes ne­tu­ri­me dar­bo su­tar­čių, Dar­bo ko­dek­sas mums ne­ga­lio­ja“, – dės­tė kon­ser­va­to­rė.

At­os­to­gų įtei­si­ni­mo idė­ja ne­pa­tin­ka ir so­cial­de­mo­kra­tui Al­gir­dui Sy­sui. „Neį­si­vaiz­duo­ju, kad vi­si Sei­mo na­riai iš­ei­tų, o prie par­la­men­to du­rų pa­ka­bin­tas už­ra­šas „A­tos­to­gos“, – iro­ni­za­vo jis. A. Sy­so tei­gi­mu, kiek­vie­nas ei­nan­tis į par­la­men­tą ži­no, kad per ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją tra­di­ci­nių at­os­to­gų ne­tu­rės, ir tai pri­ima kaip nor­ma­lų da­ly­ką.

Ski­ria­si reg­la­men­ta­vi­mas

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Vy­tau­to Sin­ke­vi­čiaus, kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vo, tei­gi­mu, ki­tų vals­ty­bių Kons­ti­tu­ci­jo­se pa­pras­tai ne­nu­ro­dy­ta, ka­da vyks­ta par­la­men­to se­si­jos, tai nu­ma­ty­ta par­la­men­tų reg­la­men­tuo­se.

Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas kon­kre­tus Sei­mo se­si­jų lai­kas, tu­rint gal­vo­je, kad tarp jų par­la­men­ta­rai vi­są lai­ką skirs dar­bui ko­mi­te­tuo­se, rengs pro­jek­tus, dis­ku­si­jas, o per se­si­jų po­sė­džius tik ap­tars li­ku­sias de­ta­les ir pri­ims tei­sės ak­tus.

„Ta­čiau pra­kti­ka par­odė, kad lai­kas tarp se­si­jų Sei­mo na­rių su­pran­ta­mas vi­siš­kai prieš­in­gai. Šie jį trak­tuo­ja kaip lais­vą lai­ką. Tad įsi­vaiz­duo­ki­te – tiek me­tų vi­si tu­rė­jo be­veik 5 mė­ne­sius lais­vo lai­ko. To­dėl kas gi da­bar no­rė­tų nu­sis­ta­ty­ti 45 die­nų at­os­to­gas, o vi­sas ki­tas dirb­ti? To­dėl ir vyks­ta pa­sip­rie­ši­ni­mas, as­me­ni­nį in­te­re­są iš­ke­liant aukš­čiau už vie­šą­jį, aukš­čiau už vi­suo­me­nės in­te­re­są“, – sa­kė V. Sin­ke­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“.

Anot pro­fe­so­riaus, ar­gu­men­tas, kad ki­to­se vals­ty­bė­se par­la­men­ta­rams at­os­to­gos ne­nu­ma­ty­tos, ne­tin­ka­mas. „Kaip sa­kiau, ki­to­se vals­ty­bė­se nė­ra Kons­ti­tu­ci­jo­se nu­ma­ty­to se­si­jų lai­ko. Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­men­tų reg­la­men­tuo­se įtvir­tin­ta – to­kiu me­tu ne­vyks­ta ple­na­ri­niai po­sė­džiai, ne­dir­ba ko­mi­te­tai. Vi­si ži­no, kad mė­ne­sį ar pu­san­tro par­la­men­tai at­os­to­gau­ja“, – kal­bė­jo tei­si­nin­kas.

Pri­vi­le­gi­jų apstu

Prieš še­še­rius me­tus V. Sin­ke­vi­čius va­do­va­vo Sei­mo val­dy­bos spren­di­mu su­da­ry­tai dar­bo gru­pei, ku­ri ren­gė Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gų įsta­ty­mo pro­jek­tą. „Jis jau sens­te­lė­jo. Per­žiū­rė­jęs ma­tau, kad kai ką bu­vo ga­li­ma nu­sta­ty­ti griež­čiau, tiks­liau, ra­cio­na­liau“, – sa­kė jis. Tei­si­nin­kas pa­žy­mė­jo, jog pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą frak­ci­jo­se ju­to, kad nors dau­gu­ma tuo­me­čių Sei­mo na­rių pro­jek­to ne­bu­vo skai­tę, bu­vo ka­te­go­riš­kai prieš jį nu­si­tei­kę.

„O tie, ku­rie skai­tė, pa­šiur­po pa­ma­tę, kad ne­teks la­bai daug pri­vi­le­gi­jų“, – pa­sa­ko­jo V. Sin­ke­vi­čius. Anot jo, ir da­bar­ti­niai Sei­mo na­riai ga­na pri­vi­le­gi­juo­ti. Tei­si­nin­ko nuo­mo­ne, bū­ti­na pri­im­ti mi­nė­tą įsta­ty­mą, nes pa­sta­ro­jo me­to pa­tai­sos tė­ra kos­me­ti­nės, ne­es­mi­nės. „Sa­ky­ki­me, Sei­mo na­rių iš­ei­ti­nės iš­mo­kos. Ma­nau, kad jas re­gu­liuo­ti tu­ri ne sta­tu­tas, o įsta­ty­mas. Tai, kas da­bar įtvir­tin­ta, ga­li kel­ti abe­jo­nių dėl ati­ti­ki­mo Kons­ti­tu­ci­jai. Ta­čiau apie tai kol kas ne­kal­ba­ma. Pre­zi­den­tė ga­li ve­tuo­ti įsta­ty­mą, o sta­tu­to – ne“, – at­krei­pė dė­me­sį tei­sės ži­no­vas. V. Sin­ke­vi­čius ne­slė­pė abe­jo­nių, kad ir šį­kart Sei­mas ne­priims mi­nė­to įsta­ty­mo.

Dar­bo gru­pės pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta ne­ma­žai nau­jo­vių. Pa­vyz­džiui, įtei­sin­ti Sei­mo na­rių at­os­to­gas, ku­rios truk­tų 45 die­nas, už pra­leis­tus ple­na­ri­nius, ko­mi­te­tų ir ki­tus po­sė­džius po­li­ti­kams ne­mo­kė­ti al­gos. Daug griež­čiau no­rė­ta reg­la­men­tuo­ti par­la­men­ti­nių lė­šų nau­do­ji­mą. Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta, kad šiuos pi­ni­gus par­la­men­ta­rai ga­lė­tų nau­do­ti tik tam ti­kroms reik­mėms pa­gal griež­tą li­mi­tą – de­ga­lams, rep­re­zen­ta­ci­jai, biu­ro nuo­mai. Siū­ly­ta, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja vi­siems po­li­ti­kams nu­pirk­tų tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius, o jų nuo­mo­tis ne­bū­tų ga­li­ma. Par­la­men­ta­rams, ku­rie ne­tu­ri būs­to Vil­niu­je, siū­ly­tos cen­tra­li­zuo­tai nuo­mo­ja­mos pri­va­čios pa­tal­pos, už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti pa­tys po­li­ti­kai ir jų šei­mos na­riai.