„Valstiečiai“ siūlo griežtinti įstatymų projektų ekspertizių tvarką
„Vals­tie­čiai“ už­si­mo­jo Sei­mo na­rius pa­lik­ti be ga­li­my­bės gau­ti ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų iš­va­das, ku­rio­mis jie ga­lė­tų rem­tis svars­ty­da­mi ir bal­suo­da­mi dėl įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų.

Du „vals­tie­čiai“ siū­lo vi­sam Sei­mui nu­spręs­ti, ar eks­per­tų nuo­mo­nė, ku­rios pa­pra­šy­tų ma­žiau kaip penk­ta­da­lis par­la­men­ta­rų, ti­krai yra bū­ti­na. Val­dan­čių­jų pla­nuo­se yra ir dar griež­tes­nių už­mo­jų: di­din­ti Sei­mo na­rių skai­čių, ku­rie tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti po eks­per­ti­zės rei­ka­la­vi­mu, griež­tin­ti są­ly­gas, ko­kiais at­ve­jais to­kių iš­va­dų bū­tų pra­šo­ma, ir kas už jas mo­kė­tų.

Tuo me­tu eks­per­tų iš­va­dų ša­li­nin­kai įta­ria, kad jų at­si­sa­ky­mu sie­kia­ma su­var­žy­ti ma­žu­mos par­la­men­ta­rų tei­sę gau­ti pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos prieš ap­sisp­ren­džiant, kaip bal­suo­ti.

Anks­tes­nių ka­den­ci­jų par­la­men­ta­rai itin re­tai pa­šy­da­vo eks­per­ti­zių, ta­čiau šie­met jų par­ei­ka­lau­ta jau ke­tu­ris kar­tus, o tarp no­rin­čių gau­ti iš­va­das yra ir val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­tys so­cial­de­mo­kra­tai.

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė ža­da, kad prieš šio klau­si­mo bus grįž­ta­ma tik ru­dens se­si­jo­je.

Be Sei­mo ver­dik­to – jo­kių ekspertizių

„Vals­tie­čiai“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas sie­kia, kad par­la­men­ta­rai nu­spręs­tų, ar pa­tai­sų ne­prik­lau­so­mas ver­ti­ni­mas tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mas ly­din­čiuo­ju do­ku­men­tu ir pri­sta­to­mas per pro­jek­to svars­ty­mus. To­kį bal­sa­vi­mą tu­rė­tų ini­ci­juo­ti ne ma­žiau kaip 1/4 ar­ba 36 Sei­mo na­riai.

„Ne penk­ta­da­lis (par­la­men­ta­rų – BNS), o vi­sas Sei­mas tu­ri nu­spręs­ti, ar eks­per­tų iš­va­dų Sei­mui rei­kia“, – BNS sa­kė V.Ba­kas.

Jei­gu Sei­mas nu­spręs­tų, kad eks­per­tų ver­ti­ni­mas ne­tu­ri bū­ti ly­din­čiu do­ku­men­tu, pa­tai­sos bū­tų svars­to­mos ne­lau­kiant to­kio ver­ti­ni­mo iš­va­dos.

„Ti­kiuos, kad ši­ta pa­tai­sa at­gra­sys po­li­ti­kus ne­at­sa­kin­gai pri­imi­nė­ti spren­di­mus dėl eks­per­ti­zių“, – tei­gė V.Ba­kas.

Da­bar Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad ne ma­žiau kaip 1/5 – tai yra 29 Sei­mo na­riai – tu­ri tei­sę kreip­tis dėl eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo ir jo iš­va­da tam­pa pa­tai­sas ly­din­čiu do­ku­men­tu, pri­sta­to­mu per svars­ty­mus ko­mi­te­tuo­se bei Sei­mo po­sė­dy­je. Kol iš­va­dos pa­sie­kia Sei­mą, spren­di­mai dėl pa­tai­sų ne­prii­ma­mi.

V.Ba­kas įsi­ti­ki­nęs, kad siū­lo­mas sta­tu­to pa­tai­sy­mas po­li­ti­kus, ku­rie, anot par­la­men­ta­ro, „kar­tais lin­kę ma­ni­pu­liuo­ti pro­ce­dū­ro­mis“, pri­vers pa­gal­vo­ti, kad Sei­mas tu­rės pro­gą re­vi­zuo­ti jų no­rus.

„Vie­na ver­tu, bus at­sa­kin­giau pri­ima­mi spren­di­mai kreip­tis dėl eks­per­ti­zių, kad ne­švais­ty­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. An­tras da­ly­kas – da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je bū­tent ir su­da­ro­mos są­ly­gos švais­ty­ti pi­ni­gus, ka­da tam ti­kros re­for­mos strin­ga“, – aiš­ki­no V.Ba­kas.

Pa­sak V.Ba­ko, da­bar ga­lio­jan­ti nuo­sta­ta lei­džia penk­ta­da­liui Sei­mo na­rių „užb­lo­kuo­ti vi­są tei­sė­kū­ros pro­ce­są“. Jis taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad sta­tu­tas kol kas ne­lei­džia dėl eks­per­ti­nės iš­va­dos rei­ka­lin­gu­mo pa­si­sa­ky­ti Sei­mui.

„Ma­no pa­siū­ly­mo es­mė – leis­ti vi­sam Sei­mui ap­sisp­ręs­ti, ar penk­ta­da­lio Sei­mo na­rių siū­ly­mas skir­ti eks­per­ti­zę ir stab­dy­ti klau­si­mo nag­ri­nė­ji­mą yra pa­grįs­tas ar ne. (...) Jei­gu Sei­mas nu­spręs, kad krei­pi­ma­sis da­ry­ti eks­per­ti­zę yra pa­grįs­tas, bet ne­pa­kan­ka­mas pa­grin­das stab­dy­ti tei­sė­kū­ros pro­ce­są, tai svars­ty­mas vyks to­liau“, – BNS sa­kė V.Ba­kas.

A.Ši­rins­kie­nė sa­ko, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne­drau­džia gin­čy­ti da­lies Sei­mo na­rių rei­ka­la­vi­mo dėl eks­per­ti­zės.

„Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas kaž­ka­da yra pa­sa­kęs, kad jei­gu Sei­mo na­rių gru­pė tu­ri kaž­ko­kias tei­ses, va­di­na­si, tas tei­ses ga­li tu­rė­ti ir vi­sas Sei­mas in cor­po­re. Tai šiuo at­ve­ju tu­ri at­si­ras­ti kaž­ko­kia ga­li­my­bė kves­tio­nuo­ti tą 29 na­rių spren­di­mą. Lo­giš­ka bū­tų gal­vo­ti, kad Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti spren­di­mą, ar tas tos gru­pės Sei­mo na­rių spren­di­mas yra tin­ka­mas. Da­bar tos ga­li­my­bės nė­ra „, – BNS tei­gė ji.

A.Ši­rins­kie­nė at­me­ta Sei­mo ma­žu­mos prie­kaiš­tus, kad taip iš jos ati­ma­mi dia­lo­go su dau­gu­ma ins­tru­men­tai. „Bet iš es­mės jie tą ins­tru­men­tą ne dia­lo­gui nau­do­ja, o blo­ka­vi­mui“, – ti­ki­na ji.

R.Baš­kie­nė sa­ko, kad su eks­per­ti­zės rei­ka­la­vi­mu stab­do­ma ne tik urė­di­jų re­for­ma – siek­ta su­žlug­dy­ti ir dau­giau val­dan­čių­jų pla­nų.

„Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo, var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo ir dar ne­aiš­ku, kiek jie bū­tų... dėl mo­ky­to­jų ne­eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo. Bet ko­kiu klau­si­mu 29 Sei­mo na­riai blo­kuo­ja. Ne tik blo­kuo­ja, bet ir pri­ver­čia Sei­mo val­dy­bą pa­si­telk­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, iš­leis­ti iš­va­doms ati­tin­ka­mai lė­šas, tai mes ir sa­ko­me, gal ta­da lė­šas tu­rė­tų mo­kė­ti iš frak­ci­jų tos frak­ci­jos, ku­rios ini­ci­juo­ja. Ko­dėl tai tu­ri bū­ti Sei­mo pi­ni­gai? Ir ar 29 Sei­mo na­riai nė­ra per ma­žas skai­čius, gal reik­tų 47 – ta­da jau ma­to­si, kad yra prob­le­ma ar­ba di­des­nis ne­su­si­kal­bė­ji­mas. Nes tiek Sei­mo na­rių rei­kia, kad jų klau­si­mas sku­bos tvar­ka bū­tų įra­šy­tas į dar­bot­var­kę, o čia dėl to­kio ver­ti­ni­mo, ku­ris par­ei­ka­lau­ja tiek vis­ko, už­ten­ka ir 29 par­ašų“, – BNS tei­gė R.Baš­kie­nė.

Pa­sak jos, Sei­mo sta­tu­te taip pat nė­ra ap­tar­ta ir kiek kar­tų dėl to pa­ties pro­jek­to ga­li bū­ti rei­ka­lau­ja­ma eks­per­ti­nės iš­va­dos.

R.Baš­kie­nės tei­gi­mu, „išs­kir­ti­nės reikš­mės ir nau­dos eks­per­ti­nės iš­va­dos, var­giai, ar duo­da“, ypač dėl pa­tai­sų, ku­rias tei­kia Vy­riau­sy­bė. Ta­čiau ji ma­no, kad vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo ne­rei­kia.

„Nai­kin­ti ne­rei­kia – ga­li bū­ti kaž­ko­kių iš­skir­ti­nių at­ve­jų. Tai tu­ri bū­ti ypa­tin­gai re­tais at­ve­jais Da­bar per pus­me­tį tu­ri­me 4 rei­ka­la­vi­mus dėl eks­per­ti­nio įver­ti­ni­mo,“ – BNS tei­gė R.Baš­kie­nė.

I.Ši­mo­ny­tė: sa­vi­gar­bos trū­ku­mas ir ne­pa­gar­ba opozicijai

Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ma­no kad to­kios pa­tai­sos – sa­vi­gar­bos trū­ku­mas ir ne­pa­gar­ba opo­zi­ci­jai.

„Kai jau Sei­mas sa­vęs ne­be­ger­bia tiek, kad iš pra­džių lei­džia Sei­mo na­riams kreip­tis dėl eks­per­ti­zės, o pa­skui nu­spren­džia, kad Sei­mas ga­li nu­spręs­ti, kad jiems nu­sisp­jau­ti, ką ta eks­per­ti­zė pa­sa­kys, tai aiš­ku čia daug ką pa­sa­ko apie po­žiū­rį. (...) Vie­na ver­tus, su­tei­ki tei­sę opo­zi­ci­jai pra­šy­ti tos eks­per­ti­zės, o pa­skui su­vai­ruo­ji sa­vo dau­gu­ma ir pa­sa­kai, kad ne­įdo­mu, kas to­je eks­per­ti­zė­je par­ašy­ta“, – tei­gė I.Ši­mo­ny­tė.

Ji taip pat įta­ria, kad to­kio­mis pa­tai­so­mis įtei­si­na­mas iš­lai­da­vi­mas, be to, ją ste­bi­na su­mos, ku­rias Sei­mas mo­ka už eks­per­ti­zes – 100 ar 200 eu­rų.

„Taip ir­gi ne­ro­do­ma di­de­lė pa­gar­ba tai eks­per­ti­zei. Jei­gu bū­tų vel­tui, tai bū­tų kas ir vel­tui pa­da­ry­tų – ko­kie moks­li­nin­kai, bet ta­da vi­sa­da bū­tų klau­si­mas, kad ga­li­mas kaž­koks in­te­re­sų konf­lik­tas, gal tas, kas at­ėjo vel­tui pa­da­ry­ti, no­ri pra­kiš­ti kaž­ko­kią sa­vo nuo­mo­nę“, – aiš­ki­no I.Šimonytė

Jos ver­ti­ni­mu, eks­per­ti­zės Sei­mui yra rei­ka­lin­gos, nes teik­da­ma pa­tai­sas Vy­riau­sy­bė „ne vi­sa­da į vis­ką“ at­krei­pia dė­me­sį.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas ma­no, kad to­kia „vals­tie­čių“ pa­tai­sa no­ri­ma ap­ri­bo­ti ma­žu­mos tei­ses.

„Pa­tai­sa ne­rei­ka­lin­ga. No­ri įves­ti dau­gu­mos pri­nci­pą, reiš­kia, kad ma­žu­mos tei­sės yra ap­ri­bo­ja­mos. Po­li­ti­nės iš­min­tis sa­ko: jai esi dau­gu­mo­je, rei­kia gal­vo­ti apie tai, kai bū­si opo­zi­ci­jo­je. De­mo­kra­ti­ja – ne vien dau­gu­mos nuo­mo­nė, de­mo­kra­ti­ja – kai ger­bia­mos ma­žu­mos tei­sės“, – BNS tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Di­de­lis opo­zi­ci­jos ginklas

Bir­že­lio pa­bai­go­je pa­tai­sas bu­vo ke­ti­na­ma pra­dė­ti svars­ty­ti Sei­me, bet iš ple­na­ri­nio po­sė­džio li­be­ra­lo Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo pra­šy­mu jos bu­vo iš­brauk­tos.

Pa­sak jo, eks­per­ti­nis ver­ti­ni­mas yra la­bai svar­bus ins­tru­men­tas Sei­mo na­riams, jis lei­džia iš­girs­ti įsta­ty­mų pro­jek­tų ver­ti­ni­mą iš ša­lies.

„Ją iš­brau­kus, ati­ma­ma ga­li­my­bė Sei­mui gir­dė­ti eks­per­tus iš ša­lies“, – sa­ko li­be­ra­lų frak­ci­jos se­niū­nas, pri­me­nan­tis, kad į rin­ki­mus ėję „vals­tie­čiai“ dek­la­ra­vo ki­taip pri­imi­nė­sian­tys įsta­ty­mus – ža­dė­jo rem­tis eks­per­tais, moks­lu ir taip to­liau.

E.Gent­vi­las pa­brė­žė, kad eks­per­ti­nis ver­ti­ni­mas yra di­de­lis opo­zi­ci­jos gink­las, nes daž­niau­siai ji ini­ci­juo­ja to­kias iš­va­das.

„Li­be­ra­lai ini­ci­ja­vo pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo eks­per­ti­nį ver­ti­ni­mą ir jis ap­ver­tė tą „vals­tie­čių“ pro­jek­tą aukš­tyn ko­jo­mis. Pra­šau, koks ga­lin­gas gink­las opo­zi­ci­jos ran­ko­se, o da­bar jį ban­do ati­mti“, – tei­gė E.Gent­vi­las.

Eks­per­ti­nis ver­ti­ni­mas – nuo 2004 metų

Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sos dėl eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo bu­vo pri­im­tos 2004 me­tų lap­kri­tį. Jas ini­ci­ja­vęs li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius prog­no­za­vo, kad tai leis pa­ge­rin­ti Sei­me svars­to­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų ko­ky­bę, dis­po­nuo­ti iš­sa­mes­ne ir ne­ša­liš­kes­ne in­for­ma­ci­ja pri­imant svar­bes­nius įsta­ty­mų lei­dy­bos spren­di­mus.

„Bū­tų svar­bu tu­rė­ti ga­li­my­bę prog­no­zuo­ti kiek­vie­no svar­bes­nio nau­ją tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą įve­dan­čio įsta­ty­mo po­vei­kį vi­suo­me­nei, eko­no­mi­kai ir taip to­liau“, – per pa­tai­sos pri­ėmi­mą Sei­me 2004 me­tais kal­bė­jo G.Ste­po­na­vi­čius.

Da­bar jis pri­pa­žįs­ta, kad eks­per­ti­zių pra­šo­ma ir ta­da, kai nė­ra bū­ti­na. G.Ste­po­na­vi­čius abe­jo­ja, ar bū­ti­nas eks­per­ti­nis ver­ti­ni­mas Vy­riau­sy­bės at­neš­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams, kaip yra su urė­di­jų re­for­ma.

„Kai Vy­riau­sy­bė ruo­šia, ji re­miais jau įvai­rių eks­per­tų nuo­mo­nė­mis, tu­ri dau­giau pro­fe­sio­na­lų ap­link ir tu­ri ga­li­my­bių dau­giau iš­baig­tus pro­jek­tus par­uoš­ti“, – tei­gė G.Ste­po­na­vi­čius.

„Tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad „pa­sau­lis ei­na ki­tu ke­liu“ nei siū­lo­ma pa­suk­ti Lie­tu­vo­je – įsta­ty­mų pa­tai­sas sten­gia­ma­si pri­im­ti po il­gų dis­ku­si­jų ir to­kias, kad pa­skui grei­tai jų ne­rei­kė­tų keis­ti.

„Ai­ri­ja, pa­vyz­džiui, per me­tus pri­ima tik 70 įsta­ty­mų. Ko­dėl taip yra? To­dėl, kad jie la­bai kvie­čia­si eks­per­tus, iš­dis­ku­tuo­ja. Mes per tą pa­čią se­si­ją tą pa­tį įsta­ty­mą ke­lis kar­tus pa­kei­čia­me. Tai­ko­ma la­bai daug sku­bos“, – BNS tei­gė R.Že­mai­tai­tis.

Anot so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų iš­va­dos bū­tų rei­ka­lin­giau­sios tik at­ski­rais at­ve­jais.

„Jei­gu įsta­ty­mo pro­jek­tas su­ke­lia ti­krai di­džiu­les emo­ci­jas tiek ir val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­tiems po­li­ti­kams, tiek ir opo­zi­ci­jai, iš­ryš­ki­nant tų ne­su­ta­ri­mų prie­žas­tis ir vie­niems pa­brė­žiant, kad dėl tam ti­krų kri­te­ri­jų ga­li bū­ti ne­igia­mos pa­sek­mės il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je „, – BNS sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, Sei­mo val­dy­bai de­rė­tų pa­sit­vir­tin­ti aiš­kes­nę ir kon­kre­tes­nę tvar­ką, ko­kiais at­ve­jai par­la­men­ta­rai ga­li nau­do­tis eks­per­tų pa­gal­ba.

Pa­tai­sas ska­ti­na urė­di­jų reforma

Pa­sak V.Ba­ko, sta­tu­to pa­tai­sos dėl eks­per­ti­nių ver­ti­ni­mų pra­šy­mų griež­ti­ni­mo idė­ja at­si­ra­do dėl is­to­ri­jos su urė­di­jų re­for­mos iš­va­da.

„Tie­siog lo­bis­tai, ku­rie prieš­ina­si šios sri­ties to­bu­li­ni­mui, pa­sie­kė vi­so­kiai bū­dais, kad šis pro­ce­sas bū­tų su­stab­dy­tas. Ir lo­bis­tai, ir in­te­re­sų gru­pės, ku­rios ne­no­ri, kad miš­kų sek­to­riu­je kaž­kas keis­tų­si. (...) Tas penk­ta­da­lis Sei­mo na­rių, ku­rie pa­si­ra­šė po tuo raš­tu (eks­per­ti­nio rei­ka­la­vi­mo – BNS), tai yra pikt­nau­džia­vi­mo tei­se ak­ci­ja, nes sta­tu­tas sa­ko, kad eks­per­ti­zę ga­li­ma skir­ti tik ta­da, kai pa­tai­sa da­ro­ma es­mi­niai po­ky­čiai tam ti­kro­je sri­ty­je“ – tei­gė V.Ba­kas.

Ne­prik­lau­so­mos urė­di­jų re­for­mos eks­per­ti­zės par­ei­ka­la­vo be­veik pus­šim­tis par­la­men­ta­rų iš li­be­ra­lų, so­cial­de­mo­kra­tų, „tvar­kie­čių“, len­kų ir kon­ser­va­to­rių frak­ci­jų bei Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­riai. Pra­šy­mą dėl eks­per­ti­nio ver­ti­ni­mo bu­vo par­ėmę ir du „vals­tie­čių“ frak­ci­jos na­riai Kęs­tu­tis Smir­no­vas bei Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas, bet vė­liau jie sa­vo par­ašus at­siė­mė.

Šią sa­vai­tę kai ku­rie par­la­men­ta­rai su­abe­jo­jo, ar eks­per­ti­zės yra ob­jek­ty­vios – pa­lan­kiau­sią iš­va­dą pa­tei­ku­si kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vė „Ci­vit­ta“ su Vy­riau­sy­be per­nai lap­kri­tį yra pa­si­ra­šiu­si be­veik 0,5 mln. eu­rų ver­tės tei­si­nių pa­slau­gų su­tar­tį. Ki­ta ver­tin­to­ja – Lie­tu­vos miš­ki­nin­kų są­jun­ga – šiam dar­bui pa­sam­dė bend­ro­vės „Con­fi­den­ce“ par­tne­rį Pa­ulių Mi­liaus­ką, su ku­riuo yra pa­si­ra­šiu­si tei­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mo ir at­sto­va­vi­mo su­tar­tį.