„Valstiečiai“ siūlo, kad mokyti galėtų tik turintys magistro laipsnį
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša ir dar pen­ki Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos par­la­men­ta­rai siū­lo, kad mo­ky­to­jais ga­lė­tų dirb­ti tik ma­gis­tro laips­nį tu­rin­tys as­me­nys.

Tai nu­ma­ty­ta Sei­me še­šių par­la­men­ta­rų re­gis­truo­ta­me Bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los kai­tos gai­rių pro­jek­te. Ja­me nu­ro­dy­ta, kad „mo­ky­to­jai pra­de­da dirb­ti sa­va­ran­kiš­kai tik įgi­ję ma­gis­tro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį“.

„Čia yra to­kia sie­kia­my­bė ir ji­nai yra svars­to­ma. Gai­rės yra prog­ra­mi­nis do­ku­men­tas, tai nė­ra im­pe­ra­ty­vas, kad bū­ti­nai taip ir bus, tai rei­kės svars­ty­ti, bet tai yra la­bai pa­gei­dau­ti­na. Dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių toks da­ly­kas eg­zis­tuo­ja, kad mo­ky­to­jai tu­ri tu­rė­ti ma­gis­tro laips­nį“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė E.Jo­vai­ša.

Anot jo, no­rint įgy­ven­din­ti šią nau­jo­vę rei­kės ir mo­ky­to­jų ren­gi­mo ins­ti­tu­ci­nės re­for­mos.

„Tai iš da­lies su aukš­to­jo moks­lo re­for­ma vyks­ta“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Jis ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ko­kiai da­liai pe­da­go­gų tek­tų pa­pil­do­mai mo­ky­tis.

„Aš ne­pa­sa­ky­siu ko­kia da­lis da­bar tu­ri ma­gis­tro laips­nį, bet tai – ne re­te­ny­bė“, – sa­kė E.Jo­vai­ša.

Da­bar Lie­tu­vo­je mo­ky­to­jai tu­ri bū­ti įgi­ję aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, bet ma­gis­tro laips­nis ne­bū­ti­nas. Rei­kia­mą iš­si­la­vi­ni­mą ir kva­li­fi­ka­ci­ją da­bar pe­da­go­gai ga­li įgy­ti uni­ver­si­te­tuo­se ar ko­le­gi­jo­se.