„Valstiečiai“ rimtai imasi viešųjų ryšių – 300 tūkts. tiražu platins partijos laikraštį
Val­dan­čio­ji Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LŽVS) ar­tė­jan­tį po­li­ti­nį se­zo­ną im­sis spręs­ti di­džiau­sią par­ti­jos prob­le­mą – ko­mu­ni­ka­ci­jos ydas, ku­rios iki šiol, anot par­ti­jos ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio, truk­dė tin­ka­mai vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės spren­di­mus.

Pa­sak R.Kar­baus­kio, ar­ti­miau­siu me­tu 300 tūkst. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu bus pla­ti­na­mas par­ti­jos lai­kraš­tis.

„Y­ra mū­sų ko­mu­ni­ka­ci­nės prob­le­mos ir ati­tin­ka­mai jos pa­skui la­bai bran­giai kai­nuo­ja ver­ti­ni­muo­se žmo­nių tų dar­bų, ku­riuos da­ro­me. Mo­ky­si­mės ge­rin­ti ko­mu­ni­ka­ci­ją ir nu­neš­ti iki žmo­nių to­kią ži­nią, ko­kia yra, ko­kiais mo­ty­vais pri­imi­nė­jam spren­di­mus. Yra ruo­šia­maas par­ti­jos lai­kraš­tis, jis kaip įpras­ta di­džiu­liu ti­ra­žu pla­ti­na­mas. Jis bus mū­sų prie­mo­nė, ku­ria mes ban­dy­sim at­neš­ti kiek­vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jui mū­sų ver­ti­ni­mus ir ar­gu­men­tus, ko­dėl vie­nas ar ki­tas spren­di­mas da­ro­mas ir ko­kios bus pa­sek­mės“, – žur­na­lis­tams po par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­džio Nai­siuo­se Šiau­lių ra­jo­ne šeš­ta­die­nį sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis tei­gė ke­ti­nąs mo­ky­tis ir iš sa­vo pa­ties klai­dų, kuo­met dėl „že­mai­tiš­ko cha­rak­te­rio“ ne vi­suo­met su­sit­var­do spau­džia­mas žur­na­lis­tų klau­si­mų.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris taip pat tei­gė, jog bus klau­sia­mas sky­rių nuo­mo­nės dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su so­cial­de­mo­kra­tais, ta­čiau kar­to­jo, jog su so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ja Sei­me bend­ra­dar­biau­ja­ma kons­truk­ty­viai, o reiš­kia­ma soc­de­mų ly­de­rio Gin­tau­to Pa­luc­ko kri­tiš­ka nuo­mo­nė dėl koa­li­ci­jos su „vals­tie­čiais“ – ne­ats­pin­di nuo­tai­kų frak­ci­jo­je.

R.Kar­baus­kis pa­ti­ki­no, jog ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vu­sios Sei­mo na­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės klau­si­mas ne­bu­vo ke­lia­mas bei pa­tvir­ti­no, jog par­ti­jos se­kre­to­ria­tas jau yra ga­vęs G.Kil­di­šie­nės par­eiš­ki­mą trauk­tis iš par­ti­jos.