„Valstiečiai“ siūlo griežtinti baudas alkoholio vartojimo bei pardavimo pažeidėjams
Par­da­vė­jus, ku­rie al­ko­ho­lį par­duos jau­nes­niems nei 20 me­tų as­me­nims, siū­lo­ma baus­ti griež­čiau. Be to, di­des­nės bau­dos siū­lo­mos už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą au­to­mo­bi­ly­je bei už ba­ruo­se įsi­gy­tų gė­ri­mų iš­si­ne­ši­mą tuo me­tu, kai jo ne­bus ga­li­ma įsi­gy­ti par­duo­tu­vė­se. Už pa­kar­to­ti­nį pa­žei­di­mą žmo­gus bū­tų siun­čia­mas į al­ko­ho­liz­mo pre­ven­ci­jos kur­sus.

Sie­kiant efek­ty­viai įgy­ven­din­ti griež­tes­nes al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mo prie­mo­nes, siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ir bau­das už kai ku­riuos pa­žei­di­mus. Vie­nas pa­tai­sų au­to­rių, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys „vals­tie­tis“ Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis ti­ki­si, kad bau­dos su­draus­mins po­ten­cia­lius pa­žei­dė­jus.

„Drau­di­mas be at­sa­ko­my­bės for­ma­lus ir nė­ra pa­kan­ka­mai vyk­do­mas“, – tvir­ti­na R.Mar­ti­nė­lis. Jis pa­brė­žė, kad siū­lo­mos bau­dos nė­ra per di­de­lės.

Bau­da par­da­vė­jus, ku­rie al­ko­ho­lį par­duos jau­nes­niems nei 20 me­tų as­me­nims, siek­tų 90–150 eu­rų vie­to­je 30–120 eu­rų. Už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ar lai­ky­mą au­to­mo­bi­ly­je ati­da­ry­to­je pa­kuo­tė­je siū­lo­ma įspė­ti ar­ba baus­ti nuo 14 iki 30 eu­rų, o už pa­žei­di­mą pa­kar­to­ti­nai – iki 90 eu­rų.

Ki­tas pa­tai­sų au­to­rius „vals­tie­tis“ Da­rius Ka­mins­kas sa­ko, kad už šį pa­žei­di­mą tu­rė­tų bū­ti bau­džia­mas as­muo, ku­ris „pri­sii­ma kal­tę“.

„Po­li­ci­nin­kas kons­ta­tuos fak­tą – jei­gu al­ko­ho­lį lai­ko­te ir ge­ria­te jus, tai jūs bū­si­te bau­džia­mas. Jei­gu nie­kas ne­pri­si­pa­žins, kas at­su­ko ar gė­rė, bus bau­džia­mas tas, kie­no ma­ši­na. Tai reiš­kia ir jo at­sa­ko­my­bę“, – tei­gė D.Ka­mins­kas.

To­kios pat bau­dos grės­tų ir už vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se įsi­gy­tų gė­ri­mų iš­si­ne­ši­mą tuo me­tu, kai juo ne­pre­kiau­ja­ma par­duo­tu­vė­se. Už pa­kar­to­ti­nį to­kį pa­žei­di­mą bei al­ko­ho­lio var­to­ji­mą au­to­mo­bi­ly­je žmo­gui tek­tų pri­vers­ti­nai da­ly­vau­ti al­ko­ho­liz­mo pre­ven­ci­jos kur­suo­se.

„Jei­gu žmo­gus už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą yra pra­ra­dęs tei­ses, tai jis ir­gi tu­ri pra­ei­ti ši­tas pre­ven­ci­jos prog­ra­mas, kad su­sig­rą­žin­tų pa­žy­mė­ji­mą. Tai čia pa­na­ši si­tua­ci­ja“, – BNS sa­kė R.Mar­ti­nė­lis. Pa­sak jo, pa­kar­to­ti­nas pa­žei­di­mas reikš­tų, kad to­kius kur­sus lan­ky­ti pri­va­lu.

Sei­mas bir­že­lio 1-ąją pri­ėmė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės pa­tai­sas, pa­gal ku­rias nuo ki­tų me­tų įsi­gy­ti, tu­rė­ti ar var­to­ti al­ko­ho­lį ga­lės tik su­lau­ku­sie­ji 20-ies. Da­bar al­ko­ho­lį ga­li­ma var­to­ti nuo 18 me­tų.

Nuo sau­sio trum­pės pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­kas: dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais jo bus ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 10 iki 20 val., sek­ma­die­niais – nuo 10 iki 15 val., iš­sky­rus vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se pils­to­mą ar jo­se var­to­ja­mą al­ko­ho­lį.