„Valstiečiai“ – su minimalia politine patirtimi
Už Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą (LVŽS) bal­sa­vę rin­kė­jai du­ris į Sei­mą jau at­vė­rė 19-ai jos kan­di­da­tų. Tai tei­sė­sau­gi­nin­kai, pe­da­go­gai ir žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, kai ku­rie jų ne taip se­niai spren­dė tar­pu­sa­vio konf­lik­tus.

LVŽS va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis į Sei­mą at­si­ve­da ko­man­dą, ku­rios tik ma­žo­ji da­lis pri­klau­so šiai par­ti­jai. Dar ma­žiau tu­ri po­li­ti­nio dar­bo pa­tir­ties.

Kaip ga­li­mas „vals­tie­čių“ kan­di­da­tas į prem­je­ro pos­tą įvar­di­ja­mas 47 me­tų Sau­lius Skver­ne­lis, šiuo me­tu dir­ban­tis LVŽS veik­los koor­di­na­to­riu­mi, pir­miau­sia įgi­jo me­cha­ni­kos in­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą. Ta­čiau pa­gal spe­cia­ly­bę jis nie­ka­da ne­dir­bo: bai­gęs stu­di­jas ta­po Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jos (da­bar – My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas, MRU) Pro­fe­si­nės tak­ti­kos ka­ted­ros dės­ty­to­ju, po ke­le­rių me­tų pe­rė­jo į Tra­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ke­lių po­li­ci­ją, o ne­tru­kus pra­dė­jo kop­ti kar­je­ros laip­tais.

Prieš ketverius metus Stasys Jakeliūnas į Seimą ketino patekti kartu su socialdemokratais.Romo Jurgaičio nuotrauka

Par­ei­gū­nų komanda

Itin spar­tus S. Skver­ne­lio ki­li­mas pra­si­dė­jo, kai 2005-ai­siais MRU įgi­jęs tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją jis ėjo įvai­rias va­do­vau­ja­mas par­ei­gas, o 2011 me­tais ta­po Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru.

Po­li­ti­nės S. Skver­ne­lio kar­je­ros star­tas duo­tas 2014-ųjų lap­kri­tį: sta­tu­ti­nis par­ei­gū­nas su­ti­ko ei­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas, ku­rias jam pa­siū­lė par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Ly­giai po me­tų nu­skam­bė­jo skan­da­las, vos ne­kai­na­vęs jam pos­to. Per­nai lap­kri­tį, kai di­džiu­lės po­li­ci­jos pa­jė­gos vi­są nak­tį gau­dė nuo par­ei­gū­nų pa­spru­ku­sį ir gink­lą pa­gro­bu­sį Igo­rį Mo­lot­ko­vą, S. Skver­ne­lis at­si­sa­kė pri­siim­ti už tai as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę. At­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą jis par­ašė tik po ne­dvip­ras­miš­ko pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės par­eiš­ki­mo, ta­čiau prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius įkal­bė­jo vis po­pu­lia­rė­jan­tį mi­nis­trą tęs­ti dar­bą.

Trauk­tis iš pos­to S. Skver­ne­liui te­ko šių me­tų pa­va­sa­rį, kai, il­gai flir­ta­vęs su įvai­rio­mis par­ti­jo­mis, pa­ga­liau pa­skel­bė į Sei­mą kan­di­da­tuo­sian­tis po LVŽS spar­nu. Ne­ofi­cia­liai teig­ta, kad tik R. Kar­baus­kis bu­vu­siam par­ei­gū­nui pa­siū­lė aukš­tas po­zi­ci­jas rin­ki­mų są­ra­še, taip pat su­ti­ko pri­glaus­ti ir eks­mi­nis­tro ko­man­dą.

Vie­nas jos at­sto­vų – 39 me­tų bu­vęs S. Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je Vy­tau­tas Ba­kas pa­gal LVŽS są­ra­šą taip pat yra iš­rink­tas į Sei­mą. Šis tei­si­nin­kas, il­gus me­tus va­do­va­vęs Na­cio­na­li­niam par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mui, 2007–2008 me­tais dir­bo tuo­me­čio par­la­men­ta­ro Kęs­tu­čio Či­lins­ko pa­dė­jė­ju Sei­me, kar­tu su juo įstei­gė Jung­ti­nį de­mo­kra­ti­nį ju­dė­ji­mą.

Dovilė Šakalienė minima kaip pretendentė į socialinės apsaugos ir darbo ministres.Romo Jurgaičio nuotrauka

Vi­si Že­mės ūkio rūmai

Šie Sei­mo rin­ki­mai „be gal­vos“ pa­li­ko Že­mės ūkio rū­mus (ŽŪR), vie­ni­jan­čius ne­vy­riau­sy­bi­nes žem­dir­bių ir kai­mo gy­ven­to­jų or­ga­ni­za­ci­jas. Pa­gal LVŽS į Sei­mą pa­te­ko šios or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kas And­rie­jus Stan­či­kas bei vi­ce­pir­mi­nin­kas Bro­nius Mar­kaus­kas.

Ne­tru­kus 55-ąjį gim­ta­die­nį švę­sian­tis A. Stan­či­kas pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – in­ži­nie­rius elek­tri­kas, 11 vai­kų tė­vas, ne tik va­do­vau­ja ŽŪR, bet ir yra že­mės ūkio koo­pe­ra­ti­nės bend­ro­vės „Pie­no gė­lė“ or­ga­ni­za­to­rius bei val­dy­bos pir­mi­nin­kas, taip pat Že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vų aso­cia­ci­jos „Koo­pe­ra­ci­jos ke­lias“, Mė­si­nių gal­vi­jų au­gin­to­jų ir ge­rin­to­jų aso­cia­ci­jos, Miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Pie­no ta­ry­bos na­rys. Jis – vie­nas iš ne­dau­ge­lio į Sei­mą pa­te­ku­sių ti­krų­jų LVŽS na­rių, tie­sa, A. Stan­či­ko na­rys­tė par­ti­jo­je, 2014-ai­siais ta­pus ŽŪR va­do­vu, bu­vo su­spen­duo­ta.

Taip pat ti­kra­sis LVŽS na­rys 56 me­tų B. Mar­kaus­kas pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – in­ži­nie­rius ekek­tri­kas. Tai il­ga­me­tis Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Pie­no ta­ry­bos ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio pie­ni­nin­kys­tės ko­mi­te­to va­do­vas, iki 2011-ųjų še­še­rius me­tus va­do­va­vęs ŽŪR. Dėl šių par­ei­gų jis 2006-ai­siais at­si­sa­kė par­la­men­ta­ro man­da­to, ku­rį ga­lė­jo „pa­vel­dė­ti“ iš Ka­zio Bo­be­lio, ap­sisp­ren­du­sio ne­be­tęs­ti po­li­ti­ko kar­je­ros.

Sveikuolis Dainius Kepenis garsėja prieštaringais pasisakymais.lvzs.lt nuotrauka

San­ty­kių su ŽŪR tu­ri ir dar vie­na bū­si­mo­ji par­la­men­ta­rė, iš­rink­ta pa­gal LVŽS są­ra­šą – 45 me­tų Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos (LKBS) kū­rė­ja bei pir­mi­nin­kė in­ži­nie­rė ener­ge­ti­kė Guo­da Bu­ro­kie­nė. 2002 me­tais ji dir­bo ŽŪR, o 2014-ai­siais su­kė­lė ne­men­ką triukš­mą, kai jos va­do­vau­ja­ma LKBS ne tik nu­trau­kė na­rys­tę šio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je, bet ir ap­kal­ti­no ją be­si­rū­pi­nant tik pie­no su­pir­ki­mo kai­no­mis bei ki­to­mis „že­mės ūkio vers­lo“ prob­le­mo­mis, ta­čiau ne­si­do­mint kai­mo dva­si­niais da­ly­kais. Ne­tru­kus G. Bu­ro­kie­nė su­kvie­tė „pir­mą­jį Lie­tu­vos kai­mo par­la­men­tą“ (bū­tent taip ne­ofi­cia­liai bū­da­vo va­di­na­mi ŽŪR) ir pa­skel­bė, kad nuo šiol ši or­ga­ni­za­ci­ja at­sto­vaus „vie­tos po­li­ti­kams, ūki­nin­kams, ag­ro­vers­li­nin­kams, kai­mo jau­ni­mui bei vy­res­nių kar­tų žmo­nėms“.

Pa­si­se­kė sveikuoliams

Kar­tu su „vals­tie­čiais“ į Sei­mą at­ei­nan­tis 40-me­tis bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga – pa­gar­sė­jęs ko­vo­to­jas su svai­ga­lų bei ta­ba­ko var­to­ji­mu, Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės koa­li­ci­jos pre­zi­den­tas. 2009–2012 me­tais jis bu­vo vi­suo­me­ni­nis tuo­me­čio prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus pa­ta­rė­jas ta­ba­ko, al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų pre­ven­ci­jos klau­si­mais. Šių me­tų pa­va­sa­rį A. Ve­ry­ga su bend­ra­min­čiais par­en­gė ir Sei­mui per­da­vė al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ri­bo­jan­čias įsta­ty­mų pa­tai­sas, su­lau­ku­sias dau­giau kaip 50 tūkst. pi­lie­čių par­amos: jo­mis siū­ly­ta užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą, jį par­da­vi­nė­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­je, taip pat ne jau­nes­niems kaip 20 me­tų žmo­nėms.

Dar vie­nas su LVŽS kan­di­da­ta­vęs svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­guo­to­jas – 64 me­tų fi­zi­nio la­vi­ni­mo dės­ty­to­jas, Svei­ka­tos mo­kyk­los sa­vi­nin­kas Dai­nius Ke­pe­nis. Nuo 1990-ųjų Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos pre­zi­den­tu nuo­lat per­ren­ka­mas ak­ty­vis­tas gar­sė­ja ga­na prieš­ta­rin­gais tei­gi­niais. Šį pa­va­sa­rį lai­do­je „Diag­no­zė: val­džia“ D. Ke­pe­nis, pa­si­sa­ky­da­mas prieš dar­že­li­nu­kų skie­pi­ji­mą, par­eiš­kė, kad „skie­puo­se yra bež­džio­nių lie­ka­nų, ne­tgi mo­te­rų abor­tų lie­ka­nų, ten vis­ko yra“.

Andriejus Stančikas - vienas iš nedaugelio į Seimą patekusių tikrųjų LVŽS narių.Asmeninio albumo nuotrauka

Iki šiol ci­tuo­ja­mos ir bū­si­mo­jo par­la­men­ta­ro, LVŽS na­rio Jo­no Ja­ru­čio min­tys. Šis po­li­ti­kas, net dvi ka­den­ci­jas va­do­va­vęs Ku­piš­kio ra­jo­nui, o da­bar nu­ro­dan­tis dir­ban­tis ap­sau­gos dar­buo­to­ju, per eko­no­mi­nį su­nkme­tį par­eiš­kė, esą kri­zės Eu­ro­po­je nė­ra, tik Lie­tu­vo­je, o ją ska­ti­na po­li­ti­niai opo­nen­tai.

Pre­ten­den­tai į ministrus

Sei­mo na­re tap­sian­ti „vals­tie­čių“ iš­kel­ta ži­no­ma žmo­gaus tei­sių gy­nė­ja 38 me­tų Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė mi­ni­ma kaip ga­li­ma pre­ten­den­tė į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro port­fe­lį. Ši bū­si­ma po­li­ti­kė dė­me­sio cen­tre at­si­dū­rė šių me­tų pra­džio­je pa­aiš­kė­jus, kad Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­tas (ŽTSI), ku­ria­me ji dir­bo dau­giau nei 10 me­tų, at­si­sa­ko su su­nkia li­ga ko­vo­jan­čios va­do­vės pa­slau­gų. D. Ša­ka­lie­nė so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skel­bė, kad yra at­lei­džia­ma be iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos po to, kai at­si­sa­kė trauk­tis sa­vo no­ru. Jos darb­da­viai vie­šai skel­bė, jog ŽTSI va­do­vė at­lei­džia­ma, nes įstai­ga bu­vo val­do­ma ne­tin­ka­mai, už­fik­suo­ta rim­tų prob­le­mų dėl va­dy­bos ir fi­nan­sų, ta­čiau D. Ša­ka­lie­nė at­lei­džia­ma jai iš­mo­kant dvie­jų mė­ne­si­nių at­ly­gi­ni­mų kom­pen­sa­ci­ją.

Dar vie­nas kan­di­da­tas į mi­nis­trus – tik fi­nan­sų – yra par­la­men­ta­ru pa­gal LVŽS są­ra­šą iš­rink­tas fi­nan­sų eks­per­tas 58 me­tų Sta­sys Ja­ke­liū­nas. Tie­sa, eko­no­mi­ka ir fi­nan­sais jis su­si­do­mė­jo tik 2005 me­tais, kai nu­spren­dė iš­ei­ti iš dar­bo bend­ro­vė­je „Lie­tu­vos drau­di­mas“. S. Ja­ke­liū­nas, ku­rio pir­ma spe­cia­ly­bė – ra­dioe­lek­tro­ni­ka, an­tra – psi­cho­lo­gi­ja, skel­bia vers­lo ir fi­nan­sų va­dy­bą stu­di­ja­vęs Mi­či­ga­no vals­ti­jos (JAV) uni­ver­si­te­te. Anks­tes­nė­je jo biog­ra­fi­jo­je nu­ro­do­ma, kad šios stu­di­jos tru­ko 1993–1995 me­tais.

Per 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mus S. Ja­ke­liū­nas pa­tek­ti į Sei­mą ke­ti­no kar­tu su so­cial­de­mo­kra­tais, ta­čiau to­kiam par­ti­jos ly­de­rio A. But­ke­vi­čiaus pa­lai­min­tam spren­di­mui pa­sip­rie­ši­no šios or­ga­ni­za­ci­jos sen­bu­viai. Prem­je­ru ta­pęs A. But­ke­vi­čius pa­sik­vie­tė eks­per­tą dirb­ti pa­ta­rė­ju fi­nan­sų klau­si­mais. 2014-ųjų gruo­dį S. Ja­ke­liū­nas at­sis­ta­ty­di­no: jo tei­gi­mu, dėl to, kad ne­be­ga­lė­jo pro­duk­ty­viai dirb­ti su da­bar­ti­ne Vy­riau­sy­be. A. But­ke­vi­čius sa­vo ruo­žtu aiš­ki­no, kad pa­ta­rė­jo bu­vo pa­pra­šy­ta iš­ei­ti.

Eugenijus Jovaiša yra dėjęs daug pastangų atkuriant Valdovų rūmus.Romo Jurgaičio nuotrauka

Nuo ta­da S. Ja­ke­liū­nas nu­ro­do to­liau dir­ban­tis ne­prik­lau­so­mu fi­nan­sų ana­li­ti­ku ir kon­sul­tan­tu. Me­ti­nė­je pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad per me­tus jis už­dir­bo 3,7 tūkst. eu­rų, o mo­kes­čių su­mo­kė­jo 229 eu­rus.

Po­li­ti­kais ta­po mokslininkai

Į Sei­mą po LVŽS spar­nu at­ei­na ir vi­sas bū­rys moks­lo dar­buo­to­jų. 66 me­tų pro­fe­so­rius, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to de­ka­nas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša aš­tuo­ne­rius me­tus kaip Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vas yra dir­bęs Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jo­je, da­bar yra Et­ni­nės glo­bos ta­ry­bos na­rys.

58 me­tų bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras pro­fe­so­rius Vik­to­ras Pra­nckie­tis, LVŽS na­rys, šiuo me­tu va­do­vau­ja Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Ag­ro­no­mi­jos fa­kul­te­tui. Moks­lo kny­gų ir va­do­vė­lių au­to­rius yra iš­ve­dęs au­ga­lų veis­lių, be to, nuo 1999 me­tų ūki­nin­kau­ja, pa­grin­di­nė jo veik­la – so­di­nin­kys­tė.

Po­li­to­lo­gas, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras 37 me­tų Min­dau­gas Pui­do­kas ei­na do­cen­to par­ei­gas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Vie­šo­sios po­li­ti­kos ir ad­mi­nis­tra­vi­mo ins­ti­tu­te. Kaip žy­mų biog­ra­fi­jos fak­tą sa­vo an­ke­to­je jis nu­ro­do 2011 me­tais or­ga­ni­zuo­tą „švie­saus at­mi­ni­mo poe­to Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus poe­zi­jos skai­ti­nių šven­tę jo tė­viš­kė­je“.

Aurelijus Veryga - pagarsėjęs kovotojas su svaigalų bei tabako vartojimu.Alinos Ožič nuotrauka

Hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras 58 me­tų Sta­sys Tu­mė­nas iki pra­ėju­sių me­tų dir­bo Šiau­lių pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to do­cen­tu. Po pra­ėju­siais me­tais įvy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų jis ta­po Šiau­lių vi­ce­me­ru. Tuo­met Šiau­lių uni­ver­si­te­to ta­ry­ba jį pa­ša­li­no, su­abe­jo­ju­si, ar dar­bas švie­ti­mo įstai­go­je su­de­ri­na­mas su po­li­ti­nė­mis par­ei­go­mis. S. Tu­mė­nas tvir­ti­no, esą juo bu­vo at­si­kra­ty­ta, nes jis kri­ti­ka­vo uni­ver­si­te­to va­do­vus.

Sei­mas – ne naujiena

Dar­bą Sei­me jau ket­vir­tą ka­den­ci­ją tęs Ri­ma Baš­kie­nė, LVŽS pri­klau­san­ti nuo 1996-ųjų. Kar­tu dar­buo­sis ir per LVŽS są­ra­šą į par­la­men­tą vėl pa­ten­kan­tis ne­par­ti­nis bu­vęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Pa­ne­vė­žio sky­riaus va­do­vas Po­vi­las Urb­šys. Prieš ket­ve­rius me­tus į Sei­mą jis bu­vo iš­rink­tas kaip ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas, da­bar vėl sa­va­ran­kiš­kai var­žo­si vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

„Vals­tie­čių“ są­ra­šas per­ga­lę už­ti­kri­no ir penk­tą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­čiam Va­le­ri­jui Si­mu­li­kui. Pir­mus kar­tus par­la­men­ta­ru jis ta­po kaip da­bar jau ne­beeg­zis­tuo­jan­čios Nau­jo­sios są­jun­gos at­sto­vas, šiai par­ti­jai nu­sto­jus gy­vuo­ti, pe­rė­jo pas so­cial­de­mo­kra­tus, o 2014-ai­siais ta­po vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Už Šiau­lius“ pir­mi­nin­ku.

Į Sei­mą po 8 me­tų per­trau­kos su­grįž­ta ir LVŽS vi­ce­pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius. Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jos In­ži­ne­ri­jos fa­kul­te­tą bai­gęs 66 me­tų vers­li­nin­kas ei­na prieš ke­lis de­šimt­me­čius įsteig­tos bend­ro­vės „Bir­žų žem­tie­ki­mas“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko par­ei­gas, taip pat dir­ba Bir­žų ra­jo­no ta­ry­bo­je.

V. Rin­ke­vi­čius – an­tras tur­tin­giau­sias po R. Kar­baus­kio į Sei­mą pa­ten­kan­tis LVŽS at­sto­vas. Dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad jo pri­va­lo­mas re­gis­truo­ti tur­tas vir­ši­ja pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, per pa­sta­ruo­sius me­tus gau­ta su­ma sie­kia 239,9 tūkst. eu­rų, per tą pa­tį lai­ko­tar­pį su­mo­kė­ti mo­kes­čiai su­da­ro 2,8 tūkst. eu­rų.